The Functions of the Preamble in the Act on Shaping of the Agricultural System

Joanna Mikołajczyk

Abstract


To summarize briefly, the preamble in itself has no legal effect on its addressees. It cannot be stated categorically though, that its wording is for them irrelevant. The essence of the preamble focuses on resolutions and the manner of its use. The preamble has the features of the complex, full preamble and is the preamble in a formal sense. However, according to Article 1, valid can be thesis of the occurrence of two types of preambles, both in formal and material terms. Many social functions related to the justification of legal regulation of trade in agricultural property can be attributed to the preamble. Undoubtedly, it functions as propaganda, persuasion, education and communication. It brings the law closer to the society. The most important, however, should be the juridical function of the preamble – the function of interpretation. In this context, the preamble would have a binding impact on the process of interpretation of the regulation, which would influence the specific meaning of the legal standards. There is hope that the intention of the Polish legislator was not legislative demagoguery and through the included in the preamble merits it crystallizes “the spirit of the law”.


Keywords


shaping of the agricultural system; preamble; household; agricultural real estate trade; sustainability; growth of rural areas

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bafia J., Podstawowe założenia procesu legislacyjnego, „Państwo i Prawo” 1975, z. 7.

Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016.

Bieluk J., Zmiana paradygmatu prawa rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2015, t. 13.

Borysiak W., Rozdział I. Rzeczpospolita. Art. 1–29, [w:] Konstytucja RP, t. 1: Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Boska, Warszawa 2016.

Chmielewska-Gill W., Chlebicka A., Poślednik A., Przyszłość WPR – najważniejsze głosy w dotychczasowej dyskusji, Warszawa 2010.

Dekret z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (t.j. Dz.U. z 1945 r., nr 3, poz. 13).

Dekret z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz.U. z 1950 r., nr 9, poz. 87).

Galster J., Szyszkowski W., Wasik Z., Witkowski Z., Prawo konstytucyjne, Toruń 1994.

Grzelak J., Funkcje preambuł w polskiej kulturze prawnej, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński, t. 5, Poznań 2008.

Grzybowski S., Wypowiedź normatywna oraz jej struktura formalna, Kraków 1961.

Gwiżdż A., Wstęp do konstytucji – zagadnienia prawne, [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997.

Jurcewicz A., Polityki Wspólnoty. Rolnictwo, [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, red. A. Wróbel, t. 1, Warszawa 2008.

Jurcewicz A., Tomkiewicz E., Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, Białystok 2012.

Kaliński M., Wyrozumska A., Wójtowicz K., Wiącek M., Bojarski M., Kijowski D., Opinia z dnia 26 lutego 2016 roku o projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, RL-0302-5/16, pkt II, ppkt 6.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako dobro prawnie chronione, [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Łódź 2014.

Korzycka M., Analiza prawna przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zwana dalej ustawą (druk senacki 124), Opinie i Ekspertyzy OE-248, Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji, kwiecień 2016.

Kurowska T., Ochrona gospodarstwa rodzinnego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Studia Iuridica Agraria” 2009, t. 8.

Lewandowski S., Charakter normatywny preambuły, „Studia Iuridica” 1998, t. 36.

Lichorowicz A., Instrumenty oddziaływania na strukturę gruntową Polski w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, nr 2.

Mikołajczyk J., Funkcje przepisu art. 23 Konstytucji RP z 1997 roku, [w:] Administracja publiczna – aktualne wyzwania, red. L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk, Katowice 2015.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1996.

Prutis S., Ochrona środowiska za pomocą instrumentów prawno-finansowych Wspólnej Polityki Rolnej, „Studia Iuridica Agraria” 2015, t. 13.

Prutis S., Status prawny rodzinnego gospodarstwa rolnego w polskim prawie rolnym (ocena stanu regulacji), [w:] Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, red. P. Litwiniuk, Warszawa 2015.

Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2007.

Stefaniuk M.E., Normatywność preambuły aktu normatywnego – doktryna a orzecznictwo, [w:] Dyskrecjonalność w prawie, red. W. Staśkiewicz, T. Stawecki, Warszawa 2010.

Stefaniuk M.E., Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989–2007, Lublin 2009.

Stefańska K., Pojęcie gospodarstwa rodzinnego w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. 5.

Stefańska K., Przesłanki prawnego różnicowania pojęcia gospodarstwa rolnego, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, Białystok 2012.

Stelmachowski A., Problemy harmonizacji prawa w związku z integracją polskiego rolnictwa z Unią Europejską (koreferat), [w:] Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej, red. S. Prutis, Białystok 1998.

Stelmachowski A., Rolnictwo polskie wobec wspólnej polityki rolnej krajów Unii Europejskiej, [w:] Polska. Rolnictwo. Unia Europejska, Warszawa 1996.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE z 26 października 2012 r., 2012/C 326/1).

Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 1982 r., nr 32, poz. 217 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156).

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 43, poz. 224 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 575).

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585 ze zm.).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 4 marca 2016 roku, druk sejmowy nr 293, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=293 [dostęp: 14.09.2016].

Wyrok SN z dnia 8 maja 1998 r., I CKN 664/97, OSNC 1999, nr 1, poz. 7.

Wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r., P 4/99, OTK 2001, nr 1, poz. 5.

Zubik M., Gospodarstwo rodzinne – niedoceniona szansa współkształtowania konstytucyjnych podstaw ustroju rolnego poprzez sądownictwo konstytucyjne, [w:] Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, red. P. Litwiniuk, Warszawa 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.131
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:06
Data złożenia artykułu: 2017-04-28 20:00:38


Statistics

Total abstract view - 293
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Joanna Mikołajczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.