The Right of Pre-emption of Agricultural Property and the Right of Pre-emption of Agricultural Farm

Zygmunt Truszkiewicz

Abstract


The application of the right of pre-emption in case of sale of agricultural farm is much more complicated than the application of the above-mentioned right in case of agricultural property. The sale of agricultural farm is complicated since the subject of sale is not one property right (as it does not exist) but many rights of access to tangible or intangible assets which form or may form the agricultural farm, however, only negotiable ones. In fact, the disposal of the whole agricultural farm is permitted only in case of universal succession, which is not always the case. However, in case of sale of agricultural farm, the right holder can exercise the right of pre-emption of sold agricultural farm and, thus, the whole negotiable assets covered by the sale contract.


Keywords


agricultural property; agricultural farm; the right of pre-emption

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bielski P., Cele definiowania pojęcia gospodarstwa rolnego w systemie prawa – uwagi z perspektywy prawa handlowego, „Rejent” 2005, nr 10.

Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016.

Biernat J., Ustawowe prawo pierwokupu współwłaściciela nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 3.

Blajer P., Gospodarstwo rolne jako przedmiot zapisu windykacyjnego – wybrane problemy, „Studia Iuridica Agraria” 2011, t. 9.

Blajer P., Ustawowe prawo pierwokupu gospodarstwa rolnego w świetle nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, Warszawa 2012.

Borkowski M., Pojęcie „nieruchomości rolnej” oraz „nieruchomości leśnej” w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, „Rejent” 2007, nr 7–8.

Budzinowski R., Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań 1992.

Budzinowski R., W kwestii statusu prawnego gospodarstwa rolnego jako przedsiębiorstwa, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, red. A. Dańko-Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popiołek, Warszawa 2012.

Ciepła H., Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 r. na nowych zasadach ustalonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o ukształtowaniu ustroju rolnego w ustawie z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Rejent” 2016, nr 9.

Czechowski P., Niewiadomski A., Gospodarstwo rolne jako masa majątkowa, „Studia Iuridica Agraria” 2009, t. 8.

Czechowski P., Wieczorkiewicz P., Problemy ingerencji prawnej w swobodę obrotu nieruchomościami rolnymi w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i jej wpływ na interpretację ustawodawstwa krajowego, „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. 5.

Czerwińska-Koral K., Pojęcie nieruchomości rolnej jako wyznacznik zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” 2016, nr 6.

Fortuński W., Kupis M., Uwagi do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji, „Nowy Przegląd Notarialny” 2016, nr 2.

Górecki J., Gospodarstwo rolne jako przedmiot zastawu, „Rejent” 2003, nr 4.

Górski J., Zbycie gospodarstwa rolnego w celu zabezpieczenia wierzytelności, „Studia Iuridica Agraria” 2002, t. 3.

Klat-Górska E., Pojęcie gospodarstwa rolnego w umowie sprzedaży, „Studia Prawnicze” 2000, nr 3/4.

Klat-Górska E., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Kokoszka D., Gospodarstwo rolne. Zagadnienia konstrukcyjne, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2008, nr 4.

Kremer E., Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, Kraków 2004.

Kremer E., Ustawowe przystąpienie do długu przez nabywcę przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego – zagadnienia wybrane, „Studia Iuridica Agraria” 2001, t. 2.

Księżak P., Zapis windykacyjny gospodarstwa rolnego, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, Białystok 2012.

Księżak P., Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego (art. 213–218 KC), „Monitor Prawniczy” 2013, nr 12.

Kucia B., Przeniesienie gospodarstwa rolnego na zabezpieczenie, „Rejent” 2008, nr 11.

Lichorowicz A., Status prawny gospodarstw rolnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej, Białystok 2000.

Lichorowicz A., Umowa przekazania gospodarstwa rolnego następcy, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1980, R. 13.

Łobos D., W sprawie pojęcia gospodarstwa rolnego w prawie handlowym, „Studia Iuridica Agraria” 2000, t. 1.

Łobos-Kotowska D., Cywilnoprawne i publicznoprawne skutki zbycia gospodarstwa rolnego w świetle ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, Białystok 2012.

Maj K., Prawo pierwokupu i prawo nabycia za zapłatą równowartości pieniężnej w ustawie o lasach, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 3.

Maj K., Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 2.

Marciniuk K., [w:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2015.

Mikołajczyk J., Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo, [w:] Wspólna Polityka Rolna w Unii Europejskiej i jej wpływ na region zamojski. Materiały konferencyjne, red. A. Oleszko, Zamość 2005.

Mikołajczyk J., Uwagi na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2004, t. 59.

Nadler J., Pojęcie indywidualnego gospodarstwa rolnego, Wrocław 1976.

Niedośpiał M., Gospodarstwo rolne na udziale we współwłasności, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1990, nr 21.

Niedośpiał M., Umowa przekazania gospodarstwa rolnego następcy, „Studia Prawnicze” 1989, nr 1.

Niezbecka E., Zapis gospodarstwa rolnego, Warszawa 1987.

Oleszko A., Przekazanie gospodarstwa rolnego następcy, Warszawa 1986.

Paetz M., Wybrane zagadnienia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w praktyce notarialnej, „Rejent” 2009, nr 12.

Pastuszko R., Gospodarstwo rolne jako przedmiot obrotu własnościowego w celu uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych, „Rejent” 2006, nr 10.

Policiński A., Darowizna gospodarstwa rolnego, Warszawa 1976.

Postanowienie SN z dnia 14 maja 2002 r., IV CKN 1023/00, LEX nr 1171693.

Rakowski S., Pojęcie gospodarstwa rolnego w świetle przepisów prawa cywilnego, „Nowe Prawo” 1971, nr 11.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2007 r., nr 109, poz. 750).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości (Dz.U. z 2009 r., nr 45, poz. 367).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz.U. z 2015 r., nr 351).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., nr 1570).

Stefańska K., Funkcje gospodarstwa rolnego w świetle art. 55(3) kodeksu cywilnego, „Studia Iuridica Agraria” 2013, t. 11.

Stefańska K., Model indywidualnego gospodarstwa rolnego w świetle znowelizowanego kodeksu cywilnego, „Państwo i Prawo” 1992, z. 3.

Stefańska K., Pojęcia „nieruchomość rolna” i „gospodarstwo rolne” w ujęciu kodeksu cywilnego i ich znaczenie dla legislacji prawnorolnej, „Studia Iuridica Agraria” 2009, t. 7.

Szachułowicz J., Indywidualne gospodarstwo rolne jako przedmiot wspólności ustawowej małżeńskiej, Warszawa 1979.

Szymecka A., Gospodarstwo rolne w prawie włoskim – zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Rolnego” 2009, nr 1.

Truszkiewicz Z., Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu U.K.U.R., „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 2.

Truszkiewicz Z., O niektórych skutkach zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, red. A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko, Warszawa 2014.

Truszkiewicz Z., Prawo do gospodarstwa rolnego (do przedsiębiorstwa), [w:] Rozprawy i studia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, red. E. Kremer, Z. Truszkiewicz, Kraków 2009.

Truszkiewicz Z., Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część I), „Rejent” 2003, nr 9.

Truszkiewicz Z., Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część II), „Rejent” 2003, nr 11.

Truszkiewicz Z., Wpływ planowania przestrzennego na pojęcie nieruchomości rolnej w rozumieniu kodeksu cywilnego, „Studia Iuridica Agraria” 2007, t. 6.

Uchwała SN z dnia 18 lipca 1975 r., III CZP 49/75, OSN 1976, nr 4, poz. 78.

Uchwała SN z dnia 20 lipca 1995 r., III CZP 88/95, OSN 1995, nr 11, poz. 163.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r., poz. 277).

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.; Dz.U. z 2016 r., poz. 585).

Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U., nr 110, poz. 725).

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U., nr 233, poz. 1382).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r., poz. 586).

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 585).

Uzasadnienie postanowienia SN z dnia 6 lutego 2008 r., II CSK 467/07, LEX nr 523605.

Uzasadnienie postanowienia SN z dnia 16 maja 2013 r., IV CSK 256/12, LEX nr 1365710.

Uzasadnienie uchwały SN z dnia 14 grudnia 1984 r., III CZP 78/84, OSNC 1985, nr 10, poz. 149.

Uzasadnienie wyroku NSA z dnia 15 lipca 1998 r., II SA 713/98, LEX nr 41767.

Uzasadnienie wyroku SN z dnia 2 czerwca 2000 r., II CKN 1067/98, OSP 2001, nr 2, poz. 27.

Uzasadnienie wyroku SN z dnia 14 listopada 2001 r., II CKN 440/01, OSNC 2002, nr 7–8, poz. 99.

Uzasadnienie wyroku SN z dnia 5 września 2012 r., IV CSK 93/12, LEX nr 1229816.

Uzasadnienie wyroku WSA z dnia 9 kwietnia 2009 r., II SA/Sz 865/08, LEX nr 554853.

Wierzbowski B., Pojęcie nieruchomości rolnej w prawie polskim, „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. 4.

Zalewski M., Grunty leśne jako składnik gospodarstwa rolnego, „Studia Iuridica Toruniensia” 2009, t. 5.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.55
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:02
Data złożenia artykułu: 2017-05-09 10:08:27


Statistics


Total abstract view - 1188
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Zygmunt Truszkiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.