The Application of the Legal Structure of an Agreement in Public Administration

Jacek Trzewik, Bartosz Kuś

Abstract


The aim of the article is the presentation of the agreement as the form of activity of public administration. These forms are being defined as the predicted type determined by the law of the specific activity of the administrative body. The attempts of systematization of forms of action of public administration take into account various criteria. Among others to these forms are numbered administrative acts, normative acts, forms of factual activities and agreements. The last years brought special interest in the problems of bilateral forms of the activity of public administration, above all agreements in the nearly administrative. The agreements as the legal form of the activity of administration are divided into two fundamental groups. The first group contains agreements of civil law. In the second group there are public legal agreements. Based on the more detailed division, double-sided forms of action of administration include civil agreements, administrative agreements, administrative arrangements and settlements. The use of construction of legal agreement in the sphere of actions of public administration has its own specific. The doctrine of public law indicates the characteristic features of used agreement at the level of public law.


Keywords


agreement; public administration

Full Text:

PDF

References


Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1994.

Bieś-Srokosz P., Umowa cywilnoprawna jako podstawowa forma działania agencji rządowych w Polsce, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, nr 3.

Błaś A., Kuta T., Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia terminologiczno-pojęciowe, Poznań–Wrocław 1998.

Boć J., [in:] A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K. Ziemski, Ustalenia sumujące, [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013.

Boć J., Porozumienie administracyjne, [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013.

Boć J., Umowa cywilnoprawna, [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013.

Boć J., Ustalenia sumujące, [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013.

Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Bożek M., Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014.

Godlewski R., Kisilowska H., Przenikanie się prawa administracyjnego i prawa cywilnego na przykładzie gospodarki nieruchomościami i prawa budowlanego, [in:] Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, red. A. Doliwa, S. Prutis, Warszawa 2012.

Jaworska-Dębska B., Umowy we współczesnej administracji, [in:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008.

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1947.

Kijowski D., Umowa administracyjna w części ogólnej polskiego prawa administracyjnego, [in:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.

Lemańska J., Umowa administracyjna a umowa cywilna, [in:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, red. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga, Kraków 2001.

Możdżeń-Marcinkowski M., Umowy w administracji publicznej – głos w dyskusji, [in:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008.

Niesiołowski J., Sut P., Prawo publiczne a zasada swobody umów, [in:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska, red. L. Leszczyński, Lublin 1999.

Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.

Panasiuk A., Umowa publicznoprawna, „Państwo i Prawo” 2008, z. 2.

Starościak J., Prawne formy i metody działania administracji, [in:] System prawa administracyjnego, red. T. Rabska, J. Łętowski, Wrocław 1978.

Starościak J., Studia z teorii prawa administracyjnego, Wrocław 1960.

Stasikowski R., Umowa cywilna jako instrument działania administracji regulacyjnej, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 11.

Stec P., Umowy w administracji publicznej a zasada autonomii woli, [in:] W kierunku sprawnego państwa. Publicznoprawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej, red. M. Thorz, E. Halavach, Częstochowa 2008.

Stec P., Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2013.

Stefańska E., Umowy zawierane w sferze administracji publicznej – wybrane zagadnienia, [in:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008.

Ziemski K., Określenie pojęcia formy prawnej działania administracji, [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013.

Ziemski K., Podstawowe kryteria podziału form prawnych działania administracji przyjmowane w nauce prawa administracyjnego. Próba usystematyzowania , [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013.

Zimmermann J., Jedność prawa administracyjnego, [in:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Bocia, red. J. Supernat, Wrocław 2009.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.3.65
Data publikacji: 2017-12-08 21:13:35
Data złożenia artykułu: 2017-09-07 13:46:06


Statistics


Total abstract view - 937
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jacek Trzewik, Bartosz Kuś

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.