Application of Law in the Legal Order of the Council of Europe

Bartosz Liżewski

Abstract


This article is devoted to the application of law in the legal order of the Council of Europe. It presents guidelines for the decision-making process of the application of law applied in the legal area of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter. The aim of this article is to present the characteristics of the decision-making process of the application of law in terms of human rights protection on European and supranational level, as well as the differences between such processes carried out on the basis of the ECHR and the ESC.


Keywords


human rights, legal order, decision-making process, the application of law, judicial type, controlling mechanism

Full Text:

PDF

References


Bajorek-Ziaja H., Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 2. Edition, Warsaw 2008.

Balcerzak M., Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z wprowadzeniem, Warsaw 2011.

Balcerzak M., Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka, Toruń 2008.

Banaszak B., Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski R., Wójtowicz K., System ochrony praw człowieka, Zakamycze 2003.

Benoit-Rohmer F., Klebes H., Council of Europe law. Towards a Pan-European legal area, Warsaw 2006.

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warsaw 2004.

Drzewicki K., Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – filozofia zmian czy zmiana filozofii?, „EPS” 2006, No. 6.

Garlicki L. (ed.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Vol. II: Komentarz do artykułów 19−59 oraz protokołów dodatkowych, Warsaw 2011.

Gronowska B., Pozycja jednostki w systemie procedury kontrolnej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r., [in:] Księga Jubileuszowa Prof. dra hab. Tadeusza Jasudowicza, eds. M. Balcerzak, A. Czeczko-Durlak, Toruń 2004.

Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010.

Grudziński P., KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, Warsaw 2002.

Harris D.J., O’Boyle M., Warbrick C., Law of the Convention on Human Rights, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh 1995.

Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2004.

Jasudowicz T., Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2004.

Leszczyński L., Liżewski B., Ochrona praw człowieka w Europie. Szkic zagadnień podstawowych, Lublin 2008.

Łętowska E., Dialog i metody. Interpretacja w multicentrycznym systemie prawa (cz. II), „EPS” 2008, No. 12.

Łukaszuk L., Skowroński A., Europejskie prawo pokoju i bezpieczeństwa. Materiały i komentarze, Warsaw 2003.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.

Michalska A., Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych, Warsaw – Poznań 1972.

Mik C., Koncepcja normatywna prawa europejskiego prawa praw człowieka, Toruń 1994.

Redelbach A., Natura praw człowieka. Strasburskie standardy ich ochrony, Toruń 2001.

Świtalski P.A, Miejsce Rady Europy w europejskiej architekturze instytucjonalnej, [in:] 60 lat rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, ed. H. Machińska, Warsaw 2009.

Świtalski P.A., Rola Rady Europy w systemie organizacji międzynarodowych, [in:] Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989−2009, ed. J. Jaskiernia, Toruń 2010.

Wieruszewski R., Europejski Trybunał Praw Człowieka a Komitet Praw Człowieka – rywalizacja czy współdziałanie, [in:] 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, ed. H. Machińska, Warsaw 2009.

Wieruszewski R., Od praw obywatelskich do praw człowieka – dylematy ewolucji polskiego systemu ochrony praw człowieka, „Studia Prawnicze” 2002, No. 2.

Wiśniewski A., Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Gdańsk 2008.

Wyrozumska A., Umowy międzynarodowe – teoria i praktyka, Warsaw 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.2.73
Data publikacji: 2015-05-24 03:12:07
Data złożenia artykułu: 2015-05-24 02:43:43


Statistics


Total abstract view - 472
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 3

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.