Commentary on the Verdict of the Court of Appeal in Szczecin of April 26, 2017 (II AKa 191/16, LEX No. 2295144)

Magdalena Budyn-Kulik

Abstract


Court of Appeal in Szczecin, in its decision of April 26, 2017 (II AKa 191/16, LEX No. 2295144), acknowledges that a wrong-doer did his act in a direct intention. According to the Court, killing a closely related person out of greed is a “motive that deserves special condemnation”. The commentary is of a mixed character: it partially approves, partially criticizes the verdict. Positive aspects are: recognition of a greed motive as a motive that deserves special condemnation (in abstracto) and an attempt at describing the motive background of the act. Critical part deals with basic issues, decision-making process of the court. The verdict is an example of lack of court’s ability to explain the way of prescribing mens rea.


Keywords


motive that deserves special condemnation; dolus directus; dolus eventualis

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 1999.

Budyn-Kulik M., [w:] Środki karne. Przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym, red. P. Daniluk, Warszawa 2017.

Budyn-Kulik M., Środek karny pozbawienia praw publicznych. Analiza dogmatyczna i praktyka orzecznicza, „Prawo w Działaniu” 2015, nr 23.

Budyn-Kulik M., Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa, Warszawa 2015.

Ehrlich S., Wiążące wzory zachowania. Rzecz o wielości systemów norm, Warszawa 1995.

Gierowski J.K., Diagnoza procesów motywacyjnych jako przedmiot opinii sądowo-psychiatrycznej, [w:] Problemy psychologiczno-psychiatryczne w procesie karnym, red. J.M. Stanik, Katowice 1985.

Hołówka J., Relatywizm etyczny, Warszawa 1981.

Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004.

Kulesza J., [w:] System Prawa Karnego, t. 6: Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, red. M. Melezini, Warszawa 2010.

Lachowski J., Pozbawienie praw publicznych w kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 10.

Lubelski M.J., Glosa do wyroku SN z 9 maja 2000 r., WA 13/2000, „Państwo i Prawo” 2001, z. 8.

Michalski B., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, red. A. Wąsek, W. Zawłocki, t. 1, Warszawa 2010.

Ossowska M., Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii motywacji, Warszawa 1958.

Ossowska M., Socjologia moralności. Zarys zagadnień, Warszawa 1963.

Ossowska M., Zagadnienie powszechnie uznanych norm moralnych, „Studia Filozoficzne” 1957, nr 3.

Podgórecki A., Socjologiczna teoria prawa, Warszawa 1998.

Rejman G., Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 8–31 k.k. Komentarz, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.145
Data publikacji: 2018-06-28 19:25:42
Data złożenia artykułu: 2018-01-08 21:26:10


Statistics


Total abstract view - 732
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Magdalena Budyn-Kulik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.