Liability of Juveniles Under Article 10 § 2 of the Criminal Code for Various Forms of Criminal Cooperation. Part Two

Marek Kulik

Abstract


The entire study is devoted to the question of the imputability of criminal responsibility to a minor acting under the conditions set out in Article 10 § 2 of the Criminal Code for acts committed in various phenomenal forms. In the second part of the study, the author justifies his own concept, referring it to the construction of a single entity, in particular using the so-called indirect agency as well as incitement and aiding. The work ends with a concise conclusion combined with a reference to the general rules of interpretation.


Keywords


criminal responsibility of minors; single entity; indirect agency; incitement; aiding

References


Choduń A., Zieliński M., Aspekty językowych granic wykładni, [in:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009.

Dębski R., Jeszcze o tzw. sprawstwie niewykonawczym (kierowniczym i polecającym) w kodeksie karnym z 1997 r., [in:] Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006.

Dębski R., O teoretycznych podstawach regulacji współdziałania przestępnego w kodeksie karnym z 1997 r., „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1998, t. 58.

Dębski R., Recenzja monografii Łukasza Pohla, Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo UAM, Poznań 2007, ss. 293, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 12.

Giezek J., „Sprawstwo” polecające – między kierowaniem czynem zabronionym a nakłanianiem do jego popełnienia, [in:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Warszawa 2010.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/zabijać.html [access: 29.01.2018].

https://sjp.pwn.pl/szukaj/sam.html [access: 23.01.2018].

Judgement of the Supreme Court of 22 September 1999, III KKN 195/99, OSP 1999, No. 5, item 73 (with a positive commentary by A. Zoll).

Kardas P., [in:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–52, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.

Kardas P., Regulacja współdziałania przestępnego jako podstawa zwalczania przestępczości zorganizowanej, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 10.

Kardas P., Sprawstwo kierownicze i polecające – wykonawcze czy niewykonawcze postaci sprawstwa?, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 5.

Kardas P., Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 2001.

Kubicki L., Buchała K., Sprawstwo pośrednie w polskiej nauce prawa karnego i orzecznictwie sądowym, „Studia Prawnicze” 1988, nr 1–2.

Kulik M., Czy nieletni może odpowiadać karnie za niesprawcze formy współdziałania przestępnego oraz formy stadialne poprzedzające dokonanie?, „Studia Prawnicze” 2016, nr 4.

Kulik M., Czy reguła in dubio pro reo jest dyrektywą wykładni, [in:] Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2013–2015. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2017.

Kulik M., Liability of Juveniles Under Article 10 § 2 of the Criminal Code for Various Forms of Criminal Cooperation. Part One, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.77.

Liszewska A., Podżeganie i pomocnictwo a usiłowanie, „Państwo i Prawo” 2000, z. 6.

Liszewska A., Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna, Łódź 2004.

Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

Pohl Ł., O (nie)możliwości pociągnięcia osoby nieletniej do odpowiedzialności karnej za tzw. niewykonawcze formy współdziałania przestępnego na gruncie kodeksu karnego z 1997 r., [in:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Warszawa 2010.

Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012.

Pohl Ł., Zakres odpowiedzialności karnej nieletniego w Kodeksie karnym z 1997 r. (o konieczności pilnej zmiany art. 10 § 2 k.k. – problem form popełnienia czynu zabronionego), „Prawo w Działaniu” 2017, nr 30.

Resolution of the Supreme Court of 29 October 2012, IKZP 15/12, OSNKW 2012, No. 11, item 111.

Śliwiński S., Polskie prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 1946.

Tkacz S., Tobor Z., Interpretacja „na korzyść oskarżonego”, [in:] Studia z wykładni prawa, red. C. Martysz, Z. Tobor, Bydgoszcz–Katowice 2008.

Tokarczyk D., Podżeganie w polskim prawie karnym. Studium z zakresu teorii i praktyki prawa karnego, Warszawa 2017.

Tyszkiewicz L., Współdziałanie przestępne i główne pojęcia z nim związane w polskim prawie karnym, Poznań 1964.

Wąsek A., [in:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny, t. 1, Gdańsk 2005.

Zieliński M., Koncepcja derywacyjna wykładni prawa w orzecznictwie Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, [in:] Zagadnienia prawa dowodowego, red. J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Warszawa 2011.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012.

Zoll A., [in:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–52, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.4.111-126
Data publikacji: 2019-06-15 14:20:02
Data złożenia artykułu: 2018-02-16 22:30:24


Statistics


Total abstract view - 964
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Marek Kulik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.