Principles of Mediation Based on the Law on Chambers of Physicians

Katarzyna Joanna Luty

Abstract


The Act on chambers of physicians provides for the possibility of referring parties to mediation proceedings, the purpose of which is, among others, to alleviate the conflict between the aggrieved patient and the accused doctor. Depending on the stage of a given case, mediation is directed by the spokesperson for professional liability – in the course of an investigation, or medical court – during the proceedings before a medical court. A mediator may only be a doctor appointed from a given chamber as a trustworthy person, which may raise doubts as to his impartiality and neutrality towards the case and parties to the proceedings.


Keywords


mediation; mediation rules; the chamber of physicians; professional responsibility of doctors

References


Berezowski J., Elementy mediacji w postępowaniach związanych z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia, [in:] Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji, red. P. Malinowski, H. Duszka-Jakimko, A. Suchorska, Kraków 2015.

Bieńkowska E., Mediacja w sprawach karnych. Stan prawny na 1 września 2011 r., Warszawa 2011.

Czy tylko sąd rozstrzygnie nasz spór? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, red. A. Rękas, Warszawa 2010.

Dukiet-Nagórska T., [in:] J. Watoła, Mediator będzie lekarzem, ale czy zrozumie pacjenta?, http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,7436036,Mediator_bedzie_lekarzem__ale_czy_zrozumie_pacjenta_.html?disableRedirects=true [access: 16.09.2017].

Hartman J., Bioetyka dla lekarzy, Warszawa 2012.

Husarz R., Mediacja jako polubowne rozwiązanie sporów medycznych, [in:] Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji, red. P. Malinowski, H. Duszka-Jakimko, A. Suchorska, Kraków 2015.

Informacja dla radia Poznań, http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/mediacje-zamiast-procesow [access: 11.09.2017].

Kozik M., Postępowanie z zakresu dpowiedzialności zawodowej, www.oil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2010/n201005/n20100519 [access: 11.09.2017].

Newman D.H., Cień Hipokratesa. Tajemnice domu medycyny, Kraków 2010.

Przyrzeczenie lekarskie, www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf [access: 25.09.2017].

Rajca M., Nowosielska E., Postępowanie mediacyjne w ramach odpowiedzialności zawodowej lekarzy, „Biuletyn Informacyjny Opolskiej Izby lekarskiej” 2011, nr 175, www.izbalekarska.opole.pl/informacje-wyborcze/item/download/41_bfd98a725b3109205e898e0ed748b5c1 [access: 16.09.2018].

Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz – pacjent. Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce, Warszawa 2012, www.rpo.gov.pl/pliki/13584264060.pdf [access: 11.09.2017].

Skrodzka M., Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego, http://docplayer.pl/10660482-Podstawowe-zasady-postepowania-mediacyjnego.html [access: 11.09.2018].

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej za 2016 rok, NRL/06.17/07, www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0008/112958/Sprawozdanie-za-rok-2016.pdf [access: 25.09.2017].

Sprawozdanie z działalności Mediatora Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2011, www.oil.lublin.pl/download/2012/20120317-sprawozdanie_mediator.pdf [access: 25.09.2017].

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006 r., www.ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/adr_standardy_mediacji.rtf [access: 11.09.2018].

Act of 2 December 2009 on chambers of physicians (Journal of Laws, 2017, Item 836).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o izbach lekarskich, druk sejmowy VI kadencji, nr 2151, http://ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/044/2151.pdf [access: 24.09.2017].

Wrześniewska-Wal I., Mediacja lekarz – pacjent. Alternatywna forma rozwiązywania sporu, „Fides et Ratio” 2016, nr 2(26).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.175-185
Date of publication: 2018-09-30 21:52:20
Date of submission: 2018-05-08 21:50:10


Statistics


Total abstract view - 1012
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (POLISH) (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Katarzyna Joanna Luty

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.