Civil Procedure Code Amendment and its Impact on Enforcement Proceedings

Paulina Wilhelmina Konarska

Abstract


Discussed amendment of Civil Procedure Code has entered into force on 3 May 2012 and it is still very speculative. Polish Civil Procedure Code is an act of 17 November 1965 which regulates actions in civil cases. It has been changed many times up till now. The amendment from 3 May 2012 implements big change in enforcement proceedings. It is obvious that enforcement proceedings may be undertaken only by the legally entitled bodies. This kind of proceedings are essential for creditors. Execution must be short and effective to provide creditors protect them rights. In order to improve the service of civil courts many responsibilities are now imposed on court referendary. In addition, to improve the quality of the enforcement proceedings it was necessary to implement rise of fines. The Polish legislator implemented new institution astreinte which may force debtors to obey the executive law. The amendment introduces also new definition of executory entitlement, shorter terms for some of actions and many other changes in Polish civil procedure. Now, there is huge possibility that debtors would obey the law more successfully. Even if the amendment dated 16 September 2011 seems positive there are opinions that there were too many changes in Polish Civil Procedure Code yet. The doctrine postulate implementing new civil procedure code in order to guarantee legal certainty and stability.


Keywords


Civil Procedure Code; amendment; enforcement proceedings; referendary; astreinte

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Antkiewicz A., Przyspieszenie dyskrecjonalne, http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-18/opinie-18/przyspieszenie-dyskrecjonalne.html [data dostępu: 24.03.2014].

Arkuszewska A.M., Referendarz sądowy w postępowaniu cywilnym, www.profinfo.pl/img/401/pdf40157490_3.pdf [data dostępu: 29.01.2014].

Arkuszewska A.M., Kościółek A., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia. Część I, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 5.

Arkuszewska A.M., Kościółek A., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia. Część II, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 6.

Ereciński T., O uwarunkowaniach, potrzebie oraz zakresie nowego kodeksu postępowania cywilnego, „Polski Proces Cywilny” 2010, nr 1.

Grzegorczyk P., Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym w świetle ustawy nowelizującej z 16 września 2011 r. – ogólna charakterystyka zmian, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 4.

Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne, wyd. 6, Warszawa 2009.

Kolińska-Dąbrowska M., 73,5 mld zł do odzyskania. Komornicy nie dają rady?, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16089745,73_5_mld_zl_do_odzyskania__Komornicy_nie_daja_rady_.html?ssoPermanentSessionId=122cbf8cedb03435f2138674d8284bc68191990c731d09958e426371ad0ca6f0 [data dostępu: 28.09.2015].

Kotłowski D., Piaskowska O.M., Sadowski K., Tryb postępowania o wyłączenie referendarza sądowego od udziału w sprawie cywilnej, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 7–8.

Markiewicz K., Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 2011.

Mazuryk M., Sadowski I., Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego w III Rzeczypospolitej Polskiej – przegląd prac legislacyjnych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 6.

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 października 2013 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, www.krs.pl/admin/files/opinie-i-stanowiska/131010%20020121%20rzadowy%20kc%20kpc.pdf [data dostępu: 24.03.2014].

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/48466/48472/48478/dokument50809.pdf?lastUpdateDay=24.12.13&lastUpdateHour=14%3A54&userLogged=false&date=wtorek%2C+24+grudzie%C5%84+2013 [data dostępu: 26.12.2013].

Rawczyński P., Referendarz sądowy w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych, [w:] W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, red. K. Lubiński, Warszawa 2013.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 1950 r., nr 43, poz. 394 ze zm.).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 listopada 1932 r. (Dz.U., nr 93, poz. 803 ze zm.).

Sienkiewicz K., Ważna nowelizacja procedury cywilnej wchodzi w życie 3 maja. Prawnik komentuje, http://wyborcza.biz/Firma/1,101962,11594750,Wazna_nowelizacja_procedury_cywilnej_wchodzi_w_zycie.html [data dostępu: 31.01.2014].

Sulich A., Specyfika i środki zwalczania przewlekłości postępowania egzekucyjnego, „Polski Proces Cywilny” 2011, nr 1.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 233, poz. 1381).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2003 r., K. 28/2002, MoP 2003, nr 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.2.113
Data publikacji: 2016-07-20 09:05:36
Data złożenia artykułu: 2015-06-25 13:12:04


Statistics


Total abstract view - 597
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Paulina Wilhelmina Konarska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.