Threat to Commit an Offence of a Terrorist Character According to Article 115 § 20 of the Polish Criminal Code – Selected Interpretation Problems

Aneta Michalska-Warias

Abstract


The paper discusses the concept of a terrorist threat in the light of Article 115 § 20 of the Polish Criminal Code. The author stresses the relationship between this term and the punishable threat described in the special part of the Criminal Code. The conducted analysis leads to the conclusion that the terrorist threat must be treated as a special type of the punishable threat and, as a result, many real terrorist threats may not meet the criteria of a forbidden act, e.g. because of the lack of an individualised victim. As a result, there appear serious doubts as to whether Polish criminal law meets the requirements of EU law referring to the criminalisation of terrorist threats and, therefore, the introduction of a new type of offence of a terrorist threat and some changes in Article 115 § 20 and Article 115 § 12 of the Criminal Code have been proposed.


Keywords


terrorism; terrorist threat; punishable threat; offence of a terrorist character

References


Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on combating terrorism (OJ L 164, 22.06.2002, p. 3 as amended).

Council Framework Decision 2008/919/JHA of 28 November 2008 amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism (OJ L 330/21, 9.12.2008).

Daniluk P., [in:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015.

Daszkiewicz-Paluszyńska K., Groźba w polskim prawie karnym, Warszawa 1958.

Directive 2013/40/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 on attacks against information systems and replacing Council Framework Decision 2005/222/JHA (OJ L 218/8, 14.08.2013).

Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA (OJ L 88/6, 31.03.2017).

Giezek J., [in:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012.

Hypś S., [in:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2018.

Judgement of the Administrative Court in Katowice of 26 February 2009, II AKa 3/09, LEX No. 504097.

Judgement of the Supreme Court of 13 February 2008, IV KK 407/07, „Biuletyn PK” 2008, No. 4, item 10.

Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007.

Kłączyńska N., [in:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014.

Kosonoga J., [in:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015.

Majewski J., [in:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 2: Komentarz, red. A. Zoll, Warszawa 2016.

Michalska-Warias A., [in:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016.

Mozgawa M., Przestępstwa przeciwko wolności, [in:] System Prawa Karnego, t. 10: Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Warylewski, Warszawa 2016.

Nazar-Gutowska K., Groźba bezprawna w polskim prawie karnym, Warszawa 2012.

Opinia KKPK w sprawie realizacji aktualnych zaleceń Komitetu MONEYVAL w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i innych, www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/opinie-komisji-kodyfikacyjnej-prawa-karnego [access: 15.07.2019].

Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzających obie te ustawy, Kraków 1936.

Wiak K., [in:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2018.

Zoll A., [in:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.3.41-50
Data publikacji: 2019-12-21 14:52:19
Data złożenia artykułu: 2018-11-07 10:13:47


Statistics


Total abstract view - 515
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Aneta Michalska-Warias

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.