Gloss to the Judgement of the Court of Appeal in Kraków of 24 September 2015 (II AKa 97/15)

Jakub Kosowski

Abstract


The gloss refers to the issue of protocolling in a criminal trial. The author analyzes the current case law in the discussed scope, pointing to the current assumptions of conducting this procedural act. In this respect, doubts arise due to the disability of this method of protocolling, which can be eliminated by means of the e-protocol. In the last part of the study, the author points out the practical problems related to the implementation of the e-protocol, as well as evaluates the proposed regulations of the Ministry of Justice, which are to simplify the penal procedure by increasing the efficiency of work with the e-protocol.


Keywords


protocolling; e-protocol; warrant form; methodology of protocolling

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Cieślak M., Doda Z., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego za drugie półrocze 1971 r., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1972, nr 2.

Gostyński Z., Bratoszewski J., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. R.A. Stefański, S. Zabłocki, t. 1, Warszawa 2003.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2014.

Gurgul J., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 września 2015 r., sygn. II AKa 97/15, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 1.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2011.

Jagiełło D., Przesłuchanie jako czynność dowodowa, Warszawa 2017.

Kosowski J., Odformalizowanie i elektronizacja jako kierunek rozwoju postępowania karnego, [w:] e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim, red. B. Śliwczyński, L. Łuczak-Noworolnik, Poznań 2016.

Kurowski M., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, t. 1, Warszawa 2017.

Pachowicz Z., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2015.

Paluszkiewicz H., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. K. Dudka, Warszawa 2018.

Ponikowski R., Procesowe formy utrwaleń czynności dowodowych w sprawach karnych, Wrocław 1978.

Prusak F., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, t. 1, Warszawa 1999.

Sakowicz A., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2015.

Skorupka J., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. R.A. Stefański, S. Zabłocki, t. 1, Warszawa 2003.

Skorupka J., [w:] Proces karny, red. J. Skorupka, Warszawa 2018.

Steinborn S., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. L.K. Paprzycki, t. 1, Warszawa 2013.

Stodolak E., Technika protokołowania, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1948, nr 6.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2014, poz. 579).

Wyrok SA w Krakowie z dnia 14 września 1995 r., II AKr 232/95, LEX nr 24905.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 17 maja 2001 r., II AKa 100/01, KZS 2001, z. 6, poz. 37.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 22 października 2003 r., II AKa 115/03, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 10, poz. 30, Legalis 70047.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 14 marca 2007 r., II AKa 13/07, KZS 2007, z. 5, poz. 42.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 9 marca 2011 r., II AKa 22/11, KZS 2011, nr 5, poz. 49, Legalis 78685.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 24 września 2015 r., II AKa 97/15, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 6, poz. 36.

Wyrok SN z dnia 27 lutego 1971 r., III KR 210/70, OSNKW 1971, nr 9, poz. 133, Legalis 15240.

Zgryzek K., [w:] Proces karny, red. K. Marszał, J. Zagrodnik, Warszawa 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.2.167-175
Data publikacji: 2019-12-02 17:43:00
Data złożenia artykułu: 2019-01-14 23:20:09


Statistics

Total abstract view - 687
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jakub Kosowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.