The Principle of Objective Truth After Amendment Against the Backdrop of Other Principles in Criminal Proceedings

Dorota Karczmarska

Abstract


Polish evidentiary proceedings have significantly changed as a result of an amendment enacted in September 2013 strengthening the adversarial model of a criminal trial. The content of Art. 2 § 2 of Criminal Procedure Code, expressing the principle of objective truth, has not been changed implying that this principle will be implemented to the same extent as previously. In fact, the principle of objective truth experiences numerous restrictions through reducing its guarantees, e.g. repealing judicial obligation of taking evidence ex officio. The court was granted the right to admit and take evidence ex officio only in special cases. The authors and supporters of the amendment presume with optimism that passiveness of the court will cause activity of the parties of proceedings as far as evidentiary initiative is concerned and ipso facto will enable reaching the truth. This expectation is not likely to be realized in practice. 


Keywords


principle of objective truth; adversarial model of proceedings; taking evidence ex officio

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bogucki O., Zieliński M., [w:] System prawa karnego procesowego, t. 3, cz. 1: Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 2014.

Borkowski J., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2004.

Chojniak Ł., O zasadzie prawdy materialnej w procesie karnym w świetle Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2013, z. 9.

Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984.

Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, Toruń 1985.

Duży J., Porozumienia procesowe przewidziane w art. 335 i 387 k.p.k., [w:] Iudicium et Scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, red. A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha, Warszawa 2011.

Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2010.

Gardocka T., Prejudycjalność w polskim procesie karnym, Warszawa 1987.

Gizbert-Studnicki T., Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, „Państwo i Prawo” 2009, z. 7.

Grajewski J., [w:] J. Grajewski, L. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2010.

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009.

Hofmański P., Zasada prawdy w postulowanym modelu procesu karnego, [w:] Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym, red. K. Kremens, J. Skorupka, Wrocław 2013.

Jasiński W., Model procesu karnego a efektywność dochodzenia do prawdy – uwagi na tle projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego, [w:] Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym, red. K. Kremens, J. Skorupka, Wrocław 2013.

Klejnowska M., Poznanie procesowe w sprawach karnych, [w:] Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cieślak, S. Steinborn, Warszawa 2013.

Kmiecik R., [w:] Prawo dowodowe. Zarys wykładu, red. R. Kmiecik, Warszawa 2008.

Kmiecik R., [w:] R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kraków 2006.

Kmiecik R., Dokumenty prywatne i ich „prywatne gromadzenie” w sprawach karnych, „Państwo i Prawo” 2004, z. 5.

Kmiecik R., Dowód ścisły w procesie karnym, Lublin 1984.

Kmiecik R., O zasadzie prawdy materialnej, konsensualizmie gwarancjach procesowych osoby niewinnej, [w:] Zasada prawdy materialnej, red. G. Artymiak, Z. Sobolewski, Kraków 2006.

Knoppek K., Zmierzch zasady prawdy obiektywnej w procesie cywilnym, „Palestra” 2005, nr 1–2.

Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1976 (Warszawa 1994).

Postanowienie SN z dnia 18 czerwca 2014 r., III KK 28/14, LEX nr 1483958.

Sakowicz A., [w:] K. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2012.

Sakowicz A., Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim, Białystok 2011.

Śliwiński S., Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1959.

Tęcza-Paciorek A., Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 396).

Waltoś S., [w:] System prawa karnego procesowego, t. 3, cz. 1: Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 2014.

Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005.

Wiliński P., Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 października 2013 r., II Aka 181/13, LEX nr 1396861.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.223
Data publikacji: 2016-04-11 22:04:34
Data złożenia artykułu: 2015-07-03 19:27:57


Statistics


Total abstract view - 671
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

Indicators



Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Dorota Karczmarska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.