The Prestige of Legal Professions among Students of Law and the Intention to Practice These Professions

Sławomir Pilipiec, Monika Kępa

Abstract


The study presents the results of a qualitative survey carried out among students who study law at the Faculty of Law and Administration of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, which refers to the results of a quantitative survey conducted in 2017. The qualitative research was carried out on a representative sample chosen in a deliberate-and-random manner. The research technique consisted of recording the results of direct interviews based on a standardised questionnaire. Substantive questions were aimed at identifying the reasons for the previously identified discrepancies between the prestige of legal professions as perceived by law students and their intention to pursue these professions. Definitely, the profession of judge enjoys the greatest prestige, but the future legal practitioners mostly do not indicate this profession as the one they intend to practise. Preferred are the professions related to the provision of legal assistance services, i.e. of advocate (adwokat) or attorney-at-law (radca prawny). The profession of judge is endowed with high prestige, while at the same time it is the most demanding legal profession. The difficulty of this profession consists especially in the manner of entry into the profession, the high responsibility and the stress related to the exercise of the function of judge. They have also pointed that judge’s salary is not proportionate to the workload and responsibility imposed on judges. On the other hand, the professions of advocate and attorney-at-law are the most popular ones because of the huge opportunities they offer. This includes the accessibility to these professions and the wide range of powers and autonomy of those who pursue them. They are associated with different forms in which legal assistance services may be provided, in the case of attorneys-at-law also under an employment contract.


Keywords


student; legal professions; quantitative study; prestige; judge; attorney-at-law; advocate

References


Act of 27 July 2001 – Law on the System of Common Courts (Journal of Laws No. 98, item 1070 as amended).

Bałaban A., Glosa do wyroku TK z dnia 8 lutego 2004 r., „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 4.

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws No. 78. item 483 as amended).

Dziurnikowska M., Adwokat i inne zawody prawnicze w opinii studentów prawa (wyniki ankiety „Studenci prawa o swojej przyszłości zawodowej”), „Palestra” 1997, nr 5–6.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Goćkowski J., Autorytet, [in:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Warszawa 1998.

Grzonka L., Kostrubiec J., Zawód zaufania publicznego. Przyczynek do dyskusji, „Studia Iuridica Lublinensia” 2007, t. 9.

Hauser J., Długosz D., Tezy w sprawie zawodów zaufania publicznego, [in:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, oprac. S. Legat, M. Lipińska, Warszawa 2002.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 22 May 2001, K 37/00, OTK 2001, No. 4, item 86.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 18 February 2004, P 21/02, OTK 2004, No. 2, item 9.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 2 July 2007, K 41/05, OTK-A of 2007, No. 7, item 72.

Kalwas A., Samorządność zawodowa to świadome i aktywne współtworzenie demarkacji, [in:] Rola samorządów – zawodów zaufania publicznego – w tworzeniu demokratycznego państwa prawa, Warszawa 2004.

Kępa M., Pilipiec S., Preferencje zawodowe studentów prawa. Raport z badania, Lublin 2018.

Komunikat z badań CBOS, Prestiż zawodów, BS/164/2013, oprac. A. Cybulska, Warszawa 2013.

Ławnikowicz G., Pilipiec S., Nieskazitelność charakteru i nieposzlakowana opinia w prawie prawniczych samorządów zawodowych, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2016, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.2.233.

Łojko E., Role i zadania prawników w zmieniającym się społeczeństwie. Raport z badań, Warszawa 2005.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 2002.

Pieniążek A., Stefaniuk M., Socjologia prawa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Pilipiec S., Autorytet prawa obowiązującego, [in:] System prawny a porządek prawny, red. O. Bogucki, S. Czepita, Szczecin 2008.

Podgórecki A., Prestiż prawa, Warszawa 1966.

Reszke I., Prestiż społeczny a płeć. Kryteria prestiżu zawodów i osób, Wrocław 1984.

Rynio A., Autorytet osób znaczących w kształtowaniu osobowości dojrzałej, „Ethos” 1997, nr 37.

Sarnecki P., [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, t. 1, Warszawa 2016.

Sarnecki P., Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 Konstytucji na przykładzie adwokatury), [in:] Konstytucja, wybory, parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000.

Studenci prawa o studiach i perspektywach zawodowych, red. E. Łojko, Warszawa 2011.

Szydło M., [in:] Konstytucja RP, t. 1: Komentarz art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Wódz J., Socjologia dla prawników i politologów, Warszawa 2000.

Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, oprac. S. Legat, M. Lipińska, Warszawa 2002.

Żaba A., Rola mediów w kształtowaniu wizerunku wymiaru sprawiedliwości – zarys problematyki, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2017, nr 34, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.34.99.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.4.65-87
Data publikacji: 2019-12-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-04-05 17:41:04


Statistics


Total abstract view - 766
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Sławomir Pilipiec, Monika Kępa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.