Awareness among the Students of Law within the Scope of Working as an Attorney-at-Law

Sławomir Pilipiec, Krzysztof Niewęgłowski, Patryk Patoleta

Abstract


Over a number of years, students choose the job of an attorney-at-law as the most popular profession after they graduate. This trend is very often highlighted in the studies performed at universities by many independent entities. Widely recognised and available reports and articles confirm both popularity and a great interest in the profession of the attorney-at-law among the students of law, however, there is no information concerning the awareness of future graduates of law studies related, among others, to the preparation for and exercising the profession of the attorney-at-law. In order to answer the above issues, the authors conducted voluntary and anonymous studies among the students of law at the Faculty of Law and Administration of the University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin. The results provided a wider perspective of factors which influence the popularity of the profession of the attorney-at-law among the students as well as expectations and awareness connected with the profession.


Keywords


social research; legal professions; attorney-at-law; sociology of law; students’ awareness

References


Act of 23 April 1964 – the Civil Code (consolidated text, Journal of Laws 2018, item 1025).

Act of 17 November 1964 – the Code of Civil Procedure (Journal of Laws 2018, item 1360).

Act of 6 July 1982 on attorneys-at-law (consolidated text, Journal of Laws 2018, item 2115, 2193; Journal of Laws 2019, item 730).

Act of 6 June 1997 – the Code of Criminal Procedure (Journal of Laws 2018, item 1987).

Act of 29 August 2003 on official names of places and physiographical objects (Journal of Laws 2003, No. 166, item 1612).

Act of 20 February 2009 on the amendment to the law – the Act on the Legal Profession, the Act on Attorneys-at-Law and the Act – the Law on Notaries (Journal of Laws 2009, No. 37, item 286).

Act of 5 August 2015 on free legal assistance, free civil counselling and legal education (Journal of Laws 2019 item 294).

Act of 28 January 2016 – the Law on the Prosecutor’s Office (Journal of Laws 2019, item 740).

Act of 30 November 2016 on organisation and proceedings before the Constitutional Tribunal (Journal of Laws 2016, item 2072).

Ampuła D., Kontrola i audyt wewnętrzny w jednostce organizacyjnej, „Problemy Techniki Uzbrojenia” 2014, z. 132.

Badanie „Studenci Prawa w Polsce”, 2016, http://elsa.org.pl/materialy/spwp/badanie-studenci-prawa-w-polsce-2016.pdf [access: 1.06.2019].

Badanie „Studenci Prawa w Polsce”, 2017, http://elsa.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Badanie-22Studenci-Prawa-w-Polsce22-2017.pdf [access: 1.06.2019].

Badanie „Studenci Prawa w Polsce”, 2018, https://elsa.org.pl/wp-content/uploads/2018/06/Badanie-Studenci-Prawa-w-Polsce-2018-online.pdf [access: 1.06.2019].

Bujko W., Zawód radcy prawnego i samorząd zawodowy radców prawnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [in:] Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, Warszawa 2015.

Informacja o zawodzie radcy prawnego, http://kirp.pl/informacja-o-zawodzie-radcy-prawnego [access: 24.06.2019].

Judgement of the Supreme Administrative Court of 18 June 2001, II SA 1610/00, Legalis No. 62667.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 20 September 2007, II GSK 128/07, Legalis No. 99689.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 5 February 2008, II GSK 325/07, Legalis No. 116602.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 15 April 2011, II GSK 458/10, Legalis No. 359629.

Judgement of the Supreme Court of 25 November 1975, III CRN 53/75, Legalis No. 19118.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 7 May 2002, SK 20/00, Legalis No. 54114.

Kępa M., Pilipiec S., Preferencje zawodowe studentów prawa. Raport z badań, Lublin 2018.

Miodek J., Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2002, nr 4 (special edition).

Murat L., Rzetelność jako prawne i pozaprawne kryterium kontroli, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 4.

Paxford B., Art. 5, [in:] B. Paxford, R. Rynkun-Werner, M. Wasylkowska-Michór, Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Komentarz, Warszawa 2016.

Prestiż, [in:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/prestiz;2572402.html [access: 10.08.2019].

Rzetelny, [in:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pl/rzetelny [access: 1.06.2019].

Słownik terminów biologicznych, red. J. Strzałko, Poznań 2006.

Sobolewski T., Art. 25, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis.

Sobótka J., Art. 6, [in:] Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2016.

Stankiewicz R., Art. 24, [in:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018.

Stankiewicz R., Art. 26, [in:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018.

Studenci prawa w Polsce 2015 – badania opinii studentów, http://elsa.org.pl/materialy/spwp/badanie-studenci-prawa-w-polsce-2015.pdf [access: 1.06.2019].

The Code of Ethics of Attorney-at-Law, appendix to Resolution No. 3/2014 of the National Extraordinary Convention of Attorneys-at-Law of 22 November 2014.

The Constitution of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, No. 78, item 483).

Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w Polsce i zagranicą, Warszawa 2016 (czerwiec), https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695864/Uznawalność%20wykształcenia%20i%20kwalifikacji%20zawodowych%20w%20Polsce%20i%20zagranicą/614553ac-37db-4e5e-b9fa-0bc2ba615878?t=1427190492000 [access: 10.02.2019].

Wódz J., Socjologia dla prawników i politologów, Warszawa 2000.

www.archiwum.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/aktyprawne.html#Umowy_miedzynarodowe [access: 2.06.2019].

Żmijewska-Jędrzejczyk T., Badania internetowe, [in:] Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, red. P.B. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński, Warszawa 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.1.117-131
Data publikacji: 2019-10-08 15:09:20
Data złożenia artykułu: 2019-06-27 10:55:30


Statistics


Total abstract view - 898
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Sławomir Pilipiec, Patryk Patoleta, Krzysztof Niewęgłowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.