Significant Worsening of the Bank’s Financial Standing and the Tax on Certain Financial Institutions

Paweł Szczęśniak

Abstract


The subject of this article was the analysis of the impact of a significant deterioration of the bank’s financial standing on the obligation to pay the tax on certain financial institutions. The assessment that a significant deterioration of the financial situation has occurred results in the creation of obligations and rights towards the bank not only under banking law but also tax law. On the one hand, the bank is obliged to implement a rehabilitation plan. On the other hand, the bank obtains the right to be exempted from the tax on certain financial institutions. In this respect, difficulties emerge for group recovery plans. The plans may be drawn up both for bank holdings and for cooperative banking mutual solidarity systems. The research problem discussed herein boils down to the assessment of whether a significant deterioration of the situation of one of the member banks of the aforementioned corporate structures results in the initiation of the group recovery plan. Adopting such a hypothesis means that all the banks covered by the group recovery plan, regardless of their financial situation, would be exempted from the tax on certain financial institutions. The purpose of this study was to prove the claim that the exemption from the tax on certain financial institutions applies only to banks that have implemented recovery plans due to a significant deterioration of their financial situation. In view of the directive to keep the legal order consistent and coherent, banks that have not experienced a significant deterioration of their financial situation will not be entitled to take advantage of the tax exemption. Therefore, the interpretation of the provisions of the Act on the tax on certain financial institutions must cover the objective of the exemption, namely counteracting the deteriorating situation of unprofitable operators.


Keywords


banks; tax on certain financial institutions; tax exemption; early intervention; recovery plans

References


Act of 29 August 1997 – Banking Law (consolidated text Journal of Laws 2019, No. 0, item 2357).

Act of 15 January 2016 on the tax on certain financial institutions (Journal of Laws 2019, item 1836 as amendend).

Banaszczak-Soroka U., Zawadzka P., Nadzór nad rynkami finansowymi, [in:] Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, red. U. Banaszczak-Soroka, Warszawa 2014.

Borszowski P., Elastyczność a zwrot szacunkowy „ważny interes podatnika” w konstrukcji umorzenia zaległości podatkowych, [in:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Warszawa 2014.

Burzyńska M., Instytucjonalny System Ochrony. Pierwsze doświadczenia europejskie, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 1.

Cień K., Konstrukcja podatku, [in:] Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia, red. A. Hanusz, Warszawa 2019.

Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms (OJ L 173/190).

Hanusz A., Klauzule generalne w ordynacji podatkowej, „Państwo i Prawo” 2016, z. 8.

Hanusz A., Podatek od nieruchomości, [in:] Źródła finansowania samorządu terytorialnego, red. A. Hanusz, Warszawa 2015.

Individual interpretation of the Finance Minister’s of 10 August 2016, IPPB3/4510-539/16-5/MS.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 24 November 2017, III SA/Wa 3476/16.

Kurowski L., Weralski M., Prawo finansowe, Warszawa 1969.

Leszczyński L., Zwroty ocenne w wykładni prawa administracyjnego, [in:] L. Leszczyński, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2015.

Lic J., Włodyka S., Umowy (porozumienia) organizacyjne, [in:] System Prawa Handlowego, t. 5: Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017.

Mroczkowski R., System ochrony instytucjonalnej. Szanse i zagrożenia dla banków spółdzielczych w Polsce, „Monitor Prawa Bankowego” 2015, nr 5.

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, ed. A. Markowski, Warszawa 2003.

Piszko R., Odesłania, klauzule generalne, luzy decyzyjne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, nr 1–2.

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/znacz%C4%85cy.html [access: 10.10.2019].

Stern T., Regulating Liquidity Risks within “Institutional Protection Schemes”, “Beijing Law Review” 2014, Vol. 5(3), DOI: https://doi.org/10.4236/blr.2014.53020.

Szczęśniak P., Grupowy plan naprawy dla systemów solidarnościowych banków spółdzielczych, „Bezpieczny Bank” 2019, nr 1.

Szczęśniak P., Zakres nadzoru finansowego sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, [in:] Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia, red. A. Hanusz, Warszawa 2019.

Theissen R., EU Banking Supervision, The Hague 2014.

Urban-Theocharakis M., Sporządzanie i wdrażanie planów naprawy banków, LEX/el. 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.3.89-99
Data publikacji: 2019-12-21 14:52:24
Data złożenia artykułu: 2019-09-04 13:59:32


Statistics


Total abstract view - 996
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Paweł Jan Szczęśniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.