Spatial Planning as an Instrument of Influencing the Protection of Natural Resources and Real Estate Management

Marian Zdyb

Abstract


In view of growing threats in this respect, the protection of natural resources is undoubtedly becoming a serious challenge, both for the state and for each citizen. Therefore, this article is supposed to draw attention to the problem of searching for optimal instruments for the protection of these resources. This is about creating and developing appropriate standards in legal regulations regarding environmental protection, protection of nature, water, air, national and landscape parks, nature monuments, etc. as well as protection of natural resources in cities and human settlements. Undoubtedly, spatial planning is of paramount significance in this matter, in particular local spatial development plans and the appropriate instruments of action resulting from them. Their significance should be considered particularly important because they are generally applicable law as acts of local law.


Keywords


natural resources; spatial planning; local spatial development plans; environment protection; nature protection; local law

References


LITERATURE

Bałaban A., Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, [in:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003.

Boć J., [in:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., red. J. Boć, Wrocław 1998.

Duniewska Z., Górski M., Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji, [in:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80. urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.

Encyklika Piusa XI Quadragesimo Anno, [in:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, red. M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski, cz. 1, Rzym–Lublin 1987.

Gdulewicz E., Konstytucyjny system źródeł prawa, [in:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2004.

Górski M., Charakter prawny planów gospodarki odpadami, „Przegląd Komunalny” 2004, nr 7.

Górski M., Kierzkowska J., Strategie, plany i programy, [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 7: Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2017.

Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 2000.

Jakimowicz W., Wybrane zagadnienia prawnomaterialne i prawnoprocesowe ustawy z dnia 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717), „Casus” 2004, nr 31.

Jeżewski J., Prawne instrumenty realizacji polityki rozwoju regionalnego – próba klasyfikacji, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2004, t. 59.

Kachniarz T., Niewiadomski Z., Nowe podstawy prawne zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 1994.

Kafka K., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów, Katowice 2003.

Kasiński T., Plany zagospodarowania przestrzennego: szczególny tryb nieodpłatnego wywłaszczania nieruchomości?, „Monitor Prawniczy” 1997, nr 3.

Kwaśniak P., Plan miejscowy jako podstawowy publicznoprawny instrument realizacji zagospodarowania przestrzennego w Polsce, Lublin 2006 (doctoral thesis, copied typescript).

Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 2003.

Leoński Z., Szewczyk M., Podstawowe instytucje planowania przestrzennego i prawa budowlanego, Poznań 1997.

Leoński Z., Szewczyk M., Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz–Poznań 2002.

Nagórny J., Posłannictwo chrześcijan w świecie, Lublin 1998.

Niewiadomski Z., Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2003.

Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne miejscowe w świetle nowych rozwiązań prawnych, „Casus” 2004, nr 31.

Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003.

Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny a planowanie przestrzenne, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 6.

Niewiadomski Z., Zagospodarowanie przestrzenne, Warszawa 2003.

Ochendowski E., Prawotwórcza rola gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, nr 2.

Ostrowska A., Ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (materiały dydaktyczne), https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/1109/075604-dr-a-ostrowska-ochrona-srodowiska-w-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.docx [access: 10.02.2020].

Pańko W., Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Studium prawne, Katowice 1978.

Radziszewski E., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz, Warszawa 2006.

Rembielińska A., Z problematyki zadań powiatu w sferze zagospodarowania przestrzennego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2000, nr 61.

Rot H., Siarkiewicz K., Zasady tworzenia prawa miejscowego, Warszawa 1994.

Siegień J., Prawo budowlane po nowelizacji. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Zielona Góra 2003.

Sikora K., Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego w zakresie ich sądowoadministracyjnej kontroli, Lublin 2017.

Stelmasiak J., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin 1994.

Szwajdler W., Ochrona prawna interesu indywidualnego w procesie budowlanym, Toruń 1993.

Szwajdler W., Bąkowski T., Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Toruń 2004.

Świetlik M., Planowanie przestrzenne w gminie, [in:] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy, omówienia, komentarze, red. G. Buczek, M. Tetera-Jankowska, Warszawa 2003.

Tetera M., Władztwo planistyczne w stosunkach sąsiedzkich gmin, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 1–2.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004.

Wasilewski A., Administracja wobec prawa własności nieruchomości gruntowych, Kraków 1972.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.

Zdyb M., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument ograniczania praw rzeczowych (prawa własności), [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 7: Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Zdyb M., Podstawowe zasady (standardy) ładu gospodarczego w świetle ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 13 (dodatek specjalny).

Zdyb M., Pomocniczość, [in:] Encyklopedia samorządu terytorialnego, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik, Warszawa 2010.

Zdyb M., Samorząd a państwo. Nadzór nad samorządem, Lublin 1993.

Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 1: Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej. Handel zagraniczny, Warszawa 2008.

LEGAL ACTS

Act of 3 February 1995 on the Protection of Agricultural and Forestry Land (consolidated text Journal of Laws 2017, item 1161 as amended).

Act of 27 April 2001 – Environmental Protection Law (consolidated text Journal of Laws 2018, item 799 as amended).

Act of 22 June 2001 on Genetically Modified Micro-organisms and Organisms (consolidated text Journal of Laws 2017, item 2134).

Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Development (consolidated text Journal of Laws 2017, item 1073 as amended).

Act of 18 December 2003 on Plant Protection (consolidated text Journal of Laws 2017, item 2138 as amended).

Act of 16 April 2004 on Nature Protection (consolidated text Journal of Laws 2018, item 1614 as amended).

Act of 13 April 2007 on the Prevention and Repair of Environmental Damage (consolidated text Journal of Laws 2018, item 954 as amended).

Act of 9 June 2011 – Geological and Mining Law (consolidated text Journal of Laws 2017, item 2126 as amended).

Act of 14 December 2012 on Waste (consolidated text Journal of Laws 2018, item 21 as amended).

Act of 20 July 2017 – Water Law (consolidated text Journal of Laws 2017, item 1566 as amended).

Act of 6 October 2018 – Entrepreneurial Law (Journal of Laws 2018, item 646).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, No. 78, item 483 as amended).

CASE LAW

Judgement of the Constitutional Tribunal of 6 June 2006, K 23/05, OTK-A 2006, No. 6, item 62.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.229-242
Data publikacji: 2020-03-29 19:06:46
Data złożenia artykułu: 2019-09-09 08:44:54


Statistics


Total abstract view - 1075
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Marian Zdyb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.