Common European Sales Law – podwaliny dla kodeksu cywilnego UE?

Paweł Adam Ochmann

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest poświęcony propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej wspólnotowej sprzedaży. Przedstawiony przez KE projekt rozporządzenia Common European Sales Law (CESL, Instrument Opcjonalny) stanowi pierwszy projekt kodyfikacyjny europejskiego prawa prywatnego, który ma szansę wyjść poza sferę akademickiego dyskursu. Jest on podyktowany trudnościami, jakie napotykąją międzynarowe transakcje. Projekt CESL jest ograniczony do materii, które stwarzają istotne problemy w transgranicznych transakcjach i nie obejmują zagadnień, które mogą zostać rozwiązane na szczeblu państw członkowskich. Zakres podmiotowy projektu został ograniczony do stosunków konsumenckich i stosunków profesjonalnych (business to business relations – B2B), w których przynajmniej jedna strona jest małym albo średnim przedsiębiorcą (small and medium-sized enterprises – SME).


Słowa kluczowe


instrument opcjonalny; CESL; prawo cywilne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar C. von, Od zasad do kodyfikacji: perspektywy europejskiego prawa prywatnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, nr 2.

Bełdowski J., Europejskie Prawo Umów, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, nr 3.

Brożyna M., Odstąpienie od umowy przenoszącej własność a zastrzeżenie prawa własności, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2003, nr 2.

Czachórski W., Zobowiązania, Warszawa 2010.

Draft Common Frame of Reference. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, ed. by C. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, H. Beale, J. Herre, J. Huet, M. Storme, S. Swann, P. Varul, A. Veneziano, F. Zoll, Munich 2009, DOI: http://dx.doi.org/10.1515/9783866537279.

Klein A., Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej, Wrocław 1964.

Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Lwów 1939.

Olejniczak A., [w:] Komentarz, t. 3: Zobowiązania – część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2010.

Pajor T., Odstąpienie od umowy z powodu naruszenia zobowiązania, [w:] Europeizacja prawa prywatnego, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott Pietrzyk, M. Szpunar, t. 2, Warszawa 2008.

Pecyna M., Materiały – Europejskie Prawo Umów, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2008, nr 3.

Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. 2, Warszawa 2009.

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a Common European Sales Law, 2011/0284 (COD).

Tracz G., Sposoby jednostronnej rezygnacji ze zobowiązań umownych, Warszawa 2007.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U., nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wiśniewski T., [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Zobowiązania, t. 1, Warszawa 2003.

Zoll F., Szkice z prawa upadłościowego. Szkic pierwszy o skutkach odstąpienia przez syndyka od umowy wzajemnej, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2006, nr 1.

Zoll F., Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5: Suplement, red. A. Olejniczak, Warszawa 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.28.83
Data publikacji: 2016-06-17 09:17:54
Data złożenia artykułu: 2016-04-01 22:59:42


Statystyki


Widoczność abstraktów - 781
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Paweł Adam Ochmann

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.