Pranie brudnych pieniędzy jako przejaw White Collar Crime. Odpowiedzialność karna pracowników instytucji finansowych – perspektywa brytyjska i polska

Dorota Justyna Czerwiak

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przedstawienie regulacji normatywnych dotyczących prania pieniędzy jako przykład White Collar Crime. W pierwszej części opracowania zostało zaprezentowane zagadnienie odpowiedzialności karnej pracowników instytucji finansowych za pranie pieniędzy w świetle polskiego ustawodawstwa. Druga część zawiera przepisy brytyjskie. Pozwoliło to na porównanie odpowiedzialności za pranie brudnych pieniędzy zarówno w perspektywie polskiej, jak i brytyjskiej.


Słowa kluczowe


pranie pieniędzy; przestępczość „białych kołnierzyków”; odpowiedzialność pracowników

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexander R., Criminal liability of employees of financial intermediaries for money laudering – a British perspective, [w:] Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, Toruń 2003.

Alexander R., Bojarski J., Specyfika brytyjskich przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za pranie pieniędzy, „Palestra” 2012, nr 7–8.

Bieniek B., Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Warszawa 2010.

Blair W., Brent R., Banks and Financial Crime. The International Law of Tainted Money, Oxford 2008.

Bojarski J., Przepisy polskiego prawa karnego dotyczące odpowiedzialności pracowników instytucji finansowych za pranie pieniędzy, [w:] Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, Toruń 2003.

Długosz J., Przestępstwa prania pieniędzy, [w:] System prawa karnego, t. 9: Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, wyd. 2, Warszawa 2015.

Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.Urz. UE L 309/15, 15.11.2005).

Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Działanie polskiego systemu prawa, http://kodeks.wirt.pl/archives/6 [data dostępu: 05.03.2016].

Gałązka M., [w:] Prawo karne, red. A. Grześkowiak, Warszawa 2012.

Giezek J., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014.

Gołębiowski P., Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, Warszawa 2015.

Hasło: Prawo anglosaskie, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/prawo-anglosaskie;3869538.html [data dostępu: 05.03.2016].

Hołyst B., Kryminalistyka, wyd. 9, Warszawa 2000.

Iacolino S., Dokument roboczy w sprawie prania pieniędzy, PE504.311.

Jaroch W., Przestępczość gospodarcza, aspekty prawno-karne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Olsztyn 2014.

Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa 1998.

Kraciuk J., Przestępstwa gospodarcze w przedsiębiorstwach i sposoby ich przeciwdziałania, www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/51-2012/FRFU-51-801.pdf [data dostępu: 05.03.2016].

Mazur M., Penalizacja prania pieniędzy, Warszawa 2014.

Michalska-Warias A., Pranie pieniędzy w prawie brytyjskim na początku XXI wieku, „Prokuratura i Prawo” 2005, z. 10.

O zwalczaniu przestępstw gospodarczych tzw. białych kołnierzyków, https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13168,O-zwalczaniu-przestepstw-gospodarczych-tzw-bialych-kolnierzykow.html [data dostępu: 05.03.2016].

Pływaczewski E.W., Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, Warszawa 2013.

Proceeds of Crime Act 2002, www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/section/327 [data dostępu: 11.03.2016].

Proceeds of Crime Act 2002, www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/section/329 [data dostępu: 11.03.2016].

Proceeds of Crime Act 2002, www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/section/330 [data dostępu: 11.03.2016].

Proceeds of Crime Act 2002, www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/section/334 [data dostępu: 11.03.2016].

Proceeds of Crime Act 2002, www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/section/340 [data dostępu: 11.03.2016].

Rośnie przestępczość wśród białych kołnierzyków, http://nf.pl/manager/rosnie-przestepczosc-wsrod-bialych-kolnierzykow,,50080,107 [data dostępu: 05.03.2016].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

The Money Laundering. Regulations 2007, www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2157/pdfs/uksi_20072157_en.pdf [data dostępu: 11.03.2016].

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r., nr 24, poz. 141 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r., nr 140, poz. 939 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2000 r., nr 116, poz. 1216 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. z 2000 r., nr 116, poz. 1216 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1855).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 3659.

Wójcik J.W., Pranie pieniędzy. Studium prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne, Toruń 1997.

Załącznik 1 do Dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, www.knf.gov.pl/Images/Zalacznik_I_do_Dyrektywy_2013_36_UE_tcm75-36893.pdf [data dostępu: 09.03.2016].

Zawadka G., Gangi białych kołnierzyków, www.rp.pl/artykul/1179819-Gangi-bialych-kolnierzykow.html [data dostępu: 05.03.2016].

Zieliński S., Koncepcja przestępczości „białych kołnierzyków” w Polsce w kontekście zmowy przetargowej, www.abw.gov.pl/download/1/1680/Zielinski.pdf [data dostępu: 05.03.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.29.21
Data publikacji: 2016-09-23 08:19:17
Data złożenia artykułu: 2016-04-15 14:33:17


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1240
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Dorota Justyna Czerwiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.