Wybrane zagadnienia związane z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej

Michał Toruński, Krzysztof Michalak

Streszczenie w języku polskim


Traktat z Lizbony przyniósł zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym w dziedzinie, o której mowa w art. 4 ust. 2 lit. j Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Należy przede wszystkim zauważyć, że zlikwidowano charakterystyczną dla TFUE strukturę filarową, a dawny filar III został objęty jednolitym reżimem prawnym. Bez wątpienia wypada stwierdzić, że Traktat z Lizbony uczynił ogromny krok w kierunku zbliżania ustawodawstw państw członkowskich. Art. 86 TFUE wprowadza interesujące novum na tej płaszczyźnie, przewidując możliwość powołania do życia Prokuratury Europejskiej, czyli unijnego organu do spraw dochodzenia, ścigania i stawiania przed sądem sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. Analiza wybranych uregulowań projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej pozwala na przyjęcie wniosku, że nie jest to uregulowanie pozbawione wątpliwości interpretacyjnych. Zwracają uwagę choćby takie zagadnienia, jak zjawisko forum shopping, zagrożenie dla gwarancji prawa do sądu czy wreszcie stosowana przez projektodawcę technika legislacyjna.


Słowa kluczowe


Prokuratura Europejska; forum shopping; jurysdykcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barwinek Z., Zasada wzajemnego uznawania w sprawach karnych, LEX Omega 2012.

Bratza N., The European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union: A Process Of Mutual Enrichment, [w:] The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law, Court of Justice of the European Union.

Conway G., Holding to account a possible European Public Prosecutor. Supranational goverance and accountability across diverse legal traditions, “Criminal Law Forum” 2013, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10609-013-9205-9.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (Dz.Urz. UE, 26.10.2010, L 280).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.Urz. UE, 15.04.2011, L 101).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48 UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz.Urz. UE, 06.11.2013, L 294).

Górski A., Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe, LEX Omega 2010.

Hlawacz B., Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (część III), „Prokuratura i Prawo” 2014, z. 9.

Hlawacz B., Stronikowska G., Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (część II), „Prokuratura i Prawo” 2014, z. 7–8.

Hofmański P., Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w kontekście idei utworzenia urzędu Prokuratury Europejskiej, [w:] Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, red. C. Nowak, Warszawa 2009.

Jóźwiak-Olszewska K., Prawo dostępu do sądu w procesie ochrony wolności i praw człowieka w Polsce, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2010, nr 1 (4).

Kalisz A., Multicentryczność systemu prawa polskiego a działalność orzecznicza Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 4.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284).

Krzysztofiuk G., Projekt ustanowienia Prokuratury Europejskiej, „Prokuratura i Prawo” 2015, z. 9.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa, Zakamycze 2001.

Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, z. 4.

Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i wykładnia jej przyjazna, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Zakamycze – Kraków 2002.

Michalak K., Powaga rzeczy osądzonej – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Zorana Spasica, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2015, nr 2 (46).

Projekt rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, COM (2013) 534 final.

Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 78, poz. 708).

Sakowicz A., Zasada ne bis in idem w prawie karnym, Białystok 2011.

Steinborn S., [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1: Art. 1–89, ed. A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak, Warszawa 2012.

Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, t. 1, Warszawa 2010.

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE, 26.10.2012, C 326).

Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. (Dz.U. C 191, 29.07.1992).

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 203, poz. 1569).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r., nr 89, poz. 555).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.29.81
Data publikacji: 2016-09-23 08:19:18
Data złożenia artykułu: 2016-04-30 10:59:19


Statystyki

Widoczność abstraktów - 430
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Michał Toruński, Krzysztof Michalak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.