Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w regulacjach polskiego i niemieckiego kodeksu karnego

Joanna Szewczak

Streszczenie w języku polskim


We współczesnym świecie pieniądze stanowią wartość, którą chce osiągnąć prawie każdy. Niestety, chęć ich posiadania niekiedy prowadzi do sięgania po nielegalne środki i do popełnienia przestępstwa. Należy do niego „pranie brudnych pieniędzy”. W przypadku tego przestępstwa można powiedzieć, że jest to problem globalny. Zwalczaniu tego procederu służą regulacje prawne, choćby w zakresie prawa karnego. Artykuł ma na celu przybliżenie regulacji polskiego i niemieckiego kodeksu karnego w zakresie „prania pieniędzy”, wskazanie podobieństw i różnic oraz jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy tego typu regulacje są potrzebne.


Słowa kluczowe


„pranie pieniędzy”; regulacje prawne; Kodeks karny; przestępstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowski K., Przestępstwa bazowe w zawiadomieniach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawach o pranie pieniędzy, [w:] Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011.

Duży J., Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępczego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, Warszawa 2013.

Gałązka M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015.

Giezek J., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014.

Golonka A., Prawnoporównawcze aspekty pochodzenia brudnych pieniędzy w ujęciu prawa niemieckiego i polskiego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, nr 3.

Hryniewicka M., Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 4.

Mazur M., Penalizacja prania pieniędzy, Warszawa 2014.

Pływaczewski E., Guzik-Makaruk E., Filipkowski W., Zakres kryminalizacji procederu prania pieniędzy w ujęciu prawno-porównawczym, [w:] Wybrane aspekty nowelizacji prawa karnego. Zagadnienia penalizacji prania pieniędzy w świetle projektowanej nowelizacji. Kognicja sądów w sprawach wpadkowych w postępowaniu karnym, Warszawa 2015.

Siejczuk P., Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, europejskich i krajowych, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 3–4.

Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r., I KZP 19/13, Legalis nr 742175.

Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 r., I KZP 5/15, LEX nr 1746371.

Ustawa niemiecka z dnia 15 lipca 1992 r. o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej (BGBl. I S. 1302, Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität), www.jurion.de/Gesetze/OrgKG [data dostępu: 14.02.2016].

Ustawa niemiecka z dnia 13 sierpnia 2008 r. o wykrywaniu korzyści pochodzących z poważnych przestępstw (I, S. 1690; Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten vom 13. August 2008), www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht /gwg_2008/ gesamt.Pdf [data dostępu: 11.02.2016].

Ustawa z dnia 15 maja 1871 r. – Kodeks karny niemiecki, www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gwg_2008/gesamt.pdf [data dostępu: 11.02.2016].

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 437 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 299).

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1855 ze zm.).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 3659, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3659 [data dostępu: 13.03.2015].

www.money.pl/d/popup.htm?http://money.wpimg.pl/me/67/b374339.jpg [data dostępu: 01.03.2016].Data publikacji: 2016-09-23 08:19:20
Data złożenia artykułu: 2016-05-10 21:51:12


Statystyki

Widoczność abstraktów - 938
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

Wskaźniki


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Joanna Szewczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.