Opodatkowanie umowy przelewu wierzytelności podatkiem od towarów i usług

Anna Karykowska

Streszczenie w języku polskim


Kwestia opodatkowania umowy przelewu wierzytelności na gruncie podatku od towarów i usług budzi w nauce pewne kontrowersje. Niejednolite są również decyzje organów podatkowych. W opracowaniu z jednej strony zostanie poruszony fakt opodatkowania podatkiem od towarów i usług przelewu wierzytelności rozumianego jako faktoring (w tym ściągania długów oraz innych), z drugiej zaś wyłączenie od zwolnienia od opodatkowania przelewu wierzytelności postrzeganego jako inne usługi w zakresie długów. Zawarte zostaną również informacje o tym, skąd wynikają obecne problemy w interpretacji przepisów dotyczących tej kwestii. Podstawę dla tych rozważań będą tworzyły akty prawa powszechnie obowiązującego oraz opracowane do nich komentarze.


Słowa kluczowe


prawo; prawo finansowe; prawo podatkowe; umowa przelewu wierzytelności; cesja; podatek od towarów i usług; VAT; dyrektywa VAT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L.2006.347.1).

Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz, red. R. Namysłowski, WKP 2012, LEX nr 8661.

Lewińska U., Lenart T., Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych, Warszawa 2013.

Michalik T., VAT. Komentarz, Warszawa 2015.

Pismo Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 lipca 2008 r., IBPP2/443-384/08/WN.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 223).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054).

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1989 r., http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61987CJ0348&lang1=pl&type=TXT&ancre= [dostęp: 25.04.2016].

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1989 r., 348/87, LEX nr 84258.

Wyrok WSA w Opolu z dnia 29 kwietnia 2009 r., I SA/Op 79/09, LEX nr 503155.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 maja 2007 r., ISA/Wr 213/07, LEX nr 577572.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.31.29
Data publikacji: 2017-06-18 18:27:12
Data złożenia artykułu: 2016-07-21 13:18:12


Statystyki


Widoczność abstraktów - 748
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Anna Karykowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.