Pojęcie i status inwestora w międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Część II

Michał Bors

Streszczenie w języku polskim


Międzynarodowe prawo inwestycyjne, jako gałąź międzynarodowego prawa publicznego, czyni inwestorów swymi głównymi beneficjentami. Przyjęcie prawidłowej definicji inwestora w traktatach inwestycyjnych stanowi jeden z ich istotniejszych i podstawowych elementów. Celem artykułu jest ukazanie problemów teoretycznych i praktycznych związanych z osobą fizyczną oraz osobą prawną i zaprezentowanie warunków, jakie muszą być spełnione dla uznania tych podmiotów za inwestorów. Tylko w takim przypadku inwestorzy mogą domagać się ochrony traktatowej, w tym mogą kierować określone roszczenia przeciwko państwu goszczącemu ich inwestycje.

W artykule przedstawiono, jak kształtowała się kwestia obywatelstwa osoby fizycznej na gruncie prawa krajowego, a w dalszej kolejności rozważania te zostały przeniesione na obszar prawa inwestycyjnego. Praca zawiera kolejno omówienie kryteriów pozwalających ustalić przynależność państwową w odniesieniu do osób prawnych, co – mając na uwadze różne źródła pochodzenia kapitału – niejednokrotnie utrudnia jednoznaczne ustalenie przynależności państwowej osób prawnych. W związku z tym w artykule poddano analizie pojęcie inwestora obecne w międzynarodowym prawie inwestycyjnym, zawarte zarówno w traktatach powszechnych oraz regionalnych, jak i w dwustronnych traktatach o popieraniu i ochronie inwestycji.

W opracowaniu autor podjął się także przedstawienia odrębności dotyczących wymogów, jakie musi spełnić inwestor będący osobą fizyczną oraz osobą prawną, które są zawarte w Konwencji waszyngtońskiej o rozwiązywaniu sporów inwestycyjnych między państwami i obywatelami innych państw z 1965 r. W pracy przedstawiono orzecznictwo międzynarodowych organów arbitrażowych, które na potrzeby konkretnie rozpatrywanych sporów inwestycyjnych niejednokrotnie zajmowały się problematyką pojęcia inwestora i przyznania mu należnej ochrony traktatowej.


Słowa kluczowe


międzynarodowe prawo inwestycyjne; inwestor; osoba fizyczna; osoba prawna; Konwencja ICSID; trybunały arbitrażowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agreement Between Canada and … for the Promotion and Protection of Investments, Article 1, http://italaw.com/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdf [dostęp: 10.04.2016].

Agreement for the Promotion and Protection of Investments, www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=234900 [dostęp: 12.04.2016].

Aguas del Tunari S.A. Claimant/Investor v. Republic of Bolivia, Respondent/Contracting Party, ICSID Case No. ARB/02/3, www.iisd.org/pdf/2005/AdT_Decision-en.pdf [dostęp: 12.04.2016].

Amco Asia Corporation, Pan American Development Limited and PT Amco Indonesia Claimants v. The Republic of Respondent, ICSID Case No. ARB/81/1, https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC663_En&caseId=C126 [dostęp: 03.04.2016].

Amerasinghe C.F., Interpretation of Article 25(2) b) of the ICSID Convention, [w:] International Arbitration in the 21st Century: Towards “Judicialization” and Uniformity, eds. R.B. Lillich, C.N. Brower, Irvington – New York 1993.

Autopista Concesionada de Venezuela (Aucoven) przeciwko Boliwariańskiej Republice Wenezueli, orzeczenie z dnia 27 września 2001 r., ICSID Case No. ARB/00/5, https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC609_En&caseId=C192 [dostęp: 10.04.2016].

Banro American Resources Inc. i Societe Aurifere de Kivu et du Maniema SARL przeciwko Demokratycznej Republice Konga, orzeczenie z dnia 1 września 2000 r., ICSID Case No. ARB/98/7, https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC577_En&caseId=C173 [dostęp: 10.04.2016].

Bors M., Pojęcie i status inwestora w międzynarodowym prawie inwestycyjnym Część I, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2014, nr 24, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2014.17.24.49.

Broches A., The Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States, Recueil des Cours de l’Academie de Droit International, 1972.

International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations. Definition of Investor and Investment in International Investment Agreements, OECD 2008.

International Thunderbird Gaming Corporation (Claiment) Against the United Mexican States (Respondent), January 26, 2006, http://opiniojuris.org/wp-content/uploads/Thunderbird_Award.pdf [dostęp: 19.04.2016].

Jeżewski M., Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2011.

Legum B., Defining investment and investor: Who is entitled to claim?, presentation at the Symposium “Making the Most of International Investment Agreements: A Common Agenda”, December 12, 2005.

Mr Franz Sedelmayer vs. The Russian Federation through the Procurement Department of the President of the Russian Federation, July 7, 1998, SCC Award, www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0757.pdf [dostęp: 18.04.2016].

Saluka Investments BV (The Netherlands) v. The Chech Republic, March 17, 2006, http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0740.pdf [dostęp: 03.04.2016].

Schreuer C., ICSID Convention: A Commentary, Cambridge 2000.

Sinclair A., The Substance of Nationality Requirements in Investment Treaty Arbitration, “ICSID Review – Foreign Investment Law Journal” 2005, Vol. 20 (2).

The Multilateral Agreement on Investment, OECD Draft Consolidated Text 1998, Part II, point 1(ii), www1.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng987r1e.pdf [dostęp: 18.04.2016].

Tokio Tokeles przeciwko Ukrainie, opinia odrębna Prospera Weila z dnia 29 kwietnia 2004 r., Case No. ARB /02/18.

Umowa pomiędzy Królestwem Holandii i Republiką Boliwii, art. 1.b (ii), (iii), http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/netherlands_bolivia.pdf [dostęp: 03.04.2016].

Umowa pomiędzy Królestwem Szwecji i Republiką Indii, 2000, art. 1.d, http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/sweden_india.pdf [dostęp: 10.04.2016].

Umowa pomiędzy Republiką Chińską i Republiką Federalną Niemiec, 2003, art. 1.2.a, http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/china_germany.pdf [dostęp: 03.04.2016].

Umowa pomiędzy Republiką Francji i Republiką Singapuru, 1976, art. 3.a, http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/france_singapour_fr.pdf [dostęp: 10.04.2016].

Umowa pomiędzy Republiką Grecką i Rządem Kuby, 1996, art. 1.3.b, http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/cuba_greece.pdf [dostęp: 10.04.2016].

Umowa pomiędzy Republiką Włoską i Libią, 2003, art. 1.3.b, http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/Libya_Italy_it.pdf [dostęp: 03.04.2016].

Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bangladeszu (Dz.U. z 2000 r., nr 43, poz. 492).

Umowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Republiką Urugwaju, 2005, art. 1, http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/US_Uruguay.pdf [dostęp: 10.04.2016].

Umowa pomiędzy Wielką Brytanią i Republiką Salwadoru, 1999, art. 1.c.1, http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/uk_esalvador.pdf [dostęp: 03.04.2016].

Wyrok MTS z dnia 5 lutego 1970 r., ICJ Reports 1970, Separate opinion of judge Jessup, pkt 39, www.icj-cij.org/docket/files/50/5401.pdf [dostęp: 14.04.2016].

Yaung Chi Oo Trading PTE Ltd. przeciwko Republice Związku Mjanmy, orzeczenie z dnia 31 marca 2003 r., ASEAN I.D. Case No. ARB/01/1, § 49 i 52, www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0909.pdf [dostęp: 03.04.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.30.7
Data publikacji: 2017-06-16 15:30:58
Data złożenia artykułu: 2016-09-14 12:31:25


Statystyki

Widoczność abstraktów - 550
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Michał Bors

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.