Świadomość społeczeństwa i jego wiedza na temat alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów – mediacji

Karolina Lubas

Streszczenie w języku polskim


Mediacja jest jednym z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych na 100 osobach ankietowanych. Ankieta dotyczyła świadomości społeczeństwa i jego wiedzy na temat mediacji. Pozwoliło to na porównanie wyników z rzeczywistym wykorzystywaniem mediacji w sytuacjach konfliktowych. Autorka wskazuje na częstość stosowania mediacji w Polsce i za granicą. Opracowanie przedstawia także zalety mediacji oraz obawy społeczeństwa w stosunku do wykorzystywania tej metody jako walki z konfliktem.


Słowa kluczowe


mediacja; konflikt; ADR

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antolak-Szymański K., Piaskowska O.M., Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Warszawa 2017.

Crawley J., Graham K., Mediation for Managers: Resolving Conflict and Rebuilding Relationships at Work, London 1995.

Cybulko A., Konflikt, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2014.

Cybulko A., Mediacja w sprawach rodzinnych, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2014.

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie [dostęp: 12.04.2017].

http://mediacja.gov.pl/files/doc/rk-mediacje-agrotec-02.09.pdf [dostęp: 13.04.2017].

Kalisz A., Zienkiewicz A., Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej, Sosnowiec 2015.

Kaźmierczak M., Kaźmierczak J., Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik, Warszawa 2016.

Moore C.W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2016.

Morek R., Wprowadzenie, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2014.

Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk 2010.

Raport końcowy – Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji, Warszawa 2015, http://mediacja.gov.pl/files/doc/rk-mediacje-agrotec-02.09.pdf [dostęp: 11.04.2017].

Rękas A., Rozwój mediacji w Polsce – zagadnienia prawne i praktyczne, [w:] Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów, red. D. Czura-Kalinowska, Poznań 2009.

Słownik współczesnego języka polskiego, red. E. Wierzbicka, t. 1, Warszawa 1998.

Sołtysiak P., Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie” 2012, nr 2(6).

Stadniczeńko S.L., Negocjacje i mediacje jako proces społeczny – instytucja społeczna, [w:] Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, red. S.L. Stadniczeńko, Opole 2006.

Suchorska A., Mediacja – geneza i zarys jej problematyki, [w:] Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, red. S.L. Stadniczeńko, Opole 2006.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r., nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

Waluk J., Mediacja i sprawiedliwość naprawcza w Polsce, [w:] Doświadczenia Polskiego Centrum Mediacji, red. S.L. Stadniczeńko, Opole 2006.

Waszkiewicz P., Zasady mediacji, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2014.

Zienkiewicz A., Główne obawy stron co do rozwiązywania sporów poprzez mediację, [w:] Mediacje w prawie, red. J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Kraków 2014.

Żurawska M., Mediacja jako nowa metoda rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy, [w:] Sądy polubowne i mediacja, red. J. Olszewski, Warszawa 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.33.21
Data publikacji: 2017-10-23 21:00:47
Data złożenia artykułu: 2017-04-25 17:22:35

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Karolina Lubas

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.