Przestępstwo prania brudnych pieniędzy w ujęciu komparatystycznym. Rozważania porównawczoprawne na tle porządków prawnych wybranych państw europejskich, azjatyckich oraz kontynentu amerykańskiego

Witold Szwarnowski

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym artykule została poruszona przekrojowo, w ujęciu prawnoporównawczym, problematyka tzw. prania brudnych pieniędzy (money laundering) jako jednego z szeregu przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Rozważania zaprezentowano na tle różnych, odmiennych względem siebie, systemów ochrony obrotu gospodarczego. Spektrum analizy obejmuje swym zakresem takie państwa, jak: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Republika Islandii, Konfederacja Szwajcarska, Republika Austrii, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Szwecji, Królestwo Norwegii, Federacja Rosyjska, Ukraina, Republika Indii, Ludowa Republika Bangladeszu. Punkt odniesienia stanowią unormowania prawne przeciwdziałające zjawisku prania brudnych pieniędzy, mające charakter prawa pozytywnego w Rzeczypospolitej Polskiej.Słowa kluczowe


pranie pieniędzy; przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; pranie brudnych pieniędzy; money laundering; przeciwdziałanie praniu pieniędzy; FATF; prawo karne porównawcze; komparatystyka prawnicza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Casella S., Money Laundering Laws, Washington 2007.

Criminal Code of the Federal Republic of Germany (1971, amended 2013; English version), www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [dostęp: 01.04.2017].

Crimnal Code of the Grand-Duchy of Luxembourg (1879, amended 2016; French version), www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [dostęp: 01.04.2017].

Criminal Code of the Kingdom of Sweden (1962, amended 2015; Swedish version), www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [dostęp: 01.04.2017].

Criminal Code of the Republic of Austria (1974, amended 2015; German version), www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [dostęp: 01.04.2017].

Criminal Code of the Russian Federation (1996, amended 2012; English version), www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [dostęp: 01.04.2017].

Criminal Code of the Swiss Confederation (1937, amended 2016; German version), www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [dostęp: 01.04.2017].

Currency Transaction Reporting Exemptions – Overview, www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/pages_manual/olm_019.htm [dostęp: 01.04.2017].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2005/60/WE z dnia 25 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Filipkowski W., Pływaczewski E., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2006.

Geldwäsch, https://lb.wikipedia.org/wiki/Geldwäsch [dostęp: 01.04.2017].

Gesetzliche Regelung in Deutschland, https://de.wikipedia.org/wiki/Geldwäsche#Gesetzliche_Regelung_in_der_Schweiz [dostęp: 01.04.2017].

Gesetzliche Regelung in Österreich, https://de.wikipedia.org/wiki/Geldwäsche#Gesetzliche_Regelung_in_.C3.96sterreich [dostęp: 01.04.2017].

General Penal Code of Iceland (1940, amended 2015; English version), www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [dostęp: 01.04.2017].

Górniok O., Z problematyki prawnokarnej prania pieniędzy, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 4.

https://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering#Bangladesh [dostęp: 01.04.2017].

Kryminalnyj kodeks Ukrajiny, red. A.W. Palywoda, Kiew 2014.

Mazur M., Penalizacja prania pieniędzy, Warszawa 2014.

Michalska-Warias A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2006.

Michalska-Warias A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2013.

Money laundering, https://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering#United_States [dostęp: 01.04.2017].

Money Laundering Act 2012 amended, https://resource.ogrlegal.com/money-laundering-act-2012-amended [dostęp: 01.04.2017].

Peningaþvætti, https://is.wikipedia.org/wiki/Peningaþvætti [dostęp: 01.04.2017].

Penningtvätt, https://sv.wikipedia.org/wiki/Penningtvätt [dostęp: 01.04.2017].

Pranie brudnych pieniędzy, http://pl.wikipedia.org/wiki/Pranie_brudnych_pieni%C4%99dzy [dostęp: 10.01.2017].

Pranie brudnych pieniędzy, http://pl.wikipedia.org/wiki/Pranie_brudnych_pieni%C4%99dzy [dostęp: 10.01.2017].

Pranie pieniędzy (art. 299), http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-17/63924,Pranie-pieniedzy-art-299.html [dostęp: 10.03.2017].

Prevention of Money Laundering Act, 2002, https://en.wikipedia.org/wiki/Prevention_of_Money_Laundering_Act,_2002 [dostęp: 01.04.2017].

Szwajcarski Kodeks Karny z dnia 21 grudnia 1937 r., red. i przeł. W. Świda, Warszawa 1960.

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2014 r., poz. 455 z późn. zm.).

Wróbel W., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 3: Komentarz do art. 278–363 Kodeksu karnego, red. A. Zoll, Kraków 2006.

www.bb.org.bd/aboutus/regulationguideline/lawsnacts.php [dostęp: 01.04.2017].

www.fedsfm.ru/about/legal/748 [dostęp: 01.04.2017].

Wyrok SA w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2011 r., II AKa 20/11, LEX nr 2557662.

Zawłocki R., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz do artykułów 222–316, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010.

Zawłocki R., [w:] System Prawa Karnego, t. 9: Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.32.75
Data publikacji: 2017-10-02 09:28:32
Data złożenia artykułu: 2017-05-09 23:55:57


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1162
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Witold Szwarnowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.