Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i zobowiązania niepieniężne upadłego

Adrian Borys

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości w zakresie zobowiązań pieniężnych i zobowiązań niepieniężnych upadłego. W pierwszej kolejności zostało przedstawione zagadnienie natychmiastowej wymagalności zobowiązań pieniężnych upadłego. Następnie opisano kwestię modyfikacji sposobu spełnienia świadczenia niepieniężnego. Ponadto wskazano wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania wekslowe i czekowe upadłego.


Słowa kluczowe


skutki materialnoprawne ogłoszenia upadłości; zobowiązania pieniężne; zobowiązania niepieniężne; natychmiastowa wymagalność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamus R., [w:] System Prawa Handlowego, t. 6: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2016.

Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2016.

Adamus R., Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne, Warszawa 2013.

Allerhand M., Prawo upadłościowe. Komentarz, Bielsko-Biała 1991.

Allerhand M., Kurzępa B., Prawo upadłościowe. Komentarz. Orzecznictwo, Bielsko-Biała 1999.

Bagińska L., Komentarz do art. 43, [w:] Prawo wekslowe. Komentarz, red. M. Czarnecki, L. Bagińska, Warszawa 2013.

Bagińska L., Komentarz do art. 103, [w:] Prawo wekslowe. Komentarz, red. M. Czarnecki, L. Bagińska, Warszawa 2013.

Cisek A., Górska K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013.

Feliga P., [w:] System Prawa Handlowego, t. 6: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2016.

Feliga P., Data ogłoszenia upadłości, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 14.

Gasiński Ł., [w:] Prawo handlowe, red. M. Modrzejewska, J. Okolski, Warszawa 2016.

Gil I., [w:] E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Postępowania w sprawach upadłościowych i rejestrowych, Warszawa 2011.

Głodowski W., Pozycja prawna wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, Poznań 2002.

Gołaczyński J., Komentarz do art. 344, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013.

Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016.

Jakubecki A., [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, red. A. Jakubecki, F. Zedler, Warszawa 2010.

Jakubecki A., Komentarz do art. 91, [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, red. A Jakubecki, F. Zedler, Kraków 2003.

Katner W.J., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7: Prawo zobowiązań – część szczególna, red. J. Rajski, Warszawa 2011.

Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2015.

Krauss J., [w:] Prawo handlowe, red. M. Modrzejewska, J. Okolski, Warszawa 2016.

Pannert M., Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych, Warszawa 2010.

Postanowienie SN z dnia 14 maja 2009 r., I CSK 427/08, OSNC 2010, nr 3, poz. 43.

Radwański Z., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2: Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008.

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2011.

Rażewski J., Prawo upadłościowe. Komentarz praktyczny, Toruń 1999.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 462).

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 160).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1574 ze zm.).

Wyrok SN z dnia 23 marca 2006 r., II CSK 35/06, Legalis nr 177852.

Wyrok SN z dnia 28 marca 2008 r., V CKS 488/07, „Glosa” 2009, nr 2.

Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2010 r., I CSK 114/10, Legalis nr 309865.

Wyrok SN z dnia 19 stycznia 2011 r., V CSK 204/10, Legalis nr 417551.

Wyrok SN z dnia 8 lipca 2011 r., IV CSK 40/11, Legalis nr 411305.

Wyrok SN z dnia 19 grudnia 2014 r., III CSK 15/14, Legalis nr 1185779.

Zedler F., Prawo upadłościowe i układowe, Toruń 1997.

Zedler F., Zarys prawa upadłościowego, Warszawa 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.34.7
Data publikacji: 2018-01-14 18:02:15
Data złożenia artykułu: 2017-06-01 16:17:31

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Adrian Borys

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.