Interes publiczny w nowym Prawie wodnym

Jakub Dorosz-Kruczyński

Streszczenie w języku polskim


Opracowanie przedstawia problematykę interesu publicznego na gruncie ustawy – Prawo wodne, uchwalonej w 2017 r. W pracy zostały omówione ogólne zagadnienia dotyczące konieczności odrębnej regulacji stosunków wodnoprawnych, interesu publicznego jako takiego i europejskich podstaw prawa wodnego. Analiza dotyczy siatki pojęciowej stworzonej przez prawodawcę pod kątem jej spójności i zgodności z zasadami techniki prawodawczej. Autor opiera się na założeniu, że stosunki wodnoprawne – z uwagi na ich przedmiot – w sposób szczególny powinny podchodzić do problemu odpowiedniego zagwarantowania interesu publicznego.


Słowa kluczowe


prawo wodne; interes publiczny; prawo europejskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Avilés L.A., Sustainable Development and the Legal Protection of the Environment in Europe, “Sustainable Development Law & Policy” 2012, No. 3, http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1536&context=sdlp [dostęp: 17.07.2017].

Bielecki L., Koncepcja rzeczy publicznej w prawie polskim. Zagadnienia administracyjnoprawne, Kielce 2013.

Bogdanowicz P., Interes prawny w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

Chmielewski J., Geneza pojęcia nadrzędnego interesu publicznego, [w:] Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 2015.

Communication from the Commission of 28 April 2017 Commission Notice on Access to Justice in Environmental Matters, http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/notice_accesstojustice.pdf [dostęp: 17.07.2017].

Dekret z dnia 11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. nr 57, poz. 319).

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Councilof 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF [dostęp: 04.08.2017].

Dołęgowska E., Ograniczanie własności ze względu na ochronę środowiska w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 18.

Duda A., Próba ustalenia znaczenia słowa „interes” w języku prawniczym, [w:] Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. UE L z 2000 r., nr 327, s. 1 z późn. zm.).

Garlicki L., Zubik M., Art. 20 pkt 8, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, Warszawa 2016.

Gutry-Korycka M., Sadurski A., Kundziewicz Z.W., Pociask-Karteczka J., Skrzypczyk L., Zasoby wodne a ich wykorzystanie, „Nauka” 2014, nr 1.

Habdas M., Prawo rzymskie, [w:] Publiczna własność nieruchomości, Warszawa 2011.

Introduction to the new EU Water Framework Directive, http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.html [dostęp: 17.07.2017].

Izdebski H., Uwagi na tle legalnej definicji interesu publicznego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Interes publiczny a interes prywatny w prawie, red. T. Giaro, Warszawa 2012.

Kałużny M., Art. 1, [w:] Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2016.

Kałużny M., Art. 38(h), [w:] Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2016.

Kargol-Wasiluk A., Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego, „Zarządzanie Publiczne” 2008, nr 3.

Kenig-Witkowska M., Prawo środowiska Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

Kmieciak Z., Ochrona interesu prawnego oraz interesów zbiorowości (grupowych, „mieszanych” lub złożonych wspólnot terytorialnych) i tzw. praw refleksowych, [w:] Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Księżak P., Rzeczy niczyje, „Rejent” 2015, nr 4.

Kucharski P., Art. 174, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 2: Art. 90–222, Warszawa 2012.

Miąsik D., Skubisz R., Art. 36, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1: Art. 1–89, Warszawa 2012.

Ogonowski A., Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 1.

Postanowienie SN z dnia 25 stycznia 2017 r., IV CSK 133/16, LEX nr 2271464.

Rahaman M.M., Varis O., Kajander T., EU Water Framework Directive vs. Integrated Water Resources Management: The Seven Mismatches, “Water Resources Development” 2004, No. 4.

Rakoczy B., Art. 1, [w:] Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2013.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 283).

Sierpowska I., Pojęcie rzeczy publicznej w prawie administracyjnym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2006, nr 1.

Smolak M., Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Warszawa 2016.

Smolak M., Znaczenie autonomicznej wykładni konstytucji na przykładzie orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Warszawa 2016.

Sommer J., Podstawy traktatowe wspólnotowego prawa ochrony środowiska, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Ksiega Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.

Szot A., Klauzula generalna jako ponadgałęziowa konstrukcja systemu prawa, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2016, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.2.291.

Szydło W., Aspekty podmiotowości prawnej Skarbu Państwa, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2008, nr 3048.

Thieffry P., General Framework of EU Water Law: Legal basis for water policy, www.era-comm.eu/EU_water_law/part_2/index.html [dostęp: 17.07.2017].

Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/30 z późn. zm.).

Traktat ustanawiający europejską wspólnotę gospodarczą (Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.).

Trzciński J., Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli, [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, red. J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński, Warszawa 2005.

Uchwała SN z dnia 30 kwietnia 2003 r., I KZP 8/03, OSNKW 2003, nr 5–6, poz. 41.

Ustawa wodna z dnia 19 września 1922 r. (Dz.U. nr 102, poz. 936).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).

Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 34, poz. 158).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 38, poz. 230).

Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1990 r., nr 55, poz. 321; zm. Dz.U. z 2007 r., nr 81, poz. 554).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566).

Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo wodne, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284651/12349269/12349270/dokument249525.pdf [dostęp: 10.10.2017].

Wierczyński G., Komentarz do rozporządzenia w sprawie Zasad techniki prawodawczej, [w:] Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.

Wilczyńska A., Interes publiczny w prawie stanowionym i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 6.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 16 listopada 2012 r., I ACa 615/12, LEX nr 1271997.

Wyrok TK z dnia 9 kwietnia 1998 r., K 10/97 (Dz.U. nr 55, poz. 363).

Wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2009 r., II OSK 1038/08, LEX nr 563531.

Wyrok NSA z dnia 8 lipca 2015 r., II FSK 1318/13, LEX nr 1750039.

Wyrok NSA z dnia 26 lipca 2016 r., II OSK 2844/14, LEX nr 2142383.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2012 r., II SA/Bd 727/11, LEX nr 1364301.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 7 października 2014 r., II SA/Ol 672/14.

Żurawik A., „Interes publiczny”, „interes społeczny” i „interes społecznie uzasadniony” – próba dookreślenia pojęć, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, nr 2.

Żurawik A., Interes publiczny w prawie gospodarczym, Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.35.17
Data publikacji: 2018-02-16 15:27:39
Data złożenia artykułu: 2017-10-31 20:49:53


Statystyki

Widoczność abstraktów - 427
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jakub Dorosz-Kruczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.