Przedsiębiorca a prawnokarny zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej

Agata Ziółkowska, Weronika Baran

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia prawnej limitacji możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. W opracowaniu starano się przybliżyć, czym jest działalność gospodarcza, jaki jest jej zakres przedmiotowy i podmiotowy, a także jakie mogą być konsekwencje orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej względem przedsiębiorcy, który jest odpowiednio: osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a mającą zdolność do czynności prawnej. W zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy, orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (bez względu na jego podstawę zastosowania) może rodzić różne konsekwencje natury egzystencjalnej po stronie przedsiębiorcy.


Słowa kluczowe


przedsiębiorca; działalność gospodarcza; środek karny; zakaz prowadzenia działalności; podmiot zbiorowy; osoba fizyczna; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buchała K., [w:] K. Buchała, W. Waltoś, Zasady prawa i procesu karnego, Warszawa 1975.

Dzwonkowski H., Działalność gospodarcza, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2013.

Górniok O., „Działalność gospodarcza” jako znamię przestępstwa korupcji gospodarczej, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 10.

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, red. W. Modzelewski, Warszawa 2011.

Kulesza J., [w:] System Prawa Karnego, t. 6: Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, red. M. Melezini, Warszawa 2010.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

Paprzycki L.K., Kara dodatkowa zakazu zajmowania stanowisk, wykonywania zawodu i prowadzenia działalności w świetle badań aktowych, „Nowe Prawo” 1993, nr 9–10.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, red. J. Marciniuk, Warszawa 2013.

Sienkiewicz Z., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2012.

Skorupka J., Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2005.

Staranowicz T., Jeszcze w sprawie pojęcia działalności zawodowej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, „Radca Prawny” 2005, nr 2.

Szewczyk M., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, red. A. Zoll, Warszawa 2012.

Szydło M., Pojęcie działalności gospodarczej na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 2.

Świda W., [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.

Uchwała SN z dnia 20 grudnia 1985 r., VI KZP 28/85, OSNKW 1986, nr 5–6, poz. 35.

Ustawa o VAT. Komentarz, red. Z. Modzelewski, G. Mularczyk, Warszawa 2006.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r., poz. 1541 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.).

Wyrok SA w Katowicach, II AKa 15/16, Legalis nr 1482024.

Wyrok SA w Łodzi, III AUa 925/16, Legalis nr 1657236.

Wyrok SN – Izba Karna, IV KK 18/06, Legalis nr 75275.

Wyrok SN – Izba Karna, IV KK 206/08, Legalis nr 186093.

Wyrok SN – Izba Karna, II KK 338/11, Legalis nr 517510.

Wyrok WSA w Gliwicach, III SA/Gl 544/17, Legalis nr 1664799.

Wyrok WSA we Wrocławiu, I SA/Wr 151/16, Legalis nr 1664961.

Zawłocki R., Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.36.25
Data publikacji: 2018-06-29 11:56:06
Data złożenia artykułu: 2018-03-12 20:32:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 924
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Agata Ziółkowska, Weronika Baran

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.