Publicznoprawne aspekty instytucjonalnej pomocy państwa dla przedsiębiorców sektora małych
i średnich przedsiębiorstw

Adam Kozień

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym artykule dokonano analizy źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce (prawo polskie i Unii Europejskiej) pod kątem uregulowań dotyczących instytucjonalnego wsparcia państwa dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto przedstawiono przegląd form instytucjonalnej pomocy państwa dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także propozycje zmian w aktualnie obowiązującym prawie w Polsce, które przyczyniłyby się do rozwoju tego sektora, ważnego z punktu widzenia polskiej gospodarki.


Słowa kluczowe


działalność gospodarcza; pomoc państwa; sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa 2007.

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Brocka-Palacz B., Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5315265e-7298-4989-a0b3-228908859c0c/c/Zeszyty-naukowe-35_2014.177-191.pdf [dostęp: 10.03.2018].

Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, Warszawa 2002.

Gorzelany-Dziadkowiec M., Kozień E., Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe. Ekonomia” 2013, nr 908.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Kozień A., Uwarunkowania administracyjnoprawne ekonomicznej koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, red. E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab, Lublin 2017.

Kozień E., Analiza firmy rodzinnej na przykładzie NICO Polska sp. z o.o., [w:] Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, S. Lachiewicz, Warszawa 2011.

Kozień E., Analiza rozwoju małych i średnich firm poprzez projekty, [w:] Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, red. M. Matejun, K. Szymańska, Łódź 2013.

Kozień E., Uwarunkowania rozwoju mikroprzedsiębiorstw, [w:] Studia ekonomiczne regionu łódzkiego, red. M. Matejun, Łódź 2014.

Kozień E., Zarządzanie rozwojem małej i średniej firmy, [w:] Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. J. Targalski, Warszawa 2014.

Kozień E., Kozień M.S., Wybrane modele fizyki matematycznej w zarządzaniu, Kraków 2014.

Matejun M., Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, red. A. Adamik, Warszawa 2012.

Mierzwińska L., Oleniacz B., Salamon K., Instytucjonalne wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie regionu krośnieńskiego), www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/1155/3/1/10._liliana_mierzwinska_beata_oleniacz_karolina_salamon_instytucjonalne_wsparcie_sektora_msp.pdf [dostęp: 10.03.2018].

Organizacje wspierające przedsiębiorców, http://powroty.gov.pl/-/organizacje-wspierajace-przedsiebiorcow-9795 [dostęp: 09.03.2018].

Orzeczenie TK z dnia 9 marca 1988 r., U 7/87, OTK 1988, nr 1, poz. 1.

Orzeczenie TK z dnia 6 czerwca 2006 r., K 23/05, OTK-A 2006, nr 6, poz. 62.

Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0, red. A. Radwan, Kraków 2017.

Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2015.

Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2014.

Przedsiębiorczość korporacyjna. Rynek. Strategie. Zarządzanie, red. I. Czaja, E. Kozień, Warszawa 2014.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz. UE L 214/3, 09.08.2008).

Skrzydło-Niżnik I., Dobosz P., Pojęcie zrównoważonego rozwoju w systemie prawa i nauce prawa administracyjnego, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, red. J. Filipek, Bielsko-Biała 2003.

Skrzydło-Niżnik I., Dobosz P., The principle of sustainable develepment in the light of the Polish constitution and general principles of administrative law, [w:] Facing the European Union – Challenges for Polish Law, Kraków 2004.

Skrzydło-Niżnik I., Dobosz P., Znaczenie zasady zrównoważonego rozwoju dla ochrony dziedzictwa narodowego, „Międzynarodowe Centrum Kultury. Kraków, Styczeń–Grudzień 2003” 2004, R. 12.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C 202, 07.06.2016).

Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C 202, 07.06.2016).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 419).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 110).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.).

Wsparcie dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/wsparcie-dla-mikro-malych-lub-srednich-przedsiebiorcow [dostęp: 09.03.2018].

www.mr.gov.pl/media/29159/projekt_ustawy_Prawo_przedsiebiorcow.pdf [dostęp: 04.05.2017].

www.parp.gov.pl [dostęp: 09.03.2018].

Zdyb M., Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze, Kraków 2001.

Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Kraków 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.36.47
Data publikacji: 2018-06-29 11:56:08
Data złożenia artykułu: 2018-03-12 23:41:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 821
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Adam Kozień

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.