Problematyka przestępstwa uporczywego nękania

Marcin Galiński

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł przedstawia istotę przestępstwa uporczywego nękania stypizowanego w art. 190a k.k. Regulacje te poddane zostają szczegółowej analizie, której celem jest wskazanie rozumienia poszczególnych pojęć użytych przez ustawodawcę w omawianych przepisach, a także wskazanie kwestii problematycznych, w tym popełnienie przez ustawodawcę błędów przy konstruowaniu regulacji dotyczących przestępstwa uporczywego nękania, co powoduje, że przepis zawiera pewne zbędne elementy. Nie mniej jednak omawiane regulacje pomimo pewnych błędów należy uznać za niezbędne.


Słowa kluczowe


uporczywe nękanie; targnięcie się na własne życie; kodeks karny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burdziak K., Kierowanie wykonaniem samobójstwa i polecenie jego wykonania w prawie karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, z. 4.

Burdziak K., Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 151 kodeksu karnego, „Acta Iuris Stetinensis” 2015, nr 10 (861).

Golonka A., Uporczywe nękanie jako nowy typ czynu zabronionego, „Państwo i prawo” 2012, nr 1.

Kłączyńska N., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014.

Kokot R. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015.

Kosonoga J. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015.

Królikowski M., Sakowicz A. [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117-221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki.

Kulik-Budyn M., Mozgawa M., Prawnokarne i kryminologiczne aspekty nękania, Warszawa 2012, https://www.iws.org.pl/pliki/files/IWS_Budyn-Kulik%20M%2CMozgawa%20M_aspekty%20n%C4%99kania.pdf, [dostęp: 9.10.2017].

Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1993.

Mozgawa M. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.

Oszkinis B., Pojęcie konkubinatu w świetle polskiej doktryny i orzecznictwa, „Miscellanea historico-iuridica” 2014, tom XIII, z. 2.

Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.

Postanowienie SN z dnia 7 lipca 2004 r., II KK 176/04, LEX nr 121668.

Postanowienie SN z dnia 12 grudnia 2013 r., III KK 417/13, KZS 2014, nr 6, poz. 26.

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/nekac;2488262.html, [dostęp: 3.10.2017].

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/samobojstwo;2519017.html, [dostęp: 16.10.2017].

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/uporczywy;2533102.html, [dostęp: 4.10.2017].

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/ustawiczny, [dostęp: 4.10.2017].

Słownik języka polskiego. Tom drugi L-P, red. M. Szymczak, Warszawa 1994.

Szelęgiewicz A., Stalking i przywłaszczenie tożsamości w polskim prawie karnym – zagadnienia wybrane, „Ius Novum” 2013, nr 3.

Uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, Nr 7-8, poz. 86, pkt. 3.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz. U. z 2011 r. Nr 72, poz. 381).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997 r., nr 90, poz. 557 ze zm.).

Uzasadnienie do projektu ustawy zmieniającej Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny z 31 sierpnia 2011 r. (Sejm VI kadencji, druk nr 3553).

Wyrok SN z dnia 9 grudnia 2002, IV KKN 508/99, LEX nr 75496.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 28 października 2010 r., I ACa 908/10, LEX nr 743278.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.41.69-83
Data publikacji: 2019-07-11 08:57:21
Data złożenia artykułu: 2018-03-31 10:37:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Marcin Galiński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.