Łączność skazanych ze światem zewnętrznym – kontakty poza murami zakładu karnego

Agnieszka Magdalena Świergała

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych rozwiązań normatywnych, zawartych w aktualnie obowiązującym kodeksie karnym wykonawczym, które służyć mają podtrzymywaniu kontaktów osadzonych ze światem zewnętrznym. Spośród całej gamy instrumentów omówione zostały te, które umożliwiają skazanemu opuszczenie murów zakładu karnego. Omówiona została rola utrzymywania kontaktów z światem zewnętrznym, ze szczególnym uwzględnieniem więzi rodzinnych. Wskazane zostały również ewentualne niebezpieczeństwa wynikające z udzielania przepustek bądź zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego, co pozwoliło w konsekwencji na postawienie postulatów de lege ferenda.


Słowa kluczowe


więźniowie, zakład karny, kontakt ze światem zewnętrznym

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Daniluk P., O przestępstwach samouwolnienia się osoby pozbawionej wolności (art. 242 § 1 i 4 k.k.) oraz niepowrotu osoby pozbawionej wolności do zakładu karnego lub aresztu śledczego (art. 242 § 2 i 3 k.k.), [w:] Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, pod red. A. Rzepliński, P. Wiktorska, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, Warszawa 2013.

Dawidziuk E., Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, Warszawa 2013.

Hołda Z., Hołda J., Migdał J., Żórawska B., Prawo karne wykonawcze, wyd. 5, Warszawa 2017.

Kwieciński A., Skazani-rodzice. Sytuacja prawna osadzonych sprawujących opiekę nad dziećmi, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, 2012, nr 28.

Lachowski L. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2016.

Lelental. S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2017.

Linowski K., Możliwości rozwoju człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej poprzez utrzymanie kontaktów zewnętrznych, Acta Scientifica Academiae Osrtoviensis, „Prace Pedagogiczne”, 8/ 2001

Machel H., Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, readaptacji i reintegracji społecznej, „Resocjalizacja Polska”, nr 7, 2014.

Niedbała M., Czasowe opuszczenie zakładu karnego formą przygotowania skazanego do wolności? http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=9853 Dostęp: 27 marca 2017.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 16 czerwca 1999 roku, II AKz 269/99.

Postulski K., Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2017.

Rekomendacja Nr R (82) 16 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich o czasowym opuszczaniu więzienia przyjęta przez Komitet Ministrów dnia 24 września 1982 roku.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1067).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2016 r. w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz.U. poz. 2305).

Rzepliński A., Rodziny Więźniów długoterminowych, Instytut Państwa i Prawa, Wrocław 1981.

Rzepliński A., Wpływ wykonywania kary pozbawienia wolności na sytuację rodzinną skazanego, Warszawa 1978.

Sarzała D., Rodzina osoby przebywającej w izolacji więziennej jako środowisko wsparcia społecznego, „Kwartalnik Naukowy”, 2016 nr 4.

Stańdo-Kawecka B., Pukanie do celi, „Forum Penitencjarne”, 2006, nr 1.

Szczygieł G.B., Zezwolenie na czasowe opuszczenie zakładu karnego w polskim systemie penitencjarnym, Białystok 2013.

Szymanowski T., Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej, Warszawa 2017.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r., poz. 2204).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 665 z późn. zm.)

Wiciński G., Instytucjonalne formy kontaktów ze światem zewnętrznym osób odbywających karę pozbawienia wolności, [w] Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Lelentalowi, Łódź 2004.

Wolińska P., Znaczenie instytucji rodziny w życiu osób odbywających karę pozbawienia wolności, „Rozprawy Społeczne”, Tom X, 2016, nr 2.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 listopada 2002 w sprawie Płoski przeciwko Polsce, skarga nr 26761/95

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 20 stycznia 2009 roku w sprawie Czarnowski przeciwko Polsce, skarga nr 28586/03

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie Giszczak przeciwko Polsce, skarga nr 40195/08.

Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 roku.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.41.153-168
Data publikacji: 2019-07-11 08:57:27
Data złożenia artykułu: 2018-04-01 23:46:32

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Agnieszka Magdalena Świergała

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.