Zdolność upadłościowa i restrukturyzacyjna osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne

Martyna Komarowska

Streszczenie w języku polskim


W polskim porządku prawnym aktualnie obowiązują dwa akty prawne składające się na prawo insolwencyjne (tj. zespół rozwiązań i przepisów regulujących sytuację podmiotu niewypłacalnego lub wkrótce niewypłacalnego) – Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne. Osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne nie jest w tych ustawach traktowana jednolicie w zakresie przyznania zdolności do ogłoszenia upadłości oraz legitymacji do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Rolnik jest uważany za przedsiębiorcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym i może korzystać z przewidzianych w nim instytucji zmierzających do przywrócenia wypłacalności prowadzonej przez niego działalności. W Prawie upadłościowym pozbawiono go jednak zdolności do ogłoszenia upadłości przewidzianej dla przedsiębiorców, za to przyznano mu możliwość ogłoszenia upadłości przewidzianej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej). Właściwe byłoby włączenie osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne, która jednocześnie legitymuje się statusem przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 k.c., do „ogólnego” reżimu postępowania upadłościowego przewidzianego dla przedsiębiorców, co będzie korespondowało z jej statusem w postępowaniu restrukturyzacyjnym.


Słowa kluczowe


upadłość; restrukturyzacja; rolnik; gospodarstwo rolne; przedsiębiorca; przedsiębiorstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamus R., [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, red. A. Witosz, Warszawa 2009.

Bielski P., Zdolność upadłościowa prowadzącego we własnym (wspólnym) imieniu gospodarstwo rolne, „Rejent” 2006, nr 1.

Bieluk J., O potrzebie wprowadzenia do prawa polskiego pojęcia przedsiębiorstwa rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2013, t. 11.

Bodył-Szymala P., Rolnik nie może upaść, czyli o dyskryminacji mimo woli, „Rzeczpospolita” 2009, nr 4.

Budzinowski R., Status prawny rolnika jako przedsiębiorcy (zagadnienia wybrane), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, nr 3.

Głodowski W., Hrycaj A., Zakres podmiotowy i podstawy ogłoszenia „upadłości konsumenckiej”, „Państwo i Prawo” 2010, z. 2.

Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2018.

Hrycaj A., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2017.

Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2017.

Jeżyńska B., Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin 2008.

Jeżyńska B., Przedsiębiorca rolny we współczesnym ustroju rolnym, [w:] Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, red. P. Litwiniuk, Warszawa 2016.

Komunikat Komisji z dnia 5 października 2007 r. do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesionej w działalności gospodarczej – działania na rzecz polityki drugiej szansy – Realizacja partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, COM(2007) 584 wersja ostateczna, niepublikowany w Dz.Urz., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52008AE0978 [dostęp: 27.12.2017].

Kremer E., Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, Kraków 2004.

Machowska A., Geromin M., Gnys A., Groele B., Ludwiczyńska A., Malmuk-Cieplak A., Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2016.

Michalak K., Ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie znowelizowanej ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2009, nr 3–4.

Miczek Z., Wyłączenia zdolności upadłościowej, „Prawo Spółek” 2005, nr 7–8.

Naworski J.P., Status prawny rolnika indywidualnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 10.

Piasecki K., Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2003.

Piasecki K., Prawo upadłościowe. Prawo układowe. Komentarz, Bydgoszcz 1999.

Pietraszewski M., Czy rolnik indywidualny jest przedsiębiorcą w świetle kodeksu cywilnego?, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 4.

Przychodzki M., Sącińska K., Brak zdolności upadłościowej osób prawa publicznego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 4.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r., nr 118, poz. 512 z późn. zm.).

Uchwała NSA w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2007 r., II OPS 1/07, LEX nr 249087.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2168).

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1508).

Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 29 sierpnia 2002 r., www.sejm.gov.pl [dostęp: 03.01.2018].

Witosz A.J., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2017.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2007 r., II OSK 1618/06, LEX nr 364703.

Wyrok SN z dnia 3 października 2014 r., V CSK 630/13, LEX nr 1509115.

Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, LEX 2011.

Zimmerman P., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.37.105
Data publikacji: 2018-06-29 19:43:30
Data złożenia artykułu: 2018-05-13 12:54:23


Statystyki

Widoczność abstraktów - 322
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Martyna Komarowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.