Kara śmierci w świetle norm prawnomiędzynarodowych

Krzysztof Niewęgłowski, Marek Mierzwa

Streszczenie w języku polskim


Zagadnienie kary śmierci w aktach prawnomiędzynarodowych można opisać poprzez wskazanie odpowiednich unormowań lub ich braku w traktatach dotyczących dziedziny praw człowieka (jak np. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych), prawa humanitarnego (m.in. konwencje genewskie) czy międzynarodowego prawa karnego (m.in. Statut Rzymski). Organy międzynarodowe odnoszą się również do tej problematyki w tzw. soft law oraz w orzecznictwie. Śledząc historię tych unormowań, szczególnie widoczny jest trend abolicjonistyczny, charakteryzujący społeczność międzynarodową, który zauważalnie przybrał na sile w okresie po II wojnie światowej.


Słowa kluczowe


kara śmierci; międzynarodowe prawo karne; prawa człowieka; prawo humanitarne; prawo międzynarodowe publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balicki R., Zniesienie kary śmierci w Polsce, [w:] Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, A. Bisztyga, Wrocław 2014.

Barrett and Sutcliffe v. Jamaica, No. 271/1988, U.N. Doc. CCPR/C/44/D/271/1988.

Chitat Ng v. Canada, Communication No. 469/1991, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/469/1991.

Cox v. Canada, Communication No. 539/1993, U.N. Doc. CCPR/C/52/D/539/19930.

Dinstein Y., The Right to Life, Physical Integrity, and Liberty, [w:] The International Bill of Rights – The International Convenant on Civil and Political Rights, New York 1981.

Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjęty w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 891).

Europejska Konwencja Praw Człowieka, www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf [dostęp: 13.02.2018].

General Assembly resolution 217, The Universal Declaration of Human Rights, General Comment 20(44), UN Doc. CCPR/C/21/Rev1/Add.3.

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1969a-c1.html [dostęp: 15.02.2018].

Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of Those Facing the Death Penalty, ESC Res. 1989/64.

International Bar Association, The Death Penalty under International Law: A Background Paper to the IBAHRI Resolution on the Abolition of the Death Penalty, Great Britain 2008.

International Committee of the Red Cross, Report on the Work of the Conference of Government Experts for the Study of the Conventions for the Protection of War Victims, Series I, No. 5b, Geneva 1947.

International Military Tribunal for the Far East Charter, www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/04/4-06/military-tribunal-far-east.xml [dostęp: 16.02.2018].

Kindler v. Canada, No. 470/1991, UN Doc. A/48/40.

Konwencja genewska dotycząca traktowania jeńców wojennych z dnia 27 lipca 1929 r. (Dz.U. z 1932 r., nr 103, poz. 866).

Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny z dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz.U. z 1956 r., nr 38, poz. 171).

Lang M., Kara śmierci a prawa człowieka, „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” 2012, nr 5.

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 226.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167).

Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua, ICJ Reports 14.

Parsch K.J., Experiences Regarding the War and Emergency Clause (art. 15) of the European Convention on Human Rights, “Israel Yearbook on Human Rights” 1971, Vol. 1.

Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego (Dz.U. z 1947 r., nr 63, poz. 367).

Pratt and Morgan v. Jamaica, No. 210/1986, U.N. Doc. (A/44/40).

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, A/RES/3/260.

Protokół nr 13 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczący zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzony w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1155).

Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2007, Moratorium on the use of the death penalty A/RES/62/149.

Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2008, Moratorium on the use of the death penalty A/RES/63/168.

Resolution adopted by the General Assembly on 21 December 2010, Moratorium on the use of the death penalty A/RES/65/206.

Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2012, Moratorium on the use of the death penalty A/RES/67/176.

Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2014, Moratorium on the use of the death penalty A/RES/69/186.

Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2016, Moratorium on the use of the death penalty A/RES/71/187.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, A/RES/489(V).

Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 78, poz. 708).

Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, ESC Res. 1984/50.

Sapienza R., International Legal Standards on Capital Punishment, [w:] The Right to Life in International Law, ed. B. Ramcharan, Dordrecht 1985.

Schabas W., The Abolition of the Death Penalty in International Law, Cambridge 2002.

Soering v. United Kingdom and Germany, 7 July 1989, Series A, Vol. 161, 11 EHRR 439.

Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, UN Doc. S/RES/827.

Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, UN Doc. S/RES/955.

The Death penalty in 2016: Facts and figures, 11.04.2017, www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/death-penalty-2016-facts-and-figures [dostęp: 04.02.2018].

UN Doc. A/C.3/L.644.

UN Doc. A/C.3/SR.811.

UN Doc. A/C.3/SR.812.

UN Doc. A/C.3/SR.813.

UN Doc. A/C.3/SR.819.

UN Doc. E/CN.4/AC.1/3.

UN Doc. E/CN.4/AC.1/SR.2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.37.117
Data publikacji: 2018-06-29 19:43:31
Data złożenia artykułu: 2018-06-03 11:21:30


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1019
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Krzysztof Niewęgłowski, Marek Mierzwa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.