Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2014 roku II CSK 264/13. Zbyt wąska definicja powiernictwa.

Aleksander Olaf Szpojankowski

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem niniejszej glosy jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2014 roku o sygnaturze II CSK 264/13. Komentowane orzeczenie porusza problematykę powiernictwa. Autor odnosi się do wykorzystanej przez Sąd Najwyższy definicji tej konstrukcji prawnej, która jego zdaniem jest zbyt wąska jak dla wymagań profesjonalnego obrotu prawnego, na dowód czego zestawia użytą przez Sąd Najwyższy definicję z dorobkiem orzecznictwa oraz doktryny w przedmiotowym zakresie. Tym sposobem autor wskazuje na braki zastosowanej przez Sąd Najwyższy definicji powiernictwa. We wnioskach autor wskazuje na zagrożenia jakie mogą płynąć faktu utrwalenia się przedmiotowej definicji dla praktyki prawa. Natomiast, co do samego orzeczenia o obowiązku zachowania właściwej formy prawnej dla dokonania czynności powierniczych autor podziela stanowisko Sądu Najwyższego.


Słowa kluczowe


powiernictwo; sąd najwyższy; czynności fiducjarne; zobowiązania; prawo cywilne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dybowski, T. Zasada jedności własności państwowej a stosunek powiernictwa, „Państwo i Prawo” 1984, nr 10.

Kappes, A. [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, pod red. W. Katner, Warszawa 2015.

Kappes, A. Pojęcie powiernictwa w prawie polskim [w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, pod red. Modrzejewska, M., Warszawa 2010.

Kędzierska – Cieślak, A. Powiernictwo (Próba określenia konstrukcji prawnej), „Państwo i Prawo” 1977, nr 8 – 9.

Kidyba, A. Prawo handlowe, Warszawa 2002.

Michałowska, K. Trust i stosunku powiernicze w prawie angielskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1996, z. 2.

Radwański, Z., Panowicz – Lipska, J. Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2013.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 roku, Dz.U.1934.57.502 z późn. zm.

Rykowski, R. Pojęcie powiernictwa – konstrukcja prawna zarządu powierniczego, Warszawa 2005.

Stec, P. Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2005.

Szpunar, A. O powierniczych czynnościach prawnych, „Rejent” 1993 11/31.

Tracz, G., Zoll, F. Przydatność pojęcia powiernictwa dla prawa prywatnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 4.

Trzebiński, J. Czynności powiernicze, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997 nr 2.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, t.j. Dz.U. z 2017 poz. 459 ze zm.

Wolter, A., Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. Prawo Cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 22 listopada 2012 roku, I ACa 477/12.

Wyrok SN z 21 stycznia 2005 roku, I CK 528/04.

Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2014 roku, II CSK 264/13.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.42.157-165
Data publikacji: 2019-09-16 11:14:40
Data złożenia artykułu: 2018-07-19 12:07:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1412
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Aleksander Olaf Szpojankowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.