Kilka uwag o rękojmi przy sprzedaży w tzw. obrocie profesjonalnym

Krzysztof Łukasz Urbanek

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem artykułu jest analizy ochrony kupującego w umowie sprzedaży w obrocie między przedsiębiorcami. Tekst wskazuje na różnice między ochroną konsumenta a ochroną tzw. profesjonalisty. Główne rozważania dotyczą rękojmi za wady. Autor całkowicie nie rozumie i nie aprobuje dotychczasowego różnicowania sytuacji prawnej podmiotów kontraktu kupna-sprzedaży ze względu na ich „profesjonalny” charakter. Celem autora jest wykazanie, że obecne uregulowanie jest błędne (szczególnie w warunkach polskich), a przede wszystkim błędne jest jego uzasadnienie. Ze względu na poruszenie kwestii fundamentalnych podstaw stosunków społeczno-prawno-gospodarczych niezbędne jest - zdaniem autora – aby chociaż niewielka część opracowania miała charakter na poły filozoficzny.


Słowa kluczowe


prawo przedsiębiorców; rękojmia za wady; przedsiębiorca; konsument, umowa sprzedaży; gwarancja;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieniek G. (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I-II, LexisNexis 2011.

Filipiak P., Jednoosobowy przedsiębiorca nie różni się od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, „Dziennik Gazeta Prawna”, 2018 r., nr 33, [dostęp online 20.07.2018 r.].

Fras M., Habdas M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534), Wolters Kluwer Polska 2018.

Freuda S., Kultura jako źródło cierpień, Warszawa 2013 r.

Główny Urząd Statystyczny, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r., Warszawa 2016.

Grzesiuk K., Powstanie i ewolucja modelu «homo oeconomicus», „Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 2016, t. 6, nr 2.

Gudowski J., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, wyd. 2., Wolters Kluwer Polska 2017.

Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, wyd. 5., warszawa 2013 r.

Kalita C., „Bezstronny obserwator” Adama Smitha a neutralne kryteria oceny w etyce społecznej, „Analiza i Egzystencja”, 2016, nr 36.

Korpalski M., «Nieprofesjonalista», czyli kodeks cywilny pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, „Forum prawnicze”, 2012 r., nr 8.

Księga pierwsza Kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Warszawa 2008 r.

Lisak A., Adam Smith – pięć razy o racjonalności w ekonomii, „Studia ekonomiczne”, 2016, nr 3.

Machnikowski P., Gniewek E. (red.), Zarys prawa cywilnego, wyd. 2, Warszawa 2016 r.

Majkowski W., Dziewiętnastowieczny kapitalizm w przededniu encykliki «Rerum novarum», „Sympozjum”, 2018, nr 2.

Przybyła H., Adam Smith – prekursor etyki gospodarczej, s. 22, [dostęp online 20.07.2018 r.].

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 2168).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2018 r., poz. 1025).

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. 2014 r., poz. 827).

Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Warszawa 2011.

Wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt V CSK 515/07, LEX nr 395257.

Wyrok SN z dnia 26 listopada 2004 r., sygn. akt I CK 281/04, LEX 146366.

Wyrok SN z dnia 30 stycznia 2009 r., sygn. akt II CSK 435/08, LEX 527121.

Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn.. akt II CK 291/05, LEX 188547.

Wyszyński S., Kościół a duch kapitalizmu.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.41.141-152
Data publikacji: 2019-07-11 08:57:26
Data złożenia artykułu: 2018-09-11 11:01:11

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Krzysztof Łukasz Urbanek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.