Ewolucja polskiego prawa upadłościowego w ujęciu ogólnego schematu badań historycznoprawnych

Adrian Borys

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono analizę ewolucji polskiego prawa upadłościowego. W pierwszej części omówiono wykorzystany model badawczy stosowany w naukach historyczno-prawnego. Model ten odwołuje się do idealizacyjnej koncepcji nauki. Przedstawione zostały trzy podstawowe etapy rozwoju polskiego prawa upadłościowego. Dokonana analiza historyczno-prawna dotyczy zarówno aktów prawnych, jak i wiedzy poza źródłowej, która jest między innymi znajomością warunków ekonomicznych. Artykuł pokazuje, że nie można zrekonstruować treści normatywnych danego aktu prawnego w oderwaniu od warunków społecznych i ekonomicznych, które istnieją w czasie jego obowiązywania i stosowania. Na podstawie analizy rozwoju pojętego prawa upadłościowego w polskim ustawodawstwie sformułowane zostały dwa zasadnicze kierunki rozwoju tej dziedziny prawa. Pierwszy wskazuje na prymat postępowania restrukturyzacyjnego (naprawczego) mającego na celu zachowanie sprawnie działającego przedsiębiorstwa dłużnika. Drugi, dotyczący rozszerzenia podmiotowego zakresu postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, na podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Czas pokaże, czy te trendy są właściwe oraz czy przyczynią się do osiągnięcia zakładanych celów.


Słowa kluczowe


prawo upadłościowe, historia prawa, ewolucja instytucji prawa upadłościowego, transformacja ustrojowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bator A. [w:] Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, red. A. Bator, Warszawa 2012.

Gil I., Prymat postepowań restrukturyzacyjnych przed postępowaniem upadłościowym [w:] red. E. Marszałkowska-Krześ, A. Machnikowska, J. Kruczalak-Jankowska, I. Gil, Postępowanie upadłościowe: współczesne problemy stosowania.

Harla A.G, Prawo upadłościowe i naprawcze. Zarys wykładu, Warszawa 2011.

Kmita J., Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1973.

Koenner M., Syndyk masy upadłości, Sopot 1999.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.

Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1983.

Nowak L., Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973.

Nowak L., U podstaw teorii socjalizmu, Poznań 1991.

Nowak L., Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki, Warszawa 1977.

Patryas W., Idealizacyjny charakter interpretacji humanistycznej, Poznań 1979.

Pomorski J., W poszukiwaniu modelu historii teoretycznej, Lublin 1984.

Popper K. R., Wiedza obiektywna, Warszawa 2002.

Świeboda Z., Komentarz do prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układowym, Warszawa 1996.

Topolski J., Teoria wiedzy historycznej, Poznań 1983.

Topolski J., Wyjaśnianie historyczne w świetle dyskusji filozoficznych i praktyki historyków, [w:] Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 1992 nr 12.

Witosz A.J. [w:] System prawa handlowego, tom 6, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2016.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Zajęcki M., Przedmiot badań nauk historycznoprawnych (na przykładzie pokoju augsburskiego jako fenomenu historycznego i prawnego) [w:] CUIUS BEGIO, EIUS RELIGIO? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 2006.

Zalewska A., Teoria źródła archeologicznego i historycznego we współczesnej refleksji metodologicznej, Lublin 2005.

Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Wprowadzenie, Kraków, 2003.

Zieliński M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972.

Zieliński M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972.

Zieliński M., Właściwości derywacyjnej koncepcji wykładni [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze, 1998, nr 2.

Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.

Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestniczenie w kulturze, Łódź 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.41.29-41
Data publikacji: 2019-07-11 08:57:17
Data złożenia artykułu: 2018-09-20 20:26:34


Statystyki

Widoczność abstraktów - 697
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Adrian Borys

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.