Etyka urzędnika – założenia a rzeczywistość. Próba oceny na tle wybranych regulacji etycznych

Paweł Piotr Falenta

Streszczenie w języku polskim


Artykuł będzie dotyczył zagadnienia etycznego postępowania urzędników z uwzględnieniem standardów krajowych jak i międzynarodowych w tym zakresie. Zostaną w nim zaprezentowane podstawowe regulacje dotyczące etyki pracowników sektora publicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość nieprawidłowości w tym zakresie. Dokonana zostanie analiza porównawcza uregulowań zawartych w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji oraz Kodeksie etyki służby cywilnej, która pokaże w jakiś sposób rozumiana jest etyka z różnych punktów widzenia, co jest przedmiotem zainteresowania, a co zostało pominięte w tych dwóch regulacjach. Ukazane zostaną także poszczególne studia przypadków wynikające z doświadczeń autora oraz omówione zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Artykuł będzie próbą oceny i odniesienia regulacji teoretycznych do praktyki, obserwowanej zarówno przez samego autora, jak i z wynikającej z badań przeprowadzanych w tym zakresie.


Słowa kluczowe


etyka, kodeks etyki, odpowiedzialność, sektor publiczny, urzędnik

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2014.

Baran K.W., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, [w:] Baran K.W., Prawo urzędnicze. Komentarz., Warszawa – LEX 2014.

Bojańczyk A., Z problematyki relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną, PiP 2004, z. 9.

Bunge M., Treatise on Basic Philosophy, Ethics, Montreal 1989.

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (1999/352/WE, EWWiS, Euratom), Dz. U. WE z 31.5.1999, L 136/20.

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 września 2001 r. w sprawie Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej, Dz. U. UE. c.2011/285/3.

Decyzja Ramowa Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (2001/500/WSiSW), Dz. U. WE z 5.7.2001, L 182/1.

Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa – LEX 2012.

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego przyjęta 15 października 1985 r., Dz. U. 124 poz. 907 i 908.

Fenrych P., Etyka w działaniu urzędnika publicznego, Warszawa 2013.

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/etyka;3898956.html, [data dostępu: 22.04.2018 r.].

http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/kadry-i-place/wynagrodzenia/762039,Pracownicy-administracji-rzadowej-bez-podwyzek-w-2018-r.html, [data dostępu: 16.05.2018 r.].

https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/sprawozdanie_2017-03-30_-_do_druku_z_podpisem_0.pdf. [data dostępu: 16.05.2018 r.].

https://www.kul.pl/files/602/etyka/Etyka-w-administracji.ppt [data dostępu: 22.04.2018 r.].

Jagielski J., Rączka K., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz., Warszawa – LEX 2010.

Jezierska – Markocka A., Markocki M., Służba cywilna. Stosunek pracy. Zarządzania zasobami ludzkimi., Legalis 2016.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. U. UE 2012/C 326/02.

Kowalski T., Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych w administracji, Sulechów 2005.

Makarewicz J., Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów-Warszawa 1924.

Nowak M., Etyka księgowego i biegłego rewidenta w świetle zjawiska finansokracji - pomiędzy etyką ogólną a szczegółową, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 322/2017.

Postanowienie TK z dnia 7 października 1992 r., sygn. akt U 1/92, OTK 1992/Nr 2, poz. 38.

Rekomendacja Rady dotycząca poprawy etycznego postępowania w służbie publicznej, obejmująca zasady zarządzania kwestiami etycznymi w służbie publicznej przyjęta 23 kwietnia 1998 r., C(98)70/ (wersja ostateczna).

Świątkiewicz J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Warszawa 2007.

Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019, M.P. Poz. 299.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 z późn. zm.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.

Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt. APo 7/12, Legalis 715047.

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt III APo 5/12, Legalis 742937.

Wyrok SN z 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt II PK 203/11, OSNAPiUS 2013, Nr 7–8, poz. 75.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 536/12, Legalis 558267.

Zadroga A., Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej, Wydawnictwo, Lublin 2009.

Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, M.P. Nr 93, poz. 953.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.41.43-56
Data publikacji: 2019-07-11 08:57:18
Data złożenia artykułu: 2018-10-10 18:25:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Paweł Piotr Falenta

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.