Bezpieczeństwo jako kategoria prawna

Gabriel Malik

Streszczenie w języku polskim


Bezpieczeństwo jest tą wartością, która jest zarówno pożądana społecznie, jak i chroniona prawnie. Dotyczy wielu sfer życia publicznego i prywatnego. Jest kategorią wielowymiarową i w związku z tym trudną do jednoznacznego zdefiniowania. Prawodawca normuje szereg jego aspektów, w tym bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo obywateli i inne. Stanowi ono tę kategorię, która ma podstawowe znaczenie nie tylko w przypadku kryzysów, ale też w normalnym funkcjonowaniu państwa.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo; stany nadzwyczajne; zarządzanie kryzysowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, red. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2013.

Bartnik M., Karpiuk M., Lis W., Pawelec K., Tuleya I., Ustawa o służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Komentarz, [w:] Prawo bezpieczeństwa. Komentarze, red. M. Karpiuk, t. 1, Olsztyn 2017.

Bożek M., Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014.

Bożek M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Walczuk K., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015.

Complak K., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2013.

Czuryk M., Informacja w administracji publicznej. Zarys problematyki, Warszawa 2015.

Czuryk M., Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego w stanie kryzysu i wojny, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, nr 3.

Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.

Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Prawo zarządzania kryzysowego. Zarys systemu, Olsztyn 2016.

Dąbek D., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.

Dobosz P., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2010.

Karpiuk M., Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego, [w:] M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Działanie organów administracji publicznej w czasie stanów nadzwyczajnych, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2015, nr 4.

Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.4.9.

Karpiuk M., Kształtowanie się stanów nadzwyczajnych w Polsce, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Miejsce bezpieczeństwa osobowego w systemie ochrony informacji niejawnych, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2018, nr 1.

Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.

Karpiuk M., Normatywne uwarunkowania stanu wojennego i wyjątkowego, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2015, nr 3.

Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.

Karpiuk M., Pomoc Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej udzielana Policji, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2018, nr 1.

Karpiuk M., Przepisy porządkowe jako szczególny rodzaj prawa miejscowego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.21.

Karpiuk M., Terenowe organy administracji publicznej właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2014, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2014.61.1.75.

Karpiuk M., Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2.

Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Zasady działania samorządu lokalnego w czasie stanu klęski żywiołowej, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2014, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2014.61.2.51.

Karpiuk M., Chałubińska-Jentkiewicz K., Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Warszawa 2015.

Karpiuk M., Chałubińska-Jentkiewicz K., Prawo bezpieczeństwa informacyjnego, Warszawa 2015.

Karpiuk M., Kostrubiec J., Rechtstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen, Olsztyn 2017.

Karpiuk M., Kostrubiec J., The Voivodeship Governor’s Role in Health Safety, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.65.

Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Mączyński M.I., [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2005.

Polinceusz M., [w:] Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, M. Mazuryk, Warszawa 2012.

Sarnecki P., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, t. 1, Warszawa 2016.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1897).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1928).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1932).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1978 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1401).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.).

Wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2002 r., I SA/Kr 2180/01.

Wyrok NSA z dnia 13 lutego 2018 r., II OSK 994/16, LEX nr 2473610.

Wyrok TK z dnia 12 stycznia 2000 r., P 11/98, OTK ZU 2000, nr 1, poz. 3.

Wyrok TK z dnia 17 października 2000 r., K 16/99, OTK ZU 2000, nr 7, poz. 253.

Wyrok TK z dnia 29 maja 2002 r., P 1/01, OTK ZU 2002, nr 3A, poz. 36.

Wyrok TK z dnia 8 lipca 2003 r., P 10/02, OTK ZU 2003, nr 6A, poz. 62.

Wyrok TK z dnia 19 czerwca 2008 r., P 23/07, OTK ZU 2008, nr 5A, poz. 82.

Wyrok TK z dnia 20 lipca 2010 r., K 17/08, OTK ZU 2010, nr 6A, poz. 61.

Wyrok TK z dnia 15 listopada 2011 r., P 29/10, OTK ZU 2011, nr 9A, poz. 96.

Wyrok WSA z dnia 7 lutego 2007 r., II SA/Sz 1182/06, LEX nr 516652.

Wyrok WSA z dnia 22 grudnia 2016 r., II SA/Ol 1276/16, LEX nr 2189505.

Wyrok WSA z dnia 29 listopada 2017 r., II SA/Ke 588/17, LEX nr 2411671.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.39.35-47
Data publikacji: 2018-12-22 07:49:32
Data złożenia artykułu: 2018-11-19 22:36:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1748
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Gabriel Malik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.