Zasada przestrzegania przez Polskę prawa międzynarodowego i jej znaczenie dla ochrony praw i wolności jednostki

Maria Dzieżyc

Streszczenie w języku polskim


Społeczność międzynarodowa dąży do coraz pełniejszej ochrony praw i wolności człowieka, uchwalając traktaty, których przedmiotem są coraz bardziej szczegółowe postanowienia oraz możliwość składania skargi na państwo przez jednostkę. Jednocześnie polska Konstytucja z 1997 roku w art. 9 ustanawia zasadę ustrojową przestrzegania przez Polskę prawa międzynarodowego oraz, po raz pierwszy, określa miejsce prawa międzynarodowego w systemie źródeł prawa. Celem artykułu jest analiza wskazanych zagadnień pod kątem ich wpływu na ochronę praw i wolności jednostki.

Słowa kluczowe


prawo międzynarodowe; prawo konstytucyjne; ochrona praw człowieka; zasada konstytucyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałaban A., Katalog zasad naczelnych Konstytucji w polskich podręcznikach prawa konstytucyjnego, [w:] Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.), pod red. A. Bałabana, P. Mijala, Szczecin 2011.

Banasiński C., Pozycja prawa międzynarodowego w krajowym porządku prawnym (w świetle Konstytucji z 1997 r.), „Przegląd Prawa Europejskiego” 1997, nr 2(3).

Banaszak B., Konstytucja RP a prawo międzynarodowe, [w:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – prawo – praktyka. Prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. M. Kruk, J. Trzcińskiego, J. Wawrzyniaka, Warszawa 2002.

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. (Dz.U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378).

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. z 1990 Nr 74, poz. 439).

Kruk M., Konstytucyjne zasady podstawowe – ich znaczenie prawne i katalog[w:] Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, pod red. W. Sokolewicza, Warszawa 1998.

Kwiecień R., Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne w świetle projektu Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 1(18).

Masternak-Kubiak M., Konstytucyjna zasada ochrony praw jednostki a odpowiedzialność państwa za prawa człowieka w stosunkach międzynarodowych, [w:] Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, pod red. Z. Kędzi, A. Rosta, Poznań 2009.

Masternak-Kubiak M., Miejsce i znaczenie międzynarodowych źródeł prawa praw człowieka w polskim porządku konstytucyjnoprawnym, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, pod red. M. Jabłońskiego, Warszawa 2010.

Masternak-Kubiak M., Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2003.

Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r (Dz.U. z 1969 r. Nr 25, poz. 187).

Paweł S., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, pod red. L. Garlickiego, M. Zubika, Warszawa 2016.

Pismo Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z dnia 16 grudnia 2016 r., www.rpo.gov.pl/sites/default/files/odpowiedź%20MRPiPS.pdf [dostęp: 18.12.2018].

Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 248, poz. 2584).

Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowy Jorku Jorku (Dz.U.

z 1994 r. Nr 23, poz. 80).

Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2011 Nr 264, poz. 1573 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 roku o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (Dz.U. Nr 58, poz. 524).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1987).

Wiącek M. [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 87-243, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2016.

Winczorek P., Dyskusja nad podstawowymi zasadami ustroju RP w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (Dziesięć pierwszych artykułów projektu Konstytucji RP), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1995, nr 2.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.

Wójtowicz K., [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2016.

Wójtowicz K., Prawo międzynarodowe w systemie źródeł prawa RP, [w:] System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Nałęczów, 1-3 czerwca 2000, pod red. M. Granata, Lublin 2000.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 czerwca 2004 r., Broniowski przeciwko Polsce, skarga nr 31443/96, HUDOC.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 24 czerwca 2010, Schalk i Kopf przeciwko Austrii, skarga nr 30141/04, HUDOC.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 26 października 2000 r., Kudła przeciwko Polsce, skarga nr 30210/96, HUDOC.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2004 r., sygn. SK 10/03, OTK ZU 2004, nr 1A, poz. 2.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygn. P 1/05, OTK ZU 2005, nr 4A, poz. 42.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. V SA/Wa 2/06, Legalis nr 84805.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.42.33-44
Data publikacji: 2019-09-16 11:14:31
Data złożenia artykułu: 2018-12-31 02:37:24


Statystyki

Widoczność abstraktów - 1035
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Maria Dzieżyc

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.