Dysfunkcje rodziny, a piecza zastępcza

Katarzyna Bieniek

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostały omówione zagadnienia dobra dziecka, dysfunkcji rodziny oraz pieczy zastępczej w polskim systemie prawnym. W pracy opisano znaczenie rodziny, jej funkcji oraz roli w życiu każdego dziecka. Przybliżono problem dysfunkcji rodziny, niewłaściwych postaw i zachowań rodzicielskich. Ponadto przedstawiono instytucję pieczy zastępczej jako formę pomocy rodzinie stosowaną w przypadku braku należytej pieczy rodzicielskiej oraz naruszenia zasady dobra dziecka.


Słowa kluczowe


dobro dziecka, rodzina, rodzina dysfunkcyjna, piecza zastępcza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewski M., [w:] Pomocnicza rola państwa w świetle konwencji o prawach dziecka, Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem, red. Z. W. Stelmaszuka, Warszawa 1999.

Balcarek M., Prawa dziecka, Warszawa 1988.

Borysiak W., [w:] Komentarz do art. 18 Konstytucji RP, Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. Safjan M., Bosek L., Warszawa 2016.

Ciepła H., Ignaczewski J., Skibińska-Adamowicz J., Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2012.

Cudak H., Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze, „Pedagogika Rodziny ½”, 2011.

Dobrzycka E., Kozdrowicz K., Dom Dziecka, red. Pomykało W., Warszawa 1997.

Gromek K., Komentarz do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Warszawa 2018, Legalis.

Hanyga- -Janczak P., Dom dziecka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza, red. Matyja B., Problemy teorii i praktyki opiekuńczej, Kielce 2005.

Ignatowicz I., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

Jarosz M., Problemy dezorganizacji rodziny, Warszawa 1979.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. Piaseckiego K., Warszawa 2002.

Kotlarska – Michalska A., [w:] Główne cechy rodzin dysfunkcyjnych i możliwości zintegrowania pomocy środowiskowo – instytucjonalnej, Zintegrowane działania oświaty i pomocy społecznej na rzecz polityki społecznej, „Biuletyn Informacyjny Służb Socjalnych” nr 1(4), Poznań 1997a.

Kołodziejski S., Dobro wspólnych małoletnich dzieci jako przesłanka odmowy orzeczenia rozwodu, „Palestra”, Nr 9/1965.

Kotlarska – Michalska A., Dysfunkcje rodziny jako efekt przemian makrostrukturalnych, Toruń 2011.

Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce, Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Warszawa 2010.

Królak B., Rączka M., Komentarz do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej., Legalis 2017.

Mączyński A., Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego, Warszawa 2012.

Piotrowska K., Dobro Dziecka w orzecznictwie sędziego rodzinnego, „IUSTITIA” 2017, Nr 1.

Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, „Instytut Rozwoju Służb Społecznych”, nr 5/2015.

Radwański, Pojęcie i funkcja „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym, „Studia Cywilistyczne”, t. XXXI, Warszawa – Kraków 1981.

Regulska A., [w:] Placówka opiekuńczo-wychowawcza, red. Kułaczkowski J., Leksykon pedagogiki rodziny, Warszawa – Rzeszów 2011.

Rembowski J., Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa 1972.

Rodzina i prawo, red. D. Jaroszewskiej – Choraś, A. Kilińskiej – Pękacz, A. Wedeł – Domaradzkiej, Bydgoszcz 2017.

Rodziny dysfunkcjonalne, red. Maślacka L., Wrocław 1991.

Safjan M., Podstawowe kierunki rozwoju opieki nad dzieckiem w rodzinach zastępczych, „PiP” 1980, z. 1.

Sakowicz T., Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja (Wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji), Kraków 2006.

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016.

Stojanowska W., Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979.

Szczepański J., Elementarne pojęcie socjologii, Warszawa 1970.

Tryniszewska K., Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Warszawa 2010.

Zaborowski Z., Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1980.

Zieliński M., Ziembiński Z., Uzasadnienie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa, 1988.

Żardecka – Nowak M., [w:]Czy we współczesnej liberalnej demokracji jest miejsce dla wartości rodzinnych?, red. M. Malikowski, S. Gałkowski, Zagrożenia dla rodziny, Rzeszów 2010.

Uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976r., III CZP 46/75, OSNC 1976, nr 9, poz. 184.

Uchwała SN (7) z dnia 14.11.2014 r., III CZP 65/14, Legalis.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., (t.j. Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz. 483 z zm.),

Konwencja o prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r., (t.j. Dz. U. Z 1991r., Nr 120, poz. 526 z zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 950 ze zm.).

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 października 2017r., o podstawowej opiece zdrowotnej, (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2217 ze zm.).

Postanowienie SN z dnia 7 czerwca 1967r., III CR 84/67, OSCP 1968, nr 2, poz. 21.

Postanowienie SN z dnia 11 lutego 1997r., II CKN 90/96, Legalis nr 333272.

Wyrok SA w Białymstoku z dnia 28 października 2010r., Aca 458/10, LEX nr 784436.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.42.9-22
Data publikacji: 2019-09-16 11:14:29
Data złożenia artykułu: 2019-03-18 16:09:58


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2347
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Katarzyna Bieniek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.