Współpraca Rady Europy i Unii Europejskiej w dziedzinie kultury

Liliana Izabela Węgrzyn-Odzioba

Streszczenie w języku polskim


Artykuł podejmuje problematykę współpracy Unii Europejskiej i Rady Europy na płaszczyźnie kultury. Omawia podstawowe wspólne programy których celem jest wspieranie kultury jako siły napędowej zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego; promowanie kultury i dialogu międzykulturowego w pokojowych stosunkach między społecznościami oraz zacieśnianie współpracy w zakresie dziedzictwa kulturowego.


Słowa kluczowe


Unia Europejska, Rada Europy, kultura

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Annual Activities Report, http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/NSC2008_ActivityReport.pdf

Anderson, B., 1997, Wspólnoty wyobrażone, Kraków, Warszawa

Brodecki, Z., Drobysz, M., Majakowska, S., 2002, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Warszawa

Compendium of Texts governing the relations between the Coucil of Europe and the European Union https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168064c45d

Cogliandro, G., 2001, European Cities of Culture for the Year 2000. Final Report, Council of Europe

Common European Framework of Reference for Languages 4 (Wspólne Europejskie Ramowe Wytyczne w zakresie nauczania i uczenia się języków), http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_EN.pdf,

Culture Metters. How Values Shape Human Progress, 2000, red. L.E. Harrison, Harvard University

Decyzja nr 445/2014/UE ustanawiająca działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033,

Decyzja nr 1934/2000/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:232:0001:0005:EN:PDF,

Dokument Komitetu Ministrów(2007)74 z 10 maja 2007 roku, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1130667&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383,

Dz.U.C 153 z 22.06.1985

Dz.U.L 166 z 1.07.1999

Dz.U.L 117 z 4.05.2005

Dz.U.L 304 z 3.11.2006

Europejski dzień języków: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/JEL_EN.asp,

Europeans and Languages, 2001, Eurobarometr 54, raport INRA dla DGIV, luty 2001, http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc627_en.pdf,

Europejska Służba Działań Zewnętrznych, 2017, Wspólna wizja, wspólne działanie: Silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Urząd Publikacji UE Rada Unii Europejskiej

Evaluation of the European Year of Languages 2001, raport DGIV sierpień 2002, http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc617_en.pdf,

Gierat- Bieroń, B., 2020, Relacje zewnętrze Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Słabości polityki, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 14, s. 227-244, DOI : 10.14746/rie.2020.14.15.

http://conventions.coe.int/Treaty/EN

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/Intercultural_dialogue_en.asp,

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/women-empowerment,

http://jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/342/2018/10/publikacja3.pdf,

http://ec.europa.eu/education/languages/orphans/doc3344_pl.htm,

https://edd.nid.pl/,

https://edl.ecml.at/,

https://www.open-heritage.eu/the-european-cultural-heritage-strategy-for-the-21st-century/

https://teg.edu.pl/edukacja-globalna,

Intercultural Cities. Towards a model for intercultural integration, 2009, Council of Europe, http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/ICCModelPubl_en.pdf,

Intercultural cities - Towards a model for intercultural integration (2010), red. P. Wood

Jurkiewicz-Ecker, D., 2019, Międzynarodowy wymiar Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w świetle strategii Unii Europejskiej w obszarze międzynarodowych stosunków kulturalnych, „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”, 3/2019, s. 153-177, DOI: 10.33067/SE.3.2019.8.

Kneubühler, M., Handbook on the European heritage days - a practical guide, Council of Europe, http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.ehd.coe.int%2F&anno=2,

Konkluzje Rady w sprawie strategicznego podejścia UE do międzynarodowych stosunków kulturalnych, 2017/ C189/08,

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 15.06.2017

Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, 2004, red. Ryszard Borowiecki, Kraków

Polityka językowa w Europie. Raport analityczny, 2013, red. M. Szpotowicz, Warszawa

The Intercultural city:what it is and how to make it work, DGIV/Cult/IC(2008)01, http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/concept_en.pdf,

Wood, P., i Ch. Landry, Ch., 2008, The intercultural city: planning for diversity advantage, London Earthscan

W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych, 2016, Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2021.16.2.7-21
Data publikacji: 2022-08-03 08:21:22
Data złożenia artykułu: 2022-01-02 16:52:36


Statystyki


Widoczność abstraktów - 280
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 338

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Liliana Izabela Węgrzyn- Odzioba

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.