Status prawny prosumenta odnawialnych źródeł energii w wybranych aspektach prawa krajowego oraz prawa wtórnego Unii Europejskiej na przykładzie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Karolina Świeca

Streszczenie w języku polskim


Temat przewodni artykułu stanowi analiza koncepcji demokracji energetycznej, której podstawowym elementem są prosumenci OZE . Co więcej nie sposób opisywać zalet, nie wspominając o wadach występujących na tej płaszczyźnie, które również zostały poruszone przez autora. Celem artykułu jest ukazanie złożoności definicji prosumenta w prawie krajowym i wtórnym UE, a tym samym problematyki związanej z regulacją praw oraz obowiązków, występujących na płaszczyźnie prosumenckiej.


Słowa kluczowe


prosument; bezpieczeństwo energetyczne; odnawialne źródła energii; demokracja energetyczna; polityka energetyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czyżak P., Hetmański M., Szpor A. (2019), Przyszły miks energetyczny Polski – determinanty, narzędzia i prognozy, Warszawa, https://instrat.pl/wp-content/uploads/2020/05/INSTRAT _PIE - WP _6-2019.pdf [dostęp: 24.08.2022].

Florczak-Wątor M. (2021), Art. 76. Ochrona konsumentów, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, LE X/el. 2021. DOI : https://doi.org/10.12797/9788381383370.03.

Kotler P. (1986), The Prosumer Movement: A New Challenge for Marketers, in NA – Advances in Consumer Research, t. 13, wyd. Richard J. Lutz, Provo, UT: Association for Consumer Research.

Kuchmacz J., Mika Ł. (2018), Description of development of prosumer energy sector in Poland. Polityka Energetyczna — Energy Policy Journal, wyd. 21, DOI : https://doi.org/10.33223/epj/103683 [dostęp: 27.08.2022].

Szwed D., Maciejewska B. (2013), Demokracja energetyczna, wyd. I, Zielony Instytut, Warszawa.

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE., C 326 z 26.10.2012.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. UE. L.2018.328.82.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. Dz.U. 2022, poz. 1360.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, tj. Dz.U. 2022 r., poz. 1385.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1723.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tj. Dz.U. 2022 r., poz. 1378.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 459.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 162.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. sygn. akt K 33/03, Dz.U.2004 nr 109 poz. 1160.

Ministerstwo Aktywów Państwowych, Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030. Założenia i cele oraz polityki i działania, Wersja 4.1 z dnia 18.12.2019. https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu [dostęp: 15.08.2022].

Ministerstwo Gospodarki (2015), Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, Wersja 0.6, Warszawa, https://www.gov.pl/documents/33372/436746/DE _projekt_PEP 2050_2015-08-03.doc/57c5150f-f50e-e8a7-6b27-49c330ab9d4d [dostęp: 25.07.2022].

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE ), Stanowisko PKEE dotyczące przeglądu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001/UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, https://pkee.pl/aktualnosci/stanowisko-pkee-dotyczace-przegladudyrektywy-parlamentu-europejskiego-i-rady-2018-2001-ue-w-sprawie-promowaniastosowania-energii-ze-zrodel/ [dostęp: 25.07.2022].

Program polityki konsumenckiej na lata 1998–1999, (2012), „Przegląd Rządowy”, nr 12.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2022.17.1.91-101
Data publikacji: 2023-06-05 09:32:44
Data złożenia artykułu: 2022-11-05 12:45:11


Statystyki


Widoczność abstraktów - 145
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 68

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Karolina Świeca

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.