NOWE FORMY POLSKO-SŁOWACKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Łukasz Lewkowicz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu była analiza nowych form współpracy terytorialnej na pograniczu polsko-słowackim. Obecnie ten rodzaj współpracy realizują głównie euroregiony. Planowane przez Unię Europejską zmiany polityki spójności w latach 2014–2020 będą wpływały na przekształcenia strukturalno-funkcjonalne tych „tradycyjnych” podmiotów. W artykule poddano analizie tworzące się obecnie na pograniczu europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej „Tatry” i TRITIA oraz autorską koncepcję Euroregionu Karpackiego – „Karpacki Horyzont 2020”. Na wstępie wyjaśniona została istota i podstawy normatywne nowego instrumentu prawnego Unii Europejskiej, jakim jest europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej. Analizie poddano tworzone obecnie dwa polsko-słowackie ugrupowania oraz ideę „Karpackiego Horyzontu 2020”. Szczegółowo omówiono dokumenty założycielskie, organizację wewnętrzną i planowany zakres ich działalności.

Słowa kluczowe


europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej; euroregiony; współpraca transgraniczna; pogranicze polsko-słowackie; „Karpacki Horyzont 2020”

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bussmann A., 2008. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) – przełom we współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej?, „Samorząd Terytorialny”, 10, 8–11.

Dołzbłasz S., Raczyk A., 2010. Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, 102, 200–204.

Dumała H., 2009a. Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – nowe możliwości dla polsko-niemieckich euroregionów, in: J. Jańczak, M. Musiał-Karg (eds.), Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004. Nowa jakość sąsiedztwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 63.

Dumała H., 2009b. Współpraca międzyterytorialna w prawie Wspólnot Europejskich, „Annales UMCS”, sectio K, 16, 41.

European Union Committee of the Regions webpage – http://portal.cor.europa.eu

„Gazeta Wyborcza” Daily webpage– http://wyborcza.pl

Konwencja o powołaniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry” (draft), Materials of the Tatra Euroregion Office in Nowy Targ.

Konwencja o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” z ograniczoną odpowiedzialnością, Materials of the Marshal Office of Silesian Voivodeship in Katowice.

Lewkowicz Ł., 2011. Euroregiony jako przykład współpracy transgranicznej na pograniczu Pol-ski i Słowacji, Wydział Politologii, Lublin (unpublished doctoral dissertation), 132–152.

Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, Materials of the Tatra Euroregion Office in Nowy Targ.

Opis działalności Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Materials of the Carpathian Euro-region Office in Rzeszów.

Poland-Slovakia Programme 2007–2013 – http://pl.plsk.eu

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), Dz. Urz. UE nr L 210/19 z 31.07.2006.

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, Materials of the Ministry of Foreign Affairs in Warsaw.

Silesian Voivodeship Regional Bureau in Brussels webpage – http://www.silesia-europa.pl

SME Daily webpage – http://zilina.sme.sk

Sprawozdanie Rady Transgranicznego Związku Euroregion Tatry z działalności w 2008 roku, Materials of the Tatra Euroregion Office in Nowy Targ.

Statut Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” z ograniczoną odpowie-dzialnością, Materials of the Marshal Office of Silesian Voivodeship in Katowice.

Tatra EGTC webpage – http://www.euwt-tatry.eu

Tatra Euroregion webpage – http://www.euroregion-tatry.eu

Uchwała Nr 2 XVI Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” z dnia 24.03.2010 r. w sprawie: projektów strategicznych Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, Mate-rials of the Tatra Euroregion Office in Nowy Targ.

Uchwała Nr 2 XVII Kongresu Związku Euroregion „Tatry” z dnia 02.03.2011 r. w sprawie: Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, Materials of the Tatra Euroregion Office in Nowy Targ.

Uchwała Nr 3 XV Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” z dnia 17.04.2009 r. w sprawie: Deklaracji dotyczącej utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Tery-torialnej, Materials of the Tatra Euroregion Office in Nowy Targ.

Ustawa o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej, Dz. U. 2008, nr 218, poz. 1390.

Zákon o európskom zoskupeni územnej spolupráce a o doplneni zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v zneni neskoršich predpisov – Zákon č. 90/2008 Zb.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2013.0.8.64
Data publikacji: 2015-07-03 10:28:33
Data złożenia artykułu: 2015-06-30 23:08:17

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Łukasz Lewkowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.