Między pamięcią kulturową1 a kulturą popularną. Wybrane aspekty relacji na przykładzie sposobów kreowania Bizancjum w historiach alternatywnych

Ewelina Stanios-Korycka

Streszczenie w języku polskim


W ponowoczesnej rzeczywistości coraz większą rolę w utrwalaniu i przekazywaniu pamięci odgrywa kultura popularna, w tym także literatura, która ze względu na prezentowanie uproszczonej wizji świata przekazuje esencję kolektywnych wyobrażeń. Spośród gatunków popularnych, funkcjonujących jako media pamięci, można wskazać historie alternatywne. Jakkolwiek przedstawiają odmienną wizję przeszłości, to jednocześnie ich autorzy odwołują się do zbiorowych wyobrażeń, korzystają z tzw. figur symbolicznych. W przypadku Czarnej ikony i Armii ślepców, prezentujących alternatywne dzieje Cesarstwa Wschodniego, owymi figurami są: rozbudowany i przerafinowany ceremoniał, amalgamat religijny, absolutystyczna władza zespolona z barbarzyńskim okrucieństwem.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Assmann J., Kultura pamięci, przeł. A. Kryczyńska-Pham, [w:] Pamięć zbiorowa i kul-

turowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009.

Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksje o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006.

Erll A., Literatura jako medium pamięci kulturowej, przeł. M. Saryusz-Wolska, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009.

Jurewicz O., Historia literatury bizantyńskiej. Zarys, Wrocław 1984.

Kałążny J., Kategoria pamięci zbiorowej w badaniach literaturoznawczych, „Kultura

Współczesna” 2007, nr 3.

Kaniewska B., Doświadczenie historyczne w zapisie literackim, „Kultura Współczesna”

, nr 3.

Mango C., Historia Bizancjum, przeł. M. Dąbrowska, Gdańsk 1997.

Marciniak P., I co z tym Bizancjum? Recepcja Bizancjum w kulturze i literaturze europe-

jskiej od XVII do XX wieku. Rekonesans, [w:] Filhellenizm w Polsce. Rekonesans, red.

M. Borowska [et al.], Warszawa 2007.

Marciniak P., Ikona dekadencji. Wybrane problemy europejskiej recepcji Bizancjum od

XVII do XX wieku, Katowice 2009.

Marciniak P., W Bizancjum, czyli nigdzie. „W mrokach Złotego Pałacu, czyli Bazlissa Teofanu” Tadeusza Micińskiego, [w:] Bizancjum – Prawosławie – Romantyzm. Tradycja

wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, Białystok 2004.

Martuszewska A., „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997.

Miłosz Cz., Upadek Cesarstwa Rzymskiego, czyli coś dla zwolenników śródziemnomorskiego mitu, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 48.

Nieroba E., Wprowadzenie. Przeszłość w zwierciadle kultury popularnej, [w:] Targow-

isko przeszłości. Społeczne konsekwencje popkulturowych sposobów opowiadania

o świecie minionym, red. E. Nieroba, Warszawa 2011.

Praz M., Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej, przeł. K. Żaboklicki, War-

szawa 1974.

Sapkowski A., Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze

fantasy, Warszawa 2005.

Saryusz-Wolska M., Wprowadzenie, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna per-spektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009.

Saryusz-Wolska M., Zapomnieć się w pamięci. Pytania o badanie pamięci kulturowej,

„Kultura Współczesna” 2010, nr 1.

Tabaszewska J., Od literatury jako medium pamięci do poetyki pamięci. Kategoria pamięci kulturowej w badaniach nad literaturą, „Pamiętnik Literacki” 2013, nr 3.

Traba R., Wstęp, [w:] J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, wstęp i red. nauk. R. Traba, Warszawa 2008.

Zakrzewski K., Historia Bizancjum, Kraków 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2014.5.51
Data publikacji: 2015-05-20 16:58:50
Data złożenia artykułu: 2015-04-21 14:00:33


Statystyki


Widoczność abstraktów - 807
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 471

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Acta Humana

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.