Integracja pojęciowa jako sposób formułowania nowego obrazu świata w prozie A.P. Czechowa

Artur Sadecki

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowania jest oryginalny sposób kreowania przez Czechowa literackiego obrazu świata. Polemika z tradycją literacką polega na zaproponowaniu przez pisarza holistycznej wizji bohatera. Taki efekt Czechow osiąga przez zastosowanie integracji pojęciowej. Metodę twórczą ilustruje opowiadanie Sala numer 6, w którym autor prezentuje nowy chwyt za pomocą opisu wyglądu zewnętrznego bohatera, doktora Ragina. Integracja różnych przestrzeni mentalnych stopniowo przenika w świat wewnętrzny bohatera i komplikuje prostą aksjologiczną ocenę. Holistyczny obraz bohatera pojawia się również we wczesnym etapie twórczości Czechowa, np. w opowiadaniu Śmierć urzędnika. Dzięki temu można stwierdzić, iż utwory autora Czarnego mnicha są zawsze głębsze od każdej z prób ich interpretacji.


Słowa kluczowe


holizm; integracja pojęciowa; Czechow; proza

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


А.П. Чехов. Энциклопедия, ред. В.Б. Катаев, Москва 2011.

А.П. Чехов. Pro et contra, ред. И.Н. Сухих и др., т. 1, Санкт-Петербург 2002.

Белкин А., Читая Достоевского и Чехова, Москва 1973.

Бялый Г.А., Чехов и русский реализм, Ленинград 1981.

Горький М., Повести. Рассказы. Сказки. «На дне». Публицистика, Москва 2004.

Долженков П.Н., Жизнь как органическая целостность: о поэтике драматургии Чехова, [в:] Образ Чехова и чеховской России в современном мире. К 150-летию со дня рождения А.П. Чехова, ред. В.Б. Катаев, Санкт-Петербург 2010, с. 137–147.

Катаев В., «Крейцерова соната» Л. Толстого и повести Чехова 90-ых годов, [в:] Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. Antoni Czechow, ред. R. Śliwowski, Warszawa 1989, с. 25–38.

Кибальник С.А., Художественная феноменология Чехова, „Русская Литература” 2010, № 3, с. 32–38.

Кройчик Л.Е., Поэтика комического в произведениях А.П. Чехова. Автореф. дис. На соиск. учен. степ. д. филол. н., Воронеж 1993 [На правах рукописи].

Кулешов В.И., Жизнь и творчество А.П. Чехова. Очерк, Москва 1982.

Лакшин В., Толстой и Чехов, изд. 2-е, Москва 1975.

Линков В.Я., «Ничто не проходит бесследно…», (О повести Чехова «Моя жизнь»), „Вопросы Литературы” 2005, № 3, с. 293–304.

Линков В.Я., Скептицизм и вера Чехова, Москва 1995.

Охотина Г.А., Салтыков-Щедрин и Чехов. Проблема «мелочей жизни», „Русская Литература” 1979, № 2, с. 117–127.

Сапченко Л., Сумасшедший дом в произведениях русской литературы. От Карамзина к Чехову, „Вопросы Литературы” 2002, № 6, с. 342–353.

Семанова М., Чехов и Гоголь, [в:] Антон Павлович Чехов. Сборник: статьи, исследования, публикации, ред. И.А. Браиловская, Ростов-на-Дону 1954, с. 131–179.

Скребцова Т.Г., Когнитивная лингвистика. Курс лекций, Санкт-Петербург 2011.

Собенников А.С., «Палата № 6» А.П. Чехова. Герой и его идея, [в:] Чеховские чтения в Оттаве, ред. В. Доманский, Д. Клэйтон, Тверь, Оттава 2006, с. 86–95.

Сухих И., Драма Чехова: «я напишу что-нибудь странное…», [в:] А.П. Чехов, Чайка, Санкт-Петербург 2008, с. 5–46.

Творческий путь Тургенева, ред. Н.Л. Бродский, Петроград 1923.

Тюпа В.И., Функция читателя в чеховском нарративе, [в:] Образ Чехова и чеховской России в современном мире. К 150-летию со дня рождения А.П. Чехова, ред. В.Б.

Катаев, Санкт-Петербург 2010, с. 168–196.

Чехов А.П., Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Письма в 12-ти томах, Москва 1974–1983.

Чехов А.П., Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Сочинения в 18-ти томах, Москва 1974–1982.

Чудаков А.П., Антон Павлович Чехов, изд. 2-е, Москва 2013.

Чуковский К., О Чехове, изд. 3-е, Москва 2007.

Шкловский В.Б., А.П. Чехов, [в:] А.П. Чехов. Pro et contra, ред. И.Н. Сухих и др., т. 2, Санкт-Петербург 2010, с. 814–853.

Arystoteles, Metafizyka, пер. K. Leśniak, изд. 2-е, Warszawa 1984.

Bloom H., Lęk przed wpływem. Teoria poezji, пер. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002.

Fauconnier G., Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Languages, Cambridge: MIT Press 1985.

Jędrzejkiewicz A., Opowiadania Antoniego Czechowa. Studia nad porozumiewaniem się ludzi, Warszawa 2000.

Kövecses Z., Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, пер. A. Kowalcze-Pawlik, M. Buchta, Kraków 2011.

Libura A., Amalgamaty kognitywne. Powstanie i rozwój koncepcji integracji pojęciowej, [в:] Amalgamaty kognitywne w sztuce, ред. A. Libura, Kraków 2007, с. 11–66.

Libura A., Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność, Wrocław 2010.

Potapienko I., Kilka lat z A. Czechowem, пер. S. Podhorska-Okołów, [в:] Czechow we wspomnieniach swoich współczesnych, Warszawa 1960, с. 239–284.

Sadecki A., Teoria umysłu a nieporozumienia bohaterów w prozie Czechowa (zarys), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, т. 1., с. 27–42.

Struktura i emergencja, ред. M. Heller, J. Mączka, Kraków 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2015.6.133
Data publikacji: 2016-06-22 08:40:10
Data złożenia artykułu: 2016-06-17 10:37:32


Statystyki

Widoczność abstraktów - 192
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 85

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Artur Sadecki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.