Gdy felieton zamienia się w editorial, czyli o Rzucie z autu Waldemara Lodzińskiego

Patryk Iwańczyk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł zawiera wnioski z genologicznej i językoznawczej analizy wybranych felietonów z tygodnika „Piłka Nożna”. Przedmiotem analizy były felietony autorstwa Waldemara Lodzińskiego, w których odnaleziono interesujące nawiązania do konwencji gatunkowej editorialu. Uwzględniono cztery teksty z lat 1997–1988. W niektórych przypadkach zaobserwowane adaptacje gatunkowe mają charakter globalny (gdy obejmują całą strukturę gatunkową), a w innych cząstkowy (gdy odnoszą się jedynie do wybranych segmentów tekstu).

Słowa kluczowe


felieton; editorial; gatunek; konwencja gatunkowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogołębska B., Mariaż gatunków dziennikarskich i użytkowych oraz gry z konwencją gatunkową, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5: Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice 2015, s. 261–270.

Bogołębska B., Stylistyka interakcyjna tekstów dziennikarskich, [w:] Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, wyd. 2, Katowice 2014, s. 67–75.

Bogołębska B., Środki perswazyjne i stylistyka argumentacji w gatunkach publicystycznych, „Forum Artis Rhetoricae” 2005, nr 3/4, s. 6–22.

Chudziński E., Felieton, [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, aut. R. Bartoszcze, Kraków 2006, s. 57.

Chudziński E., Felieton. Geneza i ewolucja gatunku, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2012, s. 345–360.

Cudak R., Artykuł wstępny, [w:] Leksykon szkolny. Gatunki paraliterackie, publicystyczne i użytkowe, red. M. Pytasz, Gorzów Wielkopolski 1993, s. 13–20.

Iwańczyk P., Felietonistyka sportowa – w kręgu faktów i mitów, „Stylistyka” 2014, t. XXIII, s. 415–433.

Iwańczyk P., Felietonowe gry z konwencjami gatunkowymi w „Rzucie z autu” Waldemara Lodzińskiego, „Językoznawstwo” 2014, nr 1 (8), s. 31–38.

Iwańczyk P., Kandydotwórstwo, piłkokracja i przekrętka – język felietonów Waldemara Lodzińskiego, [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, red. G. Majkowski, L. Kuras, J. Makowska, Łódź 2014, s. 249–255.

Iwańczyk P., „Sytuacje podbramkowe” Janusza Atlasa jako przykład polskiej felietonistyki sportowej, [w:] Tekst – gatunek – dyskurs na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Szadura, Lublin 2012, s. 27–39.

Iwańczyk P., „Wchodził na boisko i stawał się geniuszem” – nawiązania do konwencji gatunkowej sylwetki-wspomnienia w felietonach z tygodnika „Piłka Nożna” z lat 1995–1998, [w:] Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 61–78.

Iwańczyk P., Wyznaczniki gatunkowe felietonu na przykładzie „Sytuacji podbramkowych” Janusza Atlasa [w:] Sport w mediach, red. M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek, Warszawa 2013, s. 187–203.

Lodziński W., Kolator mnie straszy, „Piłka Nożna” 1997, nr 9, s. 28.

Lodziński W., Komu buławę? Głodnemu!, „Piłka Nożna” 1997, nr 24, s. 28.

Lodziński W., Nasze wybory ’97, „Piłka Nożna” 1997, nr 50/51, s. 3.

Lodziński W., Pożegnanie, „Piłka Nożna” 1998, nr 35, s. 3.

Pachowicz M., Wstępniak, czyli piórem redaktora naczelnego, [w:] Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, red. K. Ożóg, Rzeszów 2009, s. 263–273.

Stasiński P., Poetyka i pragmatyka felietonu, Wrocław 1982.

Wojtak M., Adaptacje gatunkowe i ich rola w modyfikowaniu wyznaczników gatunku (na przykładzie wypowiedzi prasowych), [w:] Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, red. M. Kita, B. Witosz, Katowice 2005, s. 440–448.

Wojtak M., Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Lublin 2008.

Wojtak M., Felietonista indywidualista, czyli o idiolekcie gatunkowo sprofilowanym, [w:] Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, współpraca J. Gorzelana, Zielona Góra 2009, s. 321–332.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Wojtak M., Genologiczna osobliwość – editorial, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” 2006, t. 5, s. 259–273.

Wojtak M., Osobliwość genologiczna – editorial, „Stil” 2005, nr 4, s. 113–122.

Wojtak M., Rola stylizacji w modyfikowaniu poetyki felietonu, „Prace Filologiczne” 2007, t. 53, s. 735–745.

Wojtak M., Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2: Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Katowice 2004, s. 29–39.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2016.7.105
Data publikacji: 2017-06-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2016-09-10 19:33:48


Statystyki

Widoczność abstraktów - 224
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 65

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Patryk Iwańczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.