Krasicki w szkole a Krasicki szkolny – o (nie) omawianiu sylwetek twórców w liceum

Paulina Słoma

Streszczenie w języku polskim


Artykuł ma na celu omówienie funkcjonujących w przestrzeni szkolnej sposobów wprowadzania uczniów w tematykę związaną z sylwetkami najwybitniejszych pisarzy polskich. Osią tekstu stały się elementy twórczości Ignacego Krasickiego. Na podstawie rozpoznań literaturoznawców wyodrębniona została problematyka szkolnych odczytań i szkolnych refleksji humanistycznych. Całość stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pogodzić współczesne doświadczenia uczniów z materiałem obowiązującym w szkole? Wiedza z pogranicza antropologii literatury, filozofii i medioznawstwa – ujęta w perspektywie dydaktycznej – przybliża do uniwersalnych zagadnień, stanowiących przydatny kontekst w edukacji. Szeroki zakres rozważań, dotyczących zarówno refleksji metafizycznej, jak i obiegu informacji w mediach, ma za zadanie podkreślić ważną funkcję dialogu współczesności z tradycją na lekcjach języka polskiego.


Słowa kluczowe


Krasicki; dydaktyka literatury; historia literatury; liceum; tradycja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Batorski Dominik (2015), Filtrowanie społecznościowe w internecie – nowy sposób docierania do treści i jego konsekwencje, „Studia Medioznawcze”, nr 3, s. 43–56.

Biedrzycki Krzysztof, Jaskółowa Ewa, Nowak Ewa (2015), Świat do przeczytania. Kultura, język, dialogi. Język Polski. Liceum i technikum. Klasa 1, cz. II, Warszawa.

Chachulski Tomasz (2014), Tradycje biblijne, tradycje staropolskie: „Noc”, [w:] Czytanie Krasickiego, t. 2, red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór, B. Mazurkowa, Warszawa, s. 129–140.

Chmiel Małgorzata, Równy Anna (2014), Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1, cz. II, Warszawa.

Chrząstowska Bożena (1987), Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej, Warszawa.

Chrząstowska Bożena (red.) (1995), Program liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego i technikum. Język Polski (dwie wersje), Warszawa.

Cieński Marcin (2013a), Humanizm i oświecenie. Próba rozpoznań i uporządkowań, [w:] Tenże, Literatura polskiego oświecenia wobec tradycji i Europy. Studia, Kraków, s. 23–34.

Cieński Marcin (2013b), Nowoczesne (szkolne) ujęcie literatury oświecenia. Między perspektywą europejską a polską. O konsekwencjach wyboru dominanty, [w:] Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji. Pytania, problemy, perspektywy, red. A. Pilch, M. Trysińska, Kraków, s. 119–126.

Kołodziej Piotr (2018), Liceum, muzeum, mauzoleum… O wskrzeszaniu arcydzieł na lekcjach polskiego, „Polonistyka. Innowacje”, nr 7, s. 105–118, [online:] https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/12843 [dostęp: 5.10.2018], DOI: https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.9.

Kostkiewiczowa Teresa (2002), Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław.

Łojek Mieczysław (1985), Biografie pisarzy w nauczaniu literatury, Warszawa.

Olchanowski Tomasz (2017), Świadomość ponowoczesna a archetyp zmiennokształtnego, „Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych”, vol. 29/2,s. 187–211, [online:] https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6897/1/

Idea_29_2_2017_T_Olchanowski_Swiadomosc_ponowoczesna_i_archetyp_zmiennoksztaltnego.pdf [dostęp: 5.10.2018].

Parkitny Maciej (2018), Nowoczesność oświecenia. Studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku, Poznań.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum 2018 (Dz. U. 2018 r., poz. 467), [online:] www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/467 [dostęp: 1.04.2019].

Pokrzywniak Józef Tomasz (2015), Ignacy Krasicki, Poznań.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 r., nr 4, poz. 17), [online:] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090040017 [dostęp: 1.04.2019].

Śliwiński Piotr (2012), Afirmacja czy rewizja. O stosunku do poetów pierwszorzędnych, [w:] Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków, s. 33–42.

Uryga Zenon (1992), Satyra prawdę powie, [w:] Glosariusz od starożytności do pozytywizmu. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej, red. T. Patrzałek, Wrocław, s. 105–110.

Uryga Zenon (1996), Biografia czy biografistyka?, [w:] Tenże, Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa, s. 194–202.

Wellek René (1988), Upadek historii literatury, „Pamiętnik Literacki”, z. 79/3, s. 207–221.

Zaleski Marek (2010), „Kondycja dyskursywna”, czyli literatura jako matrix natury ludzkiej, [w:] Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telicki, Poznań, s. 31–36.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2018.9.143-151
Data publikacji: 2019-09-12 20:05:22
Data złożenia artykułu: 2018-10-13 20:35:28


Statystyki

Widoczność abstraktów - 595
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 203

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Paulina Słoma

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.