Funkcje rolnicze miast bardzo małych w Polsce

Robert Szmytkie, Przemysław Tomczak

Streszczenie w języku polskim


Jednym z kryteriów identyfikacji jednostek osadniczych jest aspekt funkcjonalny, w myśl którego miasto definiowane jest przez pryzmat funkcji nierolniczych. Rolnictwo jest jedną z działalności, których znaczenie zmniejsza się wraz z wielkością miasta i w przypadku małych miast może ono odgrywać znaczącą rolę. Co więcej, małe miasta mają istotne znaczenie w procesie kształtowania przestrzeni rolniczej, co wynika z koncentracji różnego typu elementów związanych z lokalnymi potrzebami ludności, działalnością rolniczą, a także z potrzebami rynkowymi otoczenia. Celem opracowania jest identyfikacja funkcji rolniczych w miastach bardzo małych w Polsce, do czego wykorzystano dwa wskaźniki: udział podmiotów rolniczych w liczbie podmiotów ogółem i powierzchnię użytków rolnych w przeliczeniu na mieszkańca. Na tej podstawie określono znaczenie funkcji rolniczej w poszczególnych miastach.


Słowa kluczowe


małe miasta; funkcje rolnicze; rolnictwo; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagiński E. 1998. Małe miasta w strukturze osiedleńczej Polski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Bański J. 2006. Geografia polskiej wsi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Chojnicki Z., Czyż T. 1989. Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego. W: P. Korcelli, A. Gawryszewski (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce (s. 139–157). Wrocław: Nakład Narodowy im. Ossolińskich.

Dams-Lepiarz M., Dobrowolski J. 2006. Historyczne i współczesne znaczenie rolnictwa w małych miastach województwa lubelskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 11, 175–198.

Duś E. 2010. Zmiany funkcji rolniczych w małych miastach województwa śląskiego. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 241–256.

Heffner K. 2016. Obszary wiejskie i małe miasta: czy lokalne centra są potrzebne współczesnej wsi? Studia Ekonomiczne, (279), 11–24.

Heffner K., Solga B. 2006. Lokalne centra rozwoju obszarów wiejskich – znaczenie i powiązania małych miast. Studia Obszarów Wiejskich, 11, 25–38.

Jerczyński M. 1977. Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast (Zagadnienia dominacji funkcjonalnej). Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące. Statystyka Polski, 85, 20–53.

Konecka-Szydłowska B. 2017. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego nowych miast. Przykład Polski i Węgier. Studia Ekonomiczne, (327), 145–163.

Konecka-Szydłowska B., Maćkowiak H. 2016. Zróżnicowanie funkcjonalne miast województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36, 39–56.

Krzyk P., Tokarczuk T., Heczko-Hyłowa E., Ziobrowski Z. 2013. Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast – problemy planistyczne. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Kudełko J., Zioło Z. 2006. Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej. Studia Obszarów Wiejskich, 11, 39–58.

Kwiatek-Sołtys A. 1998. Rolnicza baza ekonomiczna małych miast regionu krakowskiego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Geograficzne, 17, 37–45.

Kwiatek-Sołtys A. 2004. Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Kwiatek-Sołtys A. 2017. Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce. Ujęcie typologiczno-przestrzenne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Lewiński S. 1991. Czy koniec ery miasteczek rolniczych? Przegląd Geograficzny, 63(1–2), 29–41.

Łoboda J. 1992. Funkcje społeczno-gospodarcze małych miast sudeckich. W: Współczesne problemy geografii społeczno-gospodarczej (s. 94–109). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Rajchel D. 2002. Zmiany struktury funkcjonalnej miast regionu opolskiego na podstawie proporcji zatrudnienia w sektorach gospodarki. W: J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast (s. 171–180). Opole: Uniwersytet Opolski.

Rajman J. 1962. Próba klasyfikacji funkcjonalnej pozarolnych ośrodków pracy w województwie krakowskim. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Geografia, 103–112.

Rajman J. 2006. Małe miasto w przestrzeni rolniczej – wybrane kwestie metodologiczne. Studia Obszarów Wiejskich, 11, 13–23.

Rydz E. 2006. Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym. Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku.

Sokołowski D. 1992. Zróżnicowanie małych miast Polski w aspekcie funkcjonalnym i infrastrukturalnym. Czasopismo Geograficzne, 63(3–4), 295–312.

Sokołowski D. 1999. Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Sroka W. 2014. Rolnictwo w obrębie miast. Wybrane aspekty zmian strukturalnych przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (108), 33–44. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2014.108.37

Szafrańska E. 2002. Przemiany struktury funkcjonalnej miast województwa łódzkiego. W: J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast (s. 181–192). Opole: Uniwersytet Opolski.

Szlachta J. 1980. Zmiany ludnościowe i terytorialne w małych miastach Polski w latach 1960–1978. Miasto, (7), 8–13.

Szmytkie R. 2009. Zróżnicowanie funkcjonalne małych miast województwa dolnośląskiego. W: T. Marszał (red.), Struktura funkcjonalna małych miast (s. 7–24). Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Szmytkie R. 2015. Zjawisko kurczenia się miast bardzo małych w Polsce. W: A. Wolaniuk (red.), Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast (s. 259–276). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szmytkie R. 2016. Dezintegracja zlepieńców miejsko-wiejskich w Polsce w latach 2008–2016. Prace Geograficzne, (147), 145–168. https://doi.org/10.4467/20833113PG.16.026.6088

Szmytkie R. 2018. Kryteria morfologiczne w procedurze administracyjnej nadawania statusu miasta. Wiadomości Statystyczne, 12(691), 40–56. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0728

Szymańska D. 1992. Małe miasta województwa toruńskiego i włocławskiego w ujęciu kontinuum miejsko-wiejskiego. Czasopismo Geograficzne, 63(1), 91–98.

Szymańska D., Grzelak-Kostulska E. 2005. Małe miasta w Polsce – zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 59–90.

Tkocz J. 1966. Funkcje i typy rolnicze miast. Opole: Instytut Śląski.

Tłoczek I.F. 1955. Miasteczka rolnicze w Wielkopolsce. Warszawa: Budownictwo i Architektura.

Tomczak P. 2010, Rolnicza spółdzielczość produkcyjna na Dolnym Śląsku po 1989 roku. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Wełpa B. 1982. Podstawy rozwoju i zagospodarowania małych miast. Biuletyn KPZK PAN, (121), 106–120.

Wójcik M. 2013. Geografia wsi w Polsce. Ewolucja koncepcji i problemów badawczych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Zaniewska H. 1978. Rola małych miast w kształtowaniu wiejskiej sieci osadniczej. Miasto, 1, 11–17.

Zuzańska-Żyśko E. 2005. Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2022.77.0.21-44
Data publikacji: 2022-02-01 14:24:04
Data złożenia artykułu: 2021-07-20 11:02:16


Statystyki


Widoczność abstraktów - 790
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 568

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Robert Szmytkie, Przemysław Tomczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.