Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

1. Długość tekstu artykułu: minimum 20 tys. znaków ze spacjami, z uwzględnieniem przypisów.

2. Długość tekstu recenzji: minimum 10 tys. znaków ze spacjami, uwzględnieniem przypisów.

3. Teksty w wersji elektronicznej w formacie .doc należy przysyłać na adres sekretarza redakcji dr hab. Małgorzaty Podolak – podolakm@op.pl.

4. Redakcja przyjmuje teksty w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim i niemieckim.

5. Zasady edytorskie

 • niestosowanie wersaliku w zapisywaniu tytułu artykułu oraz części artykułu – niestosowanie w tekście pogrubień i podkreśleń
 • zapisywanie cytatów antykwą w cudzysłowach (bez stosowania kursywy)
 • zapisywanie wyrazów obcojęzycznych (np. łacińskich, angielskich w tekście nieangielskojęzycznym, rosyjskich w tekście nierosyjskojęzycznym) kursywą, np. primo
 • umieszczenia odsyłaczy do przypisów przed znakiem przestankowym
 • podawanie po raz pierwszy pełnej nazwy organizacji lub instytucji, np. Organizacja Narodów Zjednoczonych
 • podawanie po raz pierwszy osoby z pełnym imieniem, np. Lech Kaczyński – zapisywanie w tekście polskojęzycznym nazw własnych w języku polskim, np. Organizacja Paktu Północnoatlackiego, Unia Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki
 • nieodmienianie skrótowców, np. PiS zamiast PiS-u
 • zapisywanie dat: 25 X 2008 roku, 25 października, w październiku 2008 roku
 • zapisywanie dekad słownie, np. w latach osiemdziesiątych;
 • stosowanie pauz bez spacji, np. 1945–1989

6. Do artykułu należy dołączyć w języku polskim i angielskim streszczenie (do 500 znaków), słowa kluczowe oraz biogram autora (afiliacja, stanowisko, tytuł i stopień naukowy, adres elektroniczny i tradycyjny).

7. Materiały graficzne (zdjęcia, skany, mapy, diagramy) należy zamieścić w tekście oraz w osobnych plikach w formacie .jpg.; natomiast tabele należy przygotować w programie Word dla Windows i zamieścić tylko w tekście. Tabela 1 Tytuł tabeli czcionka 12 p. Źródło: Opis bibliograficzny wg zasad obowiązujących w przypisach, czcionka 10 p.

8. Formatowanie tekstu: czcionka tekstu głównego: Times New Roman 12;  czcionka tekstu w przypisach: Times New Roman 10; interlinia 1,5; podział tekstu na części

9. Przypisy należy umieścić na dole strony stosując skróty łacińskie (Ibidem, op. cit., Idem, Eadem).

10. W językach opartych na cyrylicy publikacje należy zapisywać w tekście głównym i w przypisach za pomocą cyrylicy, natomiast w bibliografii należy dokonywać latynizacji zapisu publikacji.

11. Obowiązkowe formy stosowane w przypisach:

 • monografia

  I. Nazwisko, Tytuł monografii kursywą, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010, s. xx.

 • artykuł w pracy zbiorowej pod redakcją

  I. Nazwisko, Tytuł artykułu kursywą, [w:] Tytuł pracy zbiorowej kursywą, red. I. Nazwisko, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005, s. xx.

 • artykuł w czasopiśmie naukowym

  I. Nazwisko, Tytuł artykułu kursywą, „Tytuł Czasopisma”, 2008, nr 4, s. xx.

 • publikacja źródłowa w prasie

  I. Nazwisko, Tytuł publikacji źródłowej kursywą, „Tytuł Gazety”, 23 IX 2013, nr 56, s. xx. (należy obowiązkowo podać datę dzienną oraz numer strony)

 • akt prawny

  „Dziennik Ustaw”, nr xx, poz. xxx, „Ustawa o zasadach edytorskich z 23 I 2014 roku”, s. xx.

 • źródło archiwalne (Archiwum Akt Nowych, Akta Partii Politycznych, sygn. 21/B/34, t. 3, „Tytuł dokumentu archiwalnego”, k. 2.)
 • dokument elektroniczny w postaci tekstu naukowego

  I. Nazwisko, Tytuł publikacji naukowej zamieszczonej w Internecie, adres elektroniczny, s. x, dostęp 23 VIII 2013.

 • materiał źródłowy zamieszczony w internecie (należy podać podmiot odpowiedzialny za stronę lub nazwę strony, jedynie skrócony adres internetowy, tytuł dokumentu internetowego, dzień pozyskania danych)

  Strona internetowa Wydziału Politologii, http://www.politologia.pl, „Tytuł dokumentu internetowego”, dostęp 23 VIII 2013.

12. Do artykułu należy dołączyć bibliografię, podzieloną na dwie części źródła i piśmiennictwo naukowe.

13. Obowiązkowe formy stosowane w bibliografii:

 • Kowalski J., Tytuł publikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002.
 • Nowak B., Tytuł artykułu, [w:] Tytuł pracy zbiorowej, red. N. Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza, Lublin 2014.
 • Piotrowski J., Tytuł artykułu, „Czasopismo Naukowe”, 2005, nr 3.
 • Nowakowski T., Tytuł artykułu, „Gazeta Codzienna”, 2 X 2013, nr 23.
 • Nowak J., Tytuł publikacji dostępnej w Internecie, http://adresinternetowy.pl.
 • Strona internetowa UMCS, http://www.umcs.lublin.pl, „Materiały pomocnicze do nauczania historii”.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF.
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 6. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.