Czy Polacy wpływają na proces podejmowania decyzji przy zastosowaniu instrumentów demokracji bezpośredniej?

Elżbieta Kużelewska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza roli demokracji bezpośredniej w Polsce i jej wpływu na proces podejmowania decyzji politycznych. Przedmiotem rozważań jest instytucja referendum i inicjatywa ludowa jako bezpośrednia forma wyrażania woli przez naród. W artykule omawia się przedmiot głosowania w referendum, kwestie leżące u podstaw uruchomienia inicjatywy ludowej, jak również nieudane inicjatywy w zakresie przeprowadzenia referendum.

Słowa kluczowe


referendum, inicjatywa ludowa, demokracja bezpośrednia, Polska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Chatelot Ch., La Pologne, le plus grand des pays candidats, dit „oui” a l’Europe, “Le Monde”, 10 iunie 2003, anul. 59, nr. 18154.

Chruściak R., Osiatyński W., Tworzenie konstytucji w latach 1989–1997, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.

Eckhardt K., Instytucja obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Rzeczypospolitej Polskiej. 2014, Available at: file:///C:/Users/X/Downloads/09-ECKHARDT.pdf.

Gebethner S., Poland, [in:] Direct Democracy. The Eastern and Central European Experience, eds. A. Auer, M. Butzer, Ashgate Publishing House, Aldershot, Burlington USA, Singapore, Sydney 2001.

Hartliński M., The 2015 Referendum in Poland, “East European Quarterly”, 2015, vol. 43, no. 2–3.

Jabłoński M., Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

Jabłoński M., Obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej, [in:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, eds. B. Banaszak, A. Preisner, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.

Jak przyciągnąć do urn?, “Gazeta Wyborcza”, 11 VI 2003, http://www.archiwum.wyborcza.pl.

Jahn D., Storsved A. S., Legitimacy through Referendum? The Nearly Successful Domino-Strategy of the EU-Referendums in Austria, Finland, Sweden and Norway, “West European Politics”, 1995, vol. 18, no. 4.

Jaskiernia J., Ustrojowe dylematy referendum akcesyjnego w Polsce, [in:] Wymiar społeczny członkostwa Polski w Unii Europejskiej, eds. T. Mołdawa, K. A. Wojtaszczyk, A. Szymański, Fundacja ”Politeja”, Warszawa 2003.

Kilias J., Symbole narodowe i problemy narodowościowe w polityce polskiej, [in:] Demokracja polska 1989–2003, eds. J. J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilias, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

Król M., Democracy in Poland, [in:] Democratization in Central and Eastern Europe, eds. M. Kaldor, I. Vejvoda, Pinter, London–New York 1999.

Kużelewska E., Bartnicki A. R., Referendum in Poland and Russia. Comparative analysis attempt, “The International Affairs Review”, 2008, no. 1, 2 (157, 158).

Malinowski A., Społeczne uwarunkowania referendum, [in:] Referendum w Polsce i w Europie Wschodniej, eds. M. T. Staszewski, D. Waniek, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996.

Marczewska-Rytko M., Direct democracy at the national level in Poland. The case of referendum, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 2013, Sectio K, vol. XX, 1.

Marxer W., Pallinger Z. T., System context and system effects of direct democracy – direct democracy in Liechtenstein and Switzerland compared, [in:] Direct Democracy in Europe. Developments and Prospects, eds. Z. T. Pallinger, B. Kaufmann, W. Marxer, T. Schiller, Springer, Wiesbaden 2007.

Pettersen P. A., Jenssen A. T., Listhaug O., The 1994 Referendum in Norway: Continuity and Change, “Scandinavian Political Studies”, 1996, vol. 19, no. 3.

Piasecki A. K., Demokracja bezpośrednia w Polsce po 1989 roku, “Przegląd Sejmowy”, 2006, no. 1(72).

Prokop K., Institutions of Direct Democracy in the Republic of Poland, [in:] Proceedings of the 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University, ed. I. Zuģicka, University of Daugavpils, Daugavpils 2011.

Puchalska B., Limits to Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe, Routledge, Routledge, Farnham 2011.

Rachwał M., Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010.

Reilly S., Design, Meaning and Choice in Direct Democracy. The Influences of Petitioners and Voters, Ashgate Publishing Limited, Farnham 2010.

Rytel-Warzocha A., Referendum ogolnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011.

Smith G., The Functional Properties of the Referendum, “European Journal of Political Research”, 1976, vol. 4, no. 1.

Solecka I., Obywatele przerośli polityków, “Rzeczpospolita”, 10 VI 2003, http://archiwum.rp.pl.

Szymański A., Frekwencja w polskim referendum akcesyjnym, [in:] Wymiar społeczny członkostwa Polski w Unii Europejskiej, eds. T. Mołdawa, K. A. Wojtaszczyk, A. Szymański, Fundacja “Politeja”, Fundacja “Politeja”, Warszawa 2003.

Tucker J. A., Pacek A. C., Berinsky A. J., Transitional Winners and Losers: Attitudes towards EU Membership in Post-Communist Countries, “American Journal of Political Science”, 2002, vol. 46, no. 3.

Waele J-M. de, From membership referendums to European elections, [in:] European Union accession referendums, ed. J.-M. de Waele, Editions de l’Universite de Bruxelles, Brussels 2005.

Zieliński E., Referendum w Polsce, [in:] Referendum w państwach Europy, eds. E. Zieliński, I. Bokszczanin, J. Zieliński, Fundacja Europea, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2003.

Referendum Act of 14 March 2003, http://isap.sejm.gov.pl (Dz. U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 85, poz. 782, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2009 r. Nr 68, poz. 573, Nr 202, poz. 1547, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 106, poz. 622, Nr 147, poz. 881).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2016.1.123
Data publikacji: 2017-02-13 11:12:06
Data złożenia artykułu: 2017-02-13 10:04:12


Statystyki


Widoczność abstraktów - 680
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 484

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Elżbueta Kużelewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.