Mniejszość węgierska i kwestia wyznaniowa w Republice Czechosłowackiej i państwie słowackim okresu międzywojennego

Martin Hetényi

Streszczenie w języku polskim


Wyznanie mniejszości węgierskiej na Słowacji tylko w niewielkim stopniu różniło się od wyznania większości słowackiej. Istniały jednak różne opinie na kwestię wyznaniową mniejszości węgierskiej, które odzwierciedlały niezdrowe relacje między Czechami, Słowacją i Węgrami. Sfera religijna odnosząca się do mniejszości węgierskiej odzwierciedlała polityczny i społeczny rozwój i ogólną relację państwa i kościoła. W celu ukazania tej sytuacji, artykuł został oparty na przedstawieniu sprzecznej postawy pierwszej Republiki wobec kościoła. W opracowaniu – oprócz lat 1939–1945 – przedstawiono ciąg wydarzeń mających miejsce w Republice Czechosłowackiej w okresie międzywojennym. Po roku 1939 nastąpiła zmiana, kiedy to najważniejszy kościół w Słowacji (rzymskokatolicki) wsparł polityczny reżim. Nawet na terenach kościelnych mających związek ze społecznością węgierską zasada wzajemności między Słowacją a Węgrami była decydująca. Konfliktowa postawa aparatu państwa czy ludności stanowiącej większość wobec kultu publicznego obecnego w języku węgierskim była znacząca. Wyniki opracowania są oparte na badaniach archiwalnych oraz na analizie ówczesnej prasy.


Słowa kluczowe


mniejszość węgierska, kwestia religijna, Czechosłowacja, państwo słowackie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bačová V., Etnická identita a historické zmeny. Štúdia obyvateľov vybraných obcí Slovenska, Veda, Bratislava 1996.

Baranová D., Evanjelická cirkev a.v. v protifašistickom odboji na Slovensku, [in:] SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy, Múzeum SNP, Banská Bystrica 1999.

Bárdi N., Fedinec Cs., Szarka L., Minority Hungarian communities in the twentieth century, Atlantic Research and publications Inc., New York 2011.

Bartlová A., Formovanie vzťahu československého štátu k trom cirkvám, pôsobiacim na Slovensku, [in:] Verbum historiae I. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2009.

Coranič J., Vzťah katolíckej cirkvi a štátu na Slovensku v rokoch 1918–1938, „Theologos”, 2008, no. 2.

Csampai O., Viharvert nemzet-tudat. Az identitástudás és érzésvilág problemái Zoboralja magyár falaiban, O. Csampai publishing, Bratislava 1994.

Čierna-Lantayová D., Otázka národnostných menšín vo vzťahu medzi Česko-slovenskom a Maďarskom 1944–1948, [in:] Národnosti na Slovensku, Veda, Bratislava, 1993.

Čierna-Lantayová D., Podoby česko-slovensko–maďarského vzťahu 1938–1949, Veda, Bratislava 1992.

Deák L., Viedenská arbitráž 2. novembra 1938. Dokumenty I.–III., Matica Slovenská, Martin 2002–2006.

Dolinský J., Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918–1945, Dobrá kniha, Trnava 1999.

Feriancová A., (Ne)nájdená bezpečnosť. Československo, Nemecko a úpravy medzinárodného systému v Európe 1922–1926, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2010.

Gabzdilová S., Školský systém na Slovensku v medzivojnovej Československej republike (1918–1938), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2014.

Hetényi M., Ivanič I., Poznámky k šíreniu kultu sv. Cyrila a Metoda v rokoch 1939–1945 na príklade mesta Nitra, [in:] Život v Slovenskej republike: Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov IX, ÚPN, Bratislava 2010.

Just P., Language problems as the conflict issues of Slovak-Hungarian relations, “Annual of Language & Politics and Politics of Identity”, 2007, no. 1.

Kadlecová M., Poměr státu a církví, [in:] Dějiny Československého státu a práva (1918–1945), Masarykova univerzita, Brno 1992.

Kamenec I., Slovenský stát 1939–1945, Anomal, Praha 1992.

Kičková A., Runcimanova misia a Československo v roku 1938, [in:] České, slovenské a československé dějiny 20. století IV, UHK, Hradec Králové 2009.

Letz R. Katolícka cirkev a vznik Slovenského štátu, [in:] Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska 1939, eds. V. Bystrický, M. Michela, M. Schvarc, Veda, Bratislava 2010.

Michela M., Percepcia svätého Štefana na Slovensku v medzivojnovom období, [in:] Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Historický ústav AV ČR, Praha 2011.

Mikulášová A., Palárik M., Oslavy piateho výročia vzniku slovenského štátu v nitrianskom regióne, [in:] Slovenské národné povstanie, ed. M. Syrný, Múzeum SNP, Banská Bystrica 2014.

Molnár I., Život a martýrska smrť Jánosa Esterházyho, Méry Ratio, Šamorín 2012.

Mulík P., Katolícka cirkev a politika Slovenskej republiky 1939–1945, [in:] Slovenská republika (1939–1945), Matica slovenská, Martin 2000.

Mulík P., Úsilie o zriadenie slovenskej cirkevnej provincie od roku 1939 a jej vývoj po súčasnosť, [in:] Katolícka cirkev a Slováci. Úsilie Slovákov o samostatnú cirkevnú provinciu, Bernolákova spoločnosť, Bratislava 1998.

Pekár M., Základné východiská menšinovej politiky na Slovensku od roku 1918 po súčasnosť, [in:] Národnostná politika na Slovensku po roku 1989, ed. Š. Šutaj, Universum, Prešov 2005.

Pekár M. et al., Ethnic Minorities in Slovakia in the years 1918–1945, Universum, Prešov 2011.

Petranský I. A., Katolícka cirkev na Slovensku a povstanie roku 1944, [in:] Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov III, Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava 2004.

Petranský I. A., Katolícka cirkev v období prvej Slovenskej republiky, [in:] Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov I, Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava 2002.

Popély G., A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harminc évek a első felében, „Regio”, 1990, no. 3.

Rychlík J., Perzekúcia odporcov režimu na Slovensku 1938–1945, [in:] Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov IV, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2005.

Sidor K., Šesť rokov pri Vatikáne, PA, Scranton, 1947.

Simon A., Vplyv štátoprávnych a politických zmien z konca roka 1938 a zo začiatku roka 1939 na postavenie maďarskej menšiny (so zvláštnym zreteľom na bratislavských Maďarov), [in:] Rozbitie alebo rozpad?, eds. V. Bystrický, M. Michela, M. Schvarc, Veda, Bratislava 2010.

Suško L., Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku 1938/1939 v zrkadle cirkevnej tlače, „Historický časopis”, 2001, no. 1.

Šmihula V., Postoj evanjelickej a.v. cirkvi k vojnovému Slovenskému štátu, [in:] SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy, Múzeum SNP, Banská Bystrica 1999.

Šprocha B., Tišliar P., Demografický obraz Slovenska v sčítaniach ľudu 1919–1940, Tribun EU, Brno 2012.

Šprocha B., Tišliar P., Demogeografický profil náboženského vyznania obyvateľstva Slovenska za posledných 100 rokov, [in:] Populačné štúdie Slovenska, Muzeológia a kultúrne dedičstvo o.z., Bratislava 2014.

Šprocha B., Tišliar P., Štruktúry obyvateľstva Slovenska v rokoch 1919–1940, Infostat, Bratislava 2009.

Šutaj Š., Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí, Kalligram, Bratislava 2012.

Šutaj Š., Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945–1948, Veda, Bratislava 1993.

Tišliar P., Formy organizovania vysťahovalectva zo Slovenska po vzniku Československej republiky, [in:] Migračné procesy Slovenska (1918–1948), Belianum, Banská Bystrica 2014.

Tišliar P., Historical demography in Slovakia in the last century, “European Researcher”, 2012, no. 3.

Tišliar P., To historical demography and demographic history in Slovakia, “Historický časopis”, 2011, no. 2.

Tóth A., Novotný L., Stehlík M., Národnostní menšiny v Československu 1918–1938, Univerzita Karlova, Praha 2012.

Vaško V., Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce I. Zvon, Praha 1990.

Vadkerty K., Maďarská otázka v Československu 1945–1948. Dekréty prezidenta Beneša a ich dôsledky na deportácie a reslovakizáciu, Kalligram, Bratislava 2002.

Vatikán a Slovenská republika 1939–1945. Dokumenty, eds. I. Kamenec, V. Prečan, S. Škorvánek, Slovac Academic Press, Bratislava 1992.

Vietor M., Dejiny okupácie južného Slovenska. Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1968.

Vilhan M., Postoje katolíckej cirkvi na Slovensku k politickým režimom v rokoch 1939–1951, [in:] SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy. Múzeum SNP, Banská Bystrica 1999.

Zelenák P., Krajinská kresťansko-socialistická strana, [in:] Politické strany na Slovensku 1860–1989, ed. Ľ. Lipták, Archa, Bratislava 1992, pp. 150–158.

Zeľová A., Etnická identita maďarskej menšiny na Slovensku, [in:] Etnické menšiny na Slovensku, ed. V. Paukovič, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice 1991.

Zprávy Štátneho plánovacieho a štatistického úradu, 1946, vol. 1, no. 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2017.2.67
Data publikacji: 2018-07-27 12:57:29
Data złożenia artykułu: 2017-10-03 08:23:42


Statystyki


Widoczność abstraktów - 691
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 343

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Martin Hetényi

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.