Kazimierz Juszczakowski – zapomniany pedagog

Małgorzata Surmacz, Grzegorz Gładyszewski

Streszczenie w języku polskim


Kazimierz Juszczakowski (1884–1969) – pedagog, pracownik oświaty, nauczyciel w lubelskich szkołach średnich, działacz harcerski. Uczył przedmiotów ścisłych. Przez lata zawodowo związany był z tzw. Szkołą Lubelską (późniejszym Prywatnym Męskim Gimnazjum im. Stefana Batorego) – jedną z najstarszych polskich szkół prywatnych powstałych w okresie zaborów. Opiekował się szkolną drużyną harcerską im. Zawiszy Czarnego. Był autorem wspomnień o wychowankach poległych w walkach o niepodległość Polski. Znany i ceniony w lubelskim środowisku kultury w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Po II wojnie światowej skazany na zapomnienie.


Słowa kluczowe


Kazimierz Juszczakowski; lubelska oświata; walka o szkołę polską; sylwetki lubelskich nauczycieli; Szkoła Lubelska; Prywatne Męskie Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie; II Lubelska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego; Kuratorium Oświaty w Lublini

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Archiwum Kuratorium Oświaty w Lublinie, Akta osobowe Kazimierza Juszczakowskiego, sygn. 3886, 3887.

Archiwum Państwowe w Lublinie, Prywatne Męskie Gimnazjum i Liceum „Szkoła Lubelska” im. Stefana Batorego w Lublinie, nr zesp. 533.

Zbiory specjalne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Dokumenty Romana Cupiały i Zofii z Giecewiczów Cupiałowej, lata 1912–1958, sygn. 2879.

Zbiory specjalne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Dokumenty życia społecznego 1914–1918, sygn. IA4g (165) L (druk ulotny dotyczący Szkoły Lubelskiej z 1915 r.).

Zbiory specjalne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Materiały do tomu czwartego „Pamiętnika Lubelskiego” gromadzone przez ks. Ludwika Zalewskiego, lata 1946–1949, sygn. 2162.

Literatura

Dąbrowscy H. i J., Harcerski Lublin 1911–1939, Lublin 2012.

Dippel S., O księgarzach, którzy przeminęli, Wrocław 1976.

Doroszewski J., Godziszewski Władysław, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, red. P. Jusiak, M. Sioma, J. Ternes, t. 4, Lublin 2014.

Doroszewski J., Słownik biograficzny nauczycieli miasta Lublina w latach 1918–1939, Lublin 2007.

„Express Lubelski i Wołyński” 1936, nr 86 (R. 13); 1939, nr 144 (R. 17).

Feduszka J., Historyk i żołnierz Władysław Godziszewski (1895–1940), „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2000, nr 1–2.

Gałęzowski M., Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939–1947, Warszawa 2005.

Godziszewski W., Juszczakowski K., Historia Zakładu (1906–1936), [w:] Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego („Szkoła Lubelska”) w XXX-lecie, Lublin 1936.

Juszczakowski K., Historia II L.D.H. im. Zawiszy Czarnego, [w:] Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego („Szkoła Lubelska”) w XXX-lecie, Lublin 1936.

Juszczakowski K., Kronika Technikum Energetycznego w Lublinie (1914/15–1949/50), „Rocznik Ogniska Nauczycielskiego w Lublinie” 1972, t. 4.

Juszczakowski K., Szkolnictwo powszechne w powiecie hrubieszowskim po I wojnie światowej, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” 1966, nr 2.

Juszczakowski K., Szkolnictwo powszechne w powiecie hrubieszowskim po I wojnie światowej, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” 1968, nr 2.

Korzeniowski M., Śliwiński Stanisław Marcin, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 50, z. 207, Warszawa–Kraków 2015.

Krasuski F., Kazimierz Juszczakowski, [w:] Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego („Szkoła Lubelska”) w XXX-lecie, Lublin 1936.

Księga pamiątkowa 25-lecia harcerstwa w Lubelszczyźnie. Wspomnienia i dokumenty 1911–1936, Lublin 2001 (reprint z 1936 r.).

Lepszy K., Godziszewski Władysław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 8, z. 37, Kraków 1959–1960.

Lewandowski J., Początki skautingu i harcerstwa na Lubelszczyźnie (1911–1914), „Rocznik Lubelski” 1989/1990, t. 31/32.

Monasterska T., Narodowy Związek Robotniczy 1905–1920, Warszawa 1973.

Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego („Szkoła Lubelska”) w XXX-lecie, Lublin 1936.

Słownik biograficzny lubelskiego harcerstwa 1911–2001, red. S.J. Dąbrowski, S.A. Tryczyński, Lublin 2001.

SP8PLU – zatrzymane w kadrze, www.sp8bwr.com/sp8plu.php?pn=2 [dostęp: 30.06.2018].

Starnawski J., Konterfekty, [w:] Ludzie książki, Łódź 2008.

Surmacz M., Uczniowie Szkoły Lubelskiej w walkach o niepodległość i granice państwa polskiego w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej w latach 1914–1920, Lublin 2015, www.muzeumlubelskie.pl/images/media/file/Studia_i_Materialy_18.pdf [dostęp: 30.06.2018].

Surmacz M., Uczniowie szkół lubelskich w walkach w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Szkoła Lubelska. Informator do wystawy w Muzeum Historii Miasta Lublina, Lublin 2015.

Teofil Wiktor Kosiorkiewicz artysta malarz. Dziennik życia, red. A.L. Gzella, Lublin 2012.

Trzyletnia Średnia Szkoła Ogrodnicza w Lublinie. Drugie sprawozdanie za lata 1926–1928. Szkoła ogrodnicza jako szkoła pracy, Lublin 1929.

Ustawa Towarzystwa Krzewienia Oświaty, Lublin [ca 1916].

Winiarz A., Lubelska lista katyńska, Lublin 1997.

„Ziemia Lubelska” 1917, nr 254 (R. 12); nr 452 (R. 12).

Zięba J., Od „Czytelnika” do Lubelskiej Spółdzielni Wydawniczej, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 3–4(5–6).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/f.2018.73.163-178
Data publikacji: 2019-05-27 11:28:56
Data złożenia artykułu: 2018-07-04 16:55:08

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Małgorzata Surmacz, Grzegorz Gładyszewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.